Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Neste Oil Oyj: Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Neste Oil Oyj

Osavuosikatsaus
25.4.2014 klo 9.00

Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Tyydyttävä tulos heikossa markkinatilanteessa. Koko vuoden tulosohjausta
muutettu.

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

· Vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (Q1/2013: 135 milj.)
· Kokonaisjalostusmarginaali oli 8,44 dollaria barrelilta (Q1/2013: 11,54
USD/bbl)
· Uusiutuvien polttoaineiden viitemarginaali oli 206 dollaria tonnilta
(Q1/2013: 365 USD/tonni)
· Uusiutuvien polttoaineiden lisämarginaali oli 146 dollaria tonnilta
(Q1/2013: 66 USD/tonni)
· Liiketoiminnan rahavirta oli -178 miljoonaa euroa (Q1/2013: -105 milj.)
· Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 10,7 % (2013: 11,8 %)
· Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 34,2 % (31.12.2013:
30,0 %)

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Vuosi alkoi heikossa markkinatilanteessa, mutta Neste Oilin hyvä
operatiivinen toiminta jatkui, minkä ansiosta Öljytuotteiden ja Uusiutuvien
polttoaineiden lisämarginaalit olivat kohtuulliset. Ensimmäisen neljänneksen
vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden
vastaavalla ajanjaksolla oli 135 miljoonaa euroa. Pääasiallinen syy
liikevoiton laskulle oli viitejalostusmarginaalien noin 45 prosentin
heikkeneminen sekä Öljytuotteissa että Uusiutuvissa polttoaineissa.

Öljytuotteiden viitejalostusmarginaali oli kausivaihtelun vuoksi matala
ensimmäisellä neljänneksellä, ja öljytuotteiden kysyntä Euroopassa pysyi
heikkona ja tuontimäärät olivat edelleen suuria. Keskimääräinen
viitejalostusmarginaali oli 3,3 dollaria barrelilta, kun se vuoden 2013
ensimmäisellä neljänneksellä oli 6,3 dollaria barrelilta, joka oli
poikkeuksellisen vahva marginaali alkuvuodelle. Öljytuotteiden tulokseen
vaikutti myös Porvoon tuotantolinja 4:n suunniteltu viiden viikon mittainen
huoltoseisokki. Seisokista huolimatta lisämarginaalimme oli keskimäärin 5,1
dollaria barrelilta. Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen
vertailukelpoinen liikevoitto oli 33 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2013
ensimmäisellä neljänneksellä oli 111 miljoonaa euroa.

Uusiutuvien polttoaineiden markkinatilanne oli vaikea erityisesti
Yhdysvalloissa, missä biopolttoainelainsäädäntöön liittyvät epävarmuudet
vaikuttivat negatiivisesti hintoihin ja kysyntään. Myyntimääriä kohdennettiin
tämän mukaisesti, ja vientiä Pohjois-Amerikkaan pienennettiin 27 prosenttiin.
Euroopan liiketoimintamme kannattavuuteen vaikutti palmu- ja rypsiöljyn
välinen poikkeuksellisen pieni hintaero. Uusiutuvan NEXBTL-dieselin
jalostamomme kävivät korkeilla käyttöasteilla erityisesti Singaporessa ja
Rotterdamissa. Kasvatimme jätteiden ja tähteiden osuutta 62 prosenttiin
uusiutuvien raaka-aineiden kokonaissyötöstä, mikä oli tärkeää palmuöljyn
hinnan noustessa. Uusiutuvien polttoaineiden ensimmäisen neljänneksen
vertailukelpoinen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2013
ensimmäisellä neljänneksellä oli 26 miljoonaa euroa.

Öljyn vähittäismyynnin vakaa kehitys jatkui marginaalien ollessa hyvät
kaikilla markkinoilla. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 15
miljoonaa euroa eli 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 ensimmäisellä
neljänneksellä, jolloin se oli 11 miljoonaa euroa.

Jalostusmarginaalit ja uusiutuvien polttoaineiden marginaalit olivat odotettua
heikommat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Olemme päivittäneet vuoden 2014
tulosohjaustamme, ja odotamme konsernin koko vuoden vertailukelpoisen
liikevoiton olevan 450 miljoonaa euroa +/- 10 prosenttia. Aiemmin odotimme
konsernin koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton olevan 500 miljoonan
euron tasolla. Oletamme, että Neste Oilin viitejalostusmarginaali on tänä
vuonna keskimäärin 4,0 dollaria barrelilta, kun aiemmin arvioimme sen olevan
4,5 dollaria barrelilta. Jatkamme toimenpiteitä, joilla varmistamme hyvän
kannattavuuden vuonna 2014."

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2014 tulos

Neste Oilin ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 654 miljoonaa euroa (4
258 milj.). Lasku oli seurausta Öljytuotteiden myyntimäärien pienenemisestä,
mihin vaikutti Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:n suunniteltu
huoltoseisokki, sekä Puolan vähittäismyyntitoiminnan myynnistä. Konsernin
vertailukelpoinen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (135 milj.).
Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat negatiivisesti viitejalostusmarginaalit,
jotka olivat selvästi matalammat kuin vuoden 2013 ensimmäisellä
neljänneksellä, sekä Porvoon jalostamon suunniteltu huoltoseisokki.
Uusiutuvien polttoaineiden tulos oli heikompi johtuen selvästi
epäsuotuisammasta markkinatilanteesta erityisesti Yhdysvalloissa sekä
korkeammista palmuöljyn hinnoista. Öljyn vähittäismyynnin vakaa kehitys
jatkui ja tulos oli parempi kuin vuoden 2013 vastaavalla ajanjaksolla. Öljyn
vähittäismyynnin tulokseen vaikutti positiivisesti kiinteiden kustannusten
pieneneminen, mikä oli seurausta luopumisesta ydintoimintoihin
kuulumattomista liiketoiminnoista Puolassa ja Ruotsissa. Muut-segmentin
tappio oli hieman pienempi kuin vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 33
miljoonaa euroa (111 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden 15 miljoonaa euroa
(26 milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 15 miljoonaa euroa (11 milj.).
Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -10 miljoonaa euroa (-12
milj.).

