Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-07

Neste Oyj: Nesteen tilinpäätöstiedote 2016

Neste Oyj

Tilinpäätöstiedote
7.2.2017 klo 9.00

Nesteen tilinpäätöstiedote 2016

Strategian onnistunut toteuttaminen jatkui ja tulos oli ennätyskorkea vuonna
2016 - osinkoa esitetään korotettavaksi 30 % 1,30 euroon osakkeelta

Vuosi 2016 lyhyesti:

* Vertailukelpoinen liikevoitto 983 miljoonaa euroa (925 milj.)
* IFRS:n mukainen liikevoitto oli 1 155 miljoonaa euroa (699 milj.)
* Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 10,38 dollaria barrelilta
(11,79)
* Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 348 dollaria
tonnilta (299)
* Rahavirta ennen rahoituseriä oli 834 miljoonaa euroa (480 milj.)
* Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 16,9 % (16,3 %)
* Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 15,4 % (31.12.2015:
29,4 %)
* Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,10 euroa (2,84)
* Hallitus esittää osingoksi 1,30 euroa osakkeelta (1,00), yhteensä 332
miljoonaa euroa (256 milj.).

Neljäs neljännes lyhyesti:

* Vertailukelpoinen liikevoitto 262 miljoonaa euroa (352 milj.)
* IFRS:n mukainen liikevoitto oli 302 miljoonaa euroa (245 milj.)
* Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 98 miljoonaa euroa (91
milj.)
* Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 146 miljoonaa
euroa (231 milj.)
* Öljyn vähittäismyynnin vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa
(17 milj.)
* Rahavirta ennen rahoituseriä oli 267 miljoonaa euroa (300 milj.).

Toimitusjohtaja Matti Lievonen:

"Nesteen vuosi 2016 oli jälleen onnistunut, kun kirjasimme 983 miljoonan euron
vertailukelpoisen liikevoiton verrattuna 925 miljoonaan euroon vuonna 2015.
Uusiutuvien tuotteiden osuus koko vuoden liikevoitosta oli ensimmäistä kertaa
suurin, mikä heijastaa yhtiön jatkuvaa strategista muutosta. On hienoa
todeta, että kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edellisvuoteen
verrattuna. Rahavirta oli myös vahvalla tasolla ja vahvisti tasettamme
entisestään. Kaikissa taloudellisissa tunnusluvuissa oli nähtävissä
parannusta. Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen oli 16,9
% ja pysyi pitkän aikavälin tavoitetason 15 % yläpuolella.

Öljytuotteet kirjasi 453 miljoonan euron (439 milj.) vertailukelpoisen
liikevoiton. Viitemarginaalimme oli keskimäärin 4,9 dollaria barrelilta eli
2,9 dollaria barrelilta alempi kuin vuoden 2015 poikkeuksellisen korkea taso.
Globaali öljytuotteiden tarjonnan ja kysynnän suhde oli kohtuullisessa
tasapainossa, mutta tuotevarastojen korkea taso rajoitti jalostusmarginaalien
nousua. Öljytuotteiden lisämarginaali kasvoi 5,5 dollariin barrelilta, joka
oli 1,5 dollaria barrelilta korkeampi kuin vuonna 2015. Tähän vaikuttivat
operatiivinen tehokkuus ja contango-varastoinnin onnistunut hyödyntäminen,
kun myyntimäärät palasivat normaaleiksi Porvoon jalostamon vuoden 2015
seisokin jälkeen.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 469
miljoonaa euroa (402 milj.). Viitemarginaali ja lisämarginaali olivat
keskimäärin korkeampia kuin vuonna 2015. Myyntimäärämme oli 2,22 miljoonaa
tonnia, joka oli vain 2 % pienempi kuin edellisvuonna siitä huolimatta, että
Rotterdamin jalostamolla toteutettiin toisella neljänneksellä suunniteltu
suurseisokki. Verrattuna vuoteen 2015 hieman suurempi osuus myyntimäärästä
meni Pohjois-Amerikkaan. Yhdysvaltain markkinoilla ympäristöviranomainen
(EPA) viimeisteli marraskuussa 2016 biomassapohjaista dieseliä koskevat
kasvaneet velvoitteet vuosille 2017 ja 2018. Raaka-aineiden optimointia
jatkettiin, ja jäte- ja tähderaaka-aineiden osuutta kasvatettiin
onnistuneesti 78 prosenttiin kaikista uusiutuvista raaka-aineista vuonna
2016. Alankomaissa sijaitsevan esikäsittelylaitoksen hankinta lisää
entisestään kykyämme käsitellä heikompilaatuisia jäte- ja tähderaaka-aineita.

Öljyn vähittäismyynnissä pystyimme lisäämään tulosta kasvattamalla
myyntimääriä ja parantamalla yksikkökatteita erityisesti Baltian
markkinoilla. Segmentti paransi tulostaan edelleen ja sen koko vuoden
vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 miljoonaa euroa (84 milj.).

Raakaöljyn ja uusiutuvien raaka-aineiden hintojen muutokset sekä kysynnän ja
tarjonnan tasapaino vaikuttavat öljyn ja uusiutuvien tuotteiden markkinoihin.
Raakaöljyn hinnoissa on odotettavissa maltillista nousua, sillä raakaöljyn
kysynnän ja tarjonnan odotetaan tasapainottuvan.

Neste odottaa Öljytuotteiden viitemarginaalin olevan keskimäärin melko samalla
tasolla kuin vuonna 2016. Porvoon jalostamon käyttöasteen arvioidaan olevan
korkea, kun suunnitteilla on ainoastaan tavanomaisia kunnossapitotöitä.
Naantalin yksikössä pidetään suunniteltu kahden kuukauden suurseisokki
kolmannella neljänneksellä. Tavoittelemme lisämarginaalia, joka on vähintään
5,5 dollaria barrelilta vuoden 2017 puolivälin jälkeen, kun meneillään olevat
strategiset investoinnit saadaan päätökseen.

Uusiutuvien tuotteiden viitemarginaalin arvioidaan pysyvän suunnilleen vuoden
2016 keskimääräisellä tasolla. Neste jatkaa myynnin kohdentamisen optimointia
kokonaismarginaalin perusteella, ja meillä on uusia kiinnostavia markkinoita
Euroopassa. Esimerkiksi Norja on asettanut liikennepolttoaineiden
biovelvoitteen, joka nousee nykyisestä 7,5 %:sta 20 %:iin vuoteen 2020
mennessä. Kalifornia on edelleen Nesteelle tärkeä markkina. Loppukäyttäjille
suunnatun 100 % uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan kasvavan 15 %:sta
vuonna 2016 ja olevan lähes 25 % uusiutuvien kokonaismyynnistä vuonna 2017.
Kasviöljymarkkinan odotetaan pysyvän vaihtelevana, ja tavoitteemme on lisätä
huonompilaatuisten jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttöä entisestään.
Toteutunut raaka-aineiden esikäsittely- ja varastointilaitoksen hankinta
Alankomaissa tukee tätä tavoitetta. Uusi 2,6 miljoonan tonnin
nimelliskapasiteetti otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta, ja uusiutuvan
dieselin tuotantolaitosten käyttöasteiden odotetaan olevan korkeita.

Öljyn vähittäismyynnissä myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan
noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Neste jatkaa globaalia uusiutuvien tuotteiden kasvustrategian toteuttamista.
Uusiutuvien tuotteiden globaalin kysynnän odotetaan edelleen kasvavan.
Nesteen uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin kasvattamisohjelmaan kuuluu sekä
nykyisen tuotantokapasiteetin nostaminen 3 miljoonaan tonniin vuoteen 2020
mennessä pullonkauloja poistamalla että uuden kapasiteetin rakentaminen.
Arvioimme parhaillaan edellytyksiä investoida uuteen tuotantokapasiteettiin,
ja sijaintivaihtoehtoihin sisältyvät Yhdysvallat ja Singapore.

Strategiamme toteutus etenee hyvin. Keskitymme jatkossakin asiakkaisiimme ja
kasvuhankkeisiimme, ja saamme päätökseen jo aiemmin ilmoitetut strategiset
investoinnit vuonna 2017. Tämän vuoksi uskomme, että vuodesta 2017 tulee
Nesteelle jälleen menestyksekäs."

Konsernin neljännen neljänneksen 2016 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 3 421 miljoonaa euroa eli noin
24 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla, jolloin se oli 2
759 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui öljyn korkeammasta hinnasta ja
suuremmista myyntivolyymeista. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli
262 miljoonaa euroa (352 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikuttivat
negatiivisesti matalampi viitemarginaali ja suuremmat
kunnossapitokustannukset, mutta positiivisesti korkeampi lisämarginaali ja
myyntimäärät. Uusiutuvien tuotteiden tulos oli vahva, mutta jäi heikommaksi
kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla, jolloin koko vuoden 2015
BTC-verohelpotus (Blender's Tax Credit -verohelpotus) kirjattiin neljänneksen
vertailukelpoiseen liikevoittoon. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen
vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät ja yksikkökatteet.
Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli pienempi kuin vuoden 2015
viimeisellä neljänneksellä pääasiassa Nynasin tuloksen heikentymisen vuoksi.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 98
miljoonaa euroa (91 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 146 miljoonaa euroa (231
milj.) ja Öljyn vähittäismyynnin 19 miljoonaa euroa (17 milj.).
Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 2 miljoonaa euroa (15
milj.), josta tulos Nynasista oli 9 miljoonaa euroa (22 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 302 miljoonaa euroa (245 milj.).
Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 51 miljoonaa euroa
(tappiot 91 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden
käypien arvojen muutokset, jotka olivat -11 miljoonaa euroa (7 milj.) ja
liittyivät lähinnä varaston suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 297 miljoonaa
euroa (219 milj.), kauden voitto 262 miljoonaa euroa (209 milj.) ja
osakekohtainen tulos 1,02 euroa (0,81).

Konsernin vuoden 2016 tulos

Nesteen liikevaihto oli 11 689 miljoonaa euroa (11 131 milj.) vuonna 2016.
Myyntimäärät kasvoivat, mutta öljyn edelliseen vuoteen verrattuna
alhaisemmalla keskimääräisellä hinnalla oli negatiivinen vaikutus
liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 983 miljoonaa
euroa (925 milj.). Öljytuotteiden tulokseen vaikutti negatiivisesti
viitemarginaali, joka oli merkittävästi matalampi kuin vuonna 2015.
Lisämarginaalimme kuitenkin kasvoi, ja myyntimäärä oli korkeampi kuin
edellisenä vuonna, johon vaikutti Porvoon jalostamon suunniteltu seisokki.
Uusiutuvien tuotteiden liikevoitto nousi korkeamman viitemarginaalin ja
lisämarginaalin ansiosta. Öljyn vähittäismyynnin tulokseen vaikuttivat
positiivisesti korkeammat myyntimäärät ja yksikkökatteet. Muut-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto pieneni vuoteen 2015 verrattuna, pääasiassa
Nynasin heikomman tuloksen ja korkeampien konsernin yhteisten kustannusten
vuoksi.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 453 miljoonaa
euroa (439 milj.), Uusiutuvien tuotteiden 469 miljoonaa euroa (402 milj.) ja
Öljyn vähittäismyynnin 90 miljoonaa euroa (84 milj.). Muut-segmentin
vertailukelpoinen liikevoitto oli -23 miljoonaa euroa (2 milj.), josta tulos
Nynasista oli 11 miljoonaa euroa (29 milj.)

Konsernin IFRS:n mukainen liikevoitto oli 1 155 miljoonaa euroa (699 milj.).
Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 280 miljoonaa euroa
(tappio 263 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden
käypien arvojen muutokset, jotka olivat -118 miljoonaa euroa (-15 milj.) ja
liittyivät lähinnä varaston suojaukseen. IFRS:n mukaiseen liikevoittoon
vaikuttivat yhteensä 23 miljoonan euron (76 milj.) myyntituotot, jotka
liittyivät pääasiassa Ekokem Oy:n osakkeiden myyntiin ja Nesteen
voimalaitoksen myyntiin Kilpilahden Voimalaitos Oy:lle. Tulos ennen veroja
oli 1 075 miljoonaa euroa (634 milj.) ja tilikauden voitto 943 miljoonaa
euroa (560 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 3,10 euroa
(2,84) ja osakekohtainen tulos 3,67 euroa (2,18).

Konsernin efektiivinen verokanta oli 12 % (12 %), joka on Suomen lakisääteistä
20 %:n verokantaa alempi. Tämä johtu...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.