Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-07

Net Insight AB: Kallelse till årsstämma i Net Insight AB

Aktieägarna iNET INSIGHT AB (publ)
kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015
klockan 10.00 i bolagets lokaler på Västberga Allé 9, Hägersten, Stockholm

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska
dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30
april 2015,

dels
senast kl. 16.00 måndagen den 4 maj 2015 anmäla sig hos bolaget för
deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB, Att:
Susanne Jonasson, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon: 08-685 04 00, per
telefax: 08-685 04 20 eller e-post: agm@netinsight.net. Vid anmälan ska
uppges namn, person- eller organisations-nummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav samt i förekommande fall bör uppgift om ställföreträdare, ombud
och biträde uppges. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för
ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 30 april 2015,
vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin
önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens
aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier
respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten,
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida,
www.netinsight.net, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär
och som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap.
32 §.

Antal aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 389 933 009 aktier och 400
283 009 röster. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna
kallelse.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av verkställande direktören.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
samt revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisorer.
13. Förslag till beslut avseende valberedning.
14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
15. Förslag till beslut om utfärdande av syntetiska optioner till
ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Net Insight.
16. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
återköp och överlåtelser av egna aktier.
17. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat
balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till
styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende
1, 9, 10, 11 och 12)
Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman
2014, utgörs av Lars Bergkvist, ordförande, (Lannebo Fonder), Jan Barchan
(Briban Invest), Annika Andersson (Swedbank Robur fonder), Ramsay Brufer
(Alecta) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen
föreslår att:

* Styrelsens ordförande, Lars Berg, ska utses till ordförande vid årsstämman
(ärende 1).
* Antalet styrelseledamöter ska vara 7 utan suppleanter (ärende 9).
* Antalet revisorer ska vara 1 utan revisorssuppleanter (ärende 9).
* Styrelsearvodet fastställs till 1.650.000 kronor att fördelas med 450.000
kronor till styrelsens ordförande samt 200.000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Styrelseledamot får
efter särskild överenskommelse med bolaget fakturera styrelsearvodet jämte
sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av
styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir
kostnadsneutral för bolaget. För utskottsarbete, till de ledamöter som
utses av styrelsen, utgår ett arvode om 10.000 kronor per sammanträde
(ärende 10).
* Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
* Omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson,
Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson och Regina Nilsson samt nyval av Jan
Barchan till styrelseledamot. Jan Barchan presenteras nedan. För
information om styrelseledamöter föreslagna för omval hänvisas till
årsredovisningen. Lars Berg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande
(ärende 11).
* Omval av revisorn PricewaterhouseCoopers AB (ärende 12).

Jan Barchan

, född 1946. Jan är civilekonom och är VD i Briban Invest AB,
styrelseordförande i Audiodev AB, Västraby Gård AB och Västraby Gård Energi
AB samt styrelseledamot i Assistera AB, Studsvik AB, Trianon AB och Trialbee
AB. Jan Barchan äger, via Briban Invest, 12 % av aktierna i Net Insight.

Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 13)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna valberedningens
förslag till beslut avseende valberedning enligt nedanstående.

Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna
i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning
(ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti 2015 och på övrig
tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt,
vilka sedan äger utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen
tillsammans med styrelsens ordförande till dess en ny valberedning har
utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal
röster, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot
i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är
avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att
utse en ny ledamot om det anses nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre
tillhör de fyra röststarkaste ägarna i bolaget ska en ny ledamot utses av den
nye aktieägaren inom denna grupp. Valberedningens sammansättning ska
offentliggöras genom ett pressmeddelande så snart valberedningen utsetts. Om
ägarstrukturen därefter väsentligen förändras ska valberedningens
sammansättning förändras i enlighet härmed.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för
beslut: förslag till antal styrelsemedlemmar att utses av stämman, förslag
till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga
styrelseledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete, förslag till
styrelse, förslag till styrelseordförande, förslag till ordförande vid
stämman, valberedningsprocess och, i förekommande fall, förslag till val av
revisorer och förslag till arvode för bolagets revisorer.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter
som det, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, ankommer på valberedningen.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska
kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare (ärende 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag
till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare enligt nedanstående.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella
ersättningsprinciper
Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast
och en rörlig del, vilka är avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av
grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med ledande befattningshavare avses
de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör
koncernledning. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning står i
proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga
ersättningen är baserad på en kombination av intäkter, resultat och
aktivitetsmål.

För VD, Global Säljchef och Säljchefen för Nya Segment är den årliga rörliga
ersättningen maximerad till 100 % och för övriga ledande befattningshavare
till 20 % - 60 % av grundlönen. 70 % av den rörliga ersättningen är baserad
på mätbara finansiella mål. För den Globala Säljchefen gäller en
ersättningsmodell avseende rörlig ersättning som helt baseras på finansiella
mål. För vissa ledande befattningshavare låses hälften av utfallet på den
rörliga ersättningen in i tre år och utbetalas först det fjärde året efter
intjänandeperioden. Vid utbetalning av det inlåsta beloppet appliceras en
multiplikator för att återspegla aktiekursens utveckling under dessa tre år.
Multiplikatorn beräknas ur kvoten av snittkursen för två åttaveckors
perioder, där den första perioden startar samma dag som bokslutskommunikén
blivit publik under året efter det intjänade året, o...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.