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 55 miljoonaa euroa (86 milj.).
Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 3 miljoonaa euroa (-35
milj.) sekä avoimien öljyjohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset,
jotka olivat -5 miljoonaa euroa (-14 milj.). Tulos ennen veroja oli 38
miljoonaa euroa (65 milj.), kauden voitto 31 miljoonaa euroa (47 milj.) ja
osakekohtainen tulos 0,12 euroa (0,18).

Näkymät

Maailmantalouden kehittymiseen liittyvä epävarmuus on heijastunut öljyn,
uusiutuvien polttoaineiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoihin, ja
vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Maailmanlaajuisen öljyn
kysynnän odotetaan yleisesti kasvavan yli 1 miljoonalla barrelilla päivässä
vuonna 2014, mutta vuoden 2013 tapaan uusi jalostuskapasiteetti Aasiassa ja
Lähi-idässä ylittää tämän kasvun. Tämän kehityksen seurauksena
öljytuotetuonnin Eurooppaan odotetaan pysyvän suurena Lähi-idästä ja
Yhdysvalloista. Dieselmarginaalien arvioidaan olevan vahvimpia, ja
bensiinimarginaalien odotetaan paranevan kausivaihtelun mukaisesti keväällä
ja kesällä.

Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satoennusteiden, sääilmiöiden
ja eri raaka-aineiden kysynnän vaihtelun mukaan, mutta raaka-aineiden pitkän
aikavälin keskimääräisiin hintaeroihin vaikuttavissa tekijöissä ei odoteta
tapahtuvan suuria muutoksia. Näin ollen hintaerojen odotetaan kasvavan
tämänhetkiseltä kapealta tasolta vuoden 2014 aikana sekä Euroopassa että
Pohjois-Amerikassa.

Yhdysvaltain poliittista päätöksentekoa koskevat epävarmuudet vaikuttavat
todennäköisesti uusiutuvien polttoaineiden markkinoihin. Odotettavissa olevia
päätöksiä ovat muun muassa biomassapohjaisen dieselin velvoitetavoitteet ja
Blender's Tax Credit -verohelpotuksen mahdollinen uusiminen, jotka molemmat
vaikuttavat Yhdysvaltojen markkinoihin. BTC-verohelpotuksen uusiminen
vuosille 2014 ja 2015 on edennyt Yhdysvaltojen kongressissa, ja sillä olisi
yhtiön tulokseen positiivinen vaikutus.

Singaporen NEXBTL-jalostamolla on suunniteltu toteutettavan noin kahdeksan
viikkoa kestävä seisokki vuoden 2014 kolmannella ja neljännellä
neljänneksellä.

Yhtiön vuoden 2014 investointien arvioidaan olevan noin 300-350 miljoonaa
euroa.

Jalostusmarginaalit ja uusiutuvien polttoaineiden marginaalit olivat odotettua
heikommat ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Neste Oil on päivittänyt vuoden
2014 tulosohjaustaan ja odottaa konsernin koko vuoden vertailukelpoisen
liikevoiton olevan 450 miljoonaa euroa +/- 10 prosenttia. Aiemmin konsernin
koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotettiin olevan 500 miljoonan
euron tasolla. Neste Oilin viitejalostusmarginaalin oletetaan olevan tänä
vuonna keskimäärin 4,0 dollaria barrelilta, kun aiemmin sen arvioitiin olevan
keskimäärin 4,5 dollaria barrelilta. Kapeiden raaka-aineiden hintaerojen
odotetaan heikentävän Uusiutuvien polttoaineiden kannattavuutta ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana, mutta niiden odotetaan levenevän sen jälkeen. Neste
Oil jatkaa toimenpiteitä, joilla varmistetaan hyvä kannattavuus vuonna 2014.

Lisätietoja:

Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Lehdistötilaisuus ja puhelinkonferenssi

Suomenkielinen lehdistötilaisuus ensimmäisen neljänneksen tuloksesta
järjestetään tänään 25.4.2014 klo 11.30 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Keilaranta 21, Espoo. Lehdistötilaisuutta voi seurata suorana myös
yhtiöninternetsivujenkautta. Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille
ja sijoittajille pidetään 25.4.2014 klo 15.00. Puheluun voi osallistua
soittamalla numeroon Suomi: +358 (0)9 6937 9590 (osallistumiskoodi 5706118).
Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiöninternetsivuilla.Nauhoite
puhelusta on kuunneltavissa 2.5.2014 asti numerossa +358 (0)9 2310 1650
(osallistumiskoodi 5706118#).

Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin
keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä
öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun
dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 17,5 miljardia euroa,
ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on
listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Neste Oil on valittu maailmanlaajuiseen Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin ja Ethibel Excellence Investment Register -rekisteriin. Neste Oil
on lisäksi useana vuonna peräkkäin päässyt vastuullisimpien yritysten The
Global 100 -listalle. CDP Forest arvioi Neste Oilin yhdeksi öljy- ja
kaasualan parhaista metsäjalanjäljestään huolehtivista
yrityksistä.www.nesteoil.fi

Neste Oil osavuosikatsaus_Q1_2014
http://hugin.info/133386/R/1779923/608377.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Neste Oil Oyj via Globenewswire

HUG#1779923

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.