Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-06

Net Insight AB: Kallelse till årsstämma i Net Insight AB

Aktieägarna i

NET INSIGHT AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 maj 2017 klockan 10.00 i bolagets
lokaler på Västberga Allé 9, Hägersten, Stockholm

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i årsstämman ska

dels
vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 3 maj 2017,

dels
senast kl. 16.00 onsdagen den 3 maj 2017 anmäla sig hos bolaget
för deltagande i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt till Net Insight AB,
Att: Susanne Jonasson, Box 42093, 126 14 Stockholm, per telefon: 08-685 04
00, per telefax: 08-685 04 20 eller e-post:agm@netinsight.net. Vid anmälan
ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och
aktieinnehav samt i förekommande fall bör uppgift om ställföreträdare, ombud
och biträde uppges. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas
fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för
ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 3 maj 2017, vilket
innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens
aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier
respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år
från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i
fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande
för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten,
bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god
tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.
Blankett för fullmakt finns att hämta på bolagets hemsida,www.netinsight.net,
och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin
postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, ställa frågor till
styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen 7 kap.
32 §.

Antal aktier och röster

I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 389 933 009 aktier, varav
1 000 000 aktier är A-aktier och 388 933 009 aktier är B-aktier, och totalt
398 933 009 röster. Bolaget innehar 4 275 000 egna B-aktier per dagen för
denna kallelse.

Förslag till dagordning

1 Val av ordförande vid stämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordning.
4 Val av en eller två protokolljusterare.
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6 Föredragning av verkställande direktören.
7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8 Beslut: 1 om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; 2 om dispositioner
beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; 3 om
ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
9 Beslut om ändring av bolagsordningen
10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
revisorer och revisorssuppleanter.
11 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna.
12 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13 Val av revisorer.
14 Beslut avseende valberedning.
15 Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.
16 Beslut om utfärdande av syntetiska optioner till personal i Sverige
anställda inom Net Insight-koncernen.
17 Beslut om utfärdande av syntetiska optioner till personal anställda inom
Net Insight-koncernen utanför Sverige.
18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelser av egna aktier.
19 Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat (ärende 8 (b))

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att bolagets resultat
balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 9)

Styrelsen föreslår att det i bolagsordningens § 6 läggs till en mening med
innebörden att eventuell styrelsesuppleant endast kan inträda vid förfall för
den ledamot för vilken denne utsetts som personlig suppleant, samt att § 8
ändras på så sätt att klockslaget i andra stycket för när aktieägare senast
ska anmäla sig hos bolaget stryks.

Den fullständiga bolagsordning som föreslås antas av bolagsstämman finns
tillgänglig på bolagets hemsida.

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till
styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende
1, 10, 11, 12 och 13)

Valberedningen, som utsågs enligt den procedur som beslutades av årsstämman
2016, utgörs av Lars Bergkvist, ordförande, (Lannebo Fonder), Jan Barchan
(Briban Invest), Ramsay Brufer (Alecta), Christian Brunlid (Handelsbanken
fonder) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen
föreslår att:

* Styrelsens ordförande, Lars Berg, ska utses till ordförande vid årsstämman
(ärende 1).
* Antalet styrelseledamöter ska vara 7 med en suppleