Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-04

Neste Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Neste Oyj

Pörssitiedote
4.2.2016 klo 9.30

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Neste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 30.3.2016 kello 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös,
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen
vahvistamisen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä
perjantaina 1.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
8.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten
vuosipalkkiot toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, säilytettäisiin ennallaan eli puheenjohtajalle 66
000 euroa/vuosi, varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi ja muille jäsenille
kullekin 35 400 euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin hallituksen jäsenille
kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200
euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön
matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä
kokouksesta maksettaisiin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion
mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamista seitsemäksi.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten
valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Laura
Raitio, Jean-Baptiste Renard, Willem Schoeber, Kirsi Sormunen ja Marco Wirén.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Jorma Eloranta jatkaisi hallituksen
puheenjohtajana ja Maija-Liisa Friman varapuheenjohtajana. Kaikki edellä
mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kyseisiin tehtäviin ja
kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta
olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuillawww.neste.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous
valitsisi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy:n, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Markku Katajiston. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 1 500 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille ja
korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset
sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neste Oyj:n internetsivuilla
osoitteessawww.neste.com. Neste Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on
saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 9.3.2016. Edellä mainitut
päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä
samasta ajankohdasta alkaen myös yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta
21, 02150 Espoo, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 13.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
keskiviikkona 16.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23.3.2016 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) Neste Oyj:n internetsivuillawww.neste.comnoudattaen siellä annettuja
ohjeita;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6862 (maanantaista perjantaihin klo
9.00-16.00);
c) telefaksilla numeroon 010 458 5440; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Neste Oyj, yhtiökokous, PL 95, 00095 NESTE.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Neste Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen
edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä
osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
16.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 23.3.2016 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus
olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osakasluetteloon, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla
osoitteessawww.neste.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta
muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Neste Oyj, yhtiökokous, PL 95, 00095 NESTE ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.

Neste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.2.2016 yhteensä 256 403 686 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Kokoukseen osallistujat voivat käyttää Messukeskuksen pysäköintialuetta.
Pysäköinnin voi maksaa pysäköintialueiden automaateilla.

Yhtiö järjestää kokoukseen osallistuville kahvitarjoilun.

Suomen Messujen internetsivuiltawww.finnexpo.filöytyvät julkisen liikenteen
yhteydet kokouspaikalle.

Espoossa 3.2.2016

Neste Oyj

Hallitus

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme
asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja
teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja,
ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös
maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja
tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow
Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden
Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa,
ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä,
energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista.
Lisätietoa:neste.com/fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Neste Oyj via Globenewswire

HUG#1983647

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.