Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Net Gaming Europe: Kallelse till årsstämma i Net Gaming Europe AB (publ.)

Aktieägarna i Net Gaming Europe AB (publ), 556693-7255, kallas härmed
till årsstämma torsdagen den 9 juni 2016 kl. 17.00 på Artillerigatan
6, i Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 juni 2016 och
dels senast klockan 16.00 måndagen den 6 juni 2016 anmäla sig
skriftligen till Net Gaming Europe AB (publ), Box 7385, 103 91
Stockholm eller per e-post info@netgaming.se. I anmälan skall uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav,
adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i
eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera
sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före
torsdagen den 2 juni 2016, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis")
för den juridiska personen bifogas. Fullmakten är giltig ett år efter
utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om
detta särskilt anges. Registreringsbeviset får inte vara äldre än ett
år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i
god tid före stämman insändas per brev till Net Gaming Europe AB.
Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida,
www.netgaming.se.

Förslag till dagordning:
1 Stämman öppnas.

2 Val av ordförande vid stämman.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd.

4 Godkännande av förslaget till dagordning.

5 Val av justeringsman.

6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8 Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

9 Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör.

11 Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

12 Beslut om antal styrelseledamöter.

13 Val av styrelse och revisor.

14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

15 Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Aktieägare representerande ca 82 procent av aktierna och rösterna i
bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode skall utgå
med 120 000 kr att fördelas på så sätt att ordföranden erhåller 40
000 kr och övriga ledamöter 40 000 kr vardera (gäller ej Marcus
Teilman då han redan är avlönad av Bolaget i sin roll som VD) samt
att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 12)

Förslag att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter
och ingen suppleant.

Val av styrelse och revisor (punkt 13)

Aktieägare representerande ca 82 procent av aktierna och rösterna i
bolaget har meddelat att de föreslår att till ordinarie
styrelseledamöter omvälja Tobias Fagerlund, Henrik Kvick och Marcus
Teilman med Henrik Kvick som styrelsens ordförande. Stefan Mahlstein
har avböjt omval. Ytterligare en styrelseledamot kommer att väljas på
stämman. Som revisor föreslås auktoriserade revisorn Per-Åke Bois med
auktoriserade revisorn Daniel Boström som revisorssuppleant.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt
14)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller
utan aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen
under tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier
mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller
kvittning eller eljest med villkor enligt 13 kap 7 §
aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut
med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 58 824 000. Syftet med
bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka bolagets kassa
eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna
aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga
rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av
registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden
AB.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen kommer att hållas
tillgängliga på bolagets hemsida från och med två veckor före
årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress.

***

Stockholm i maj 2016

Net Gaming Europe AB (publ)

STYRELSEN

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/11576/2006344/514104.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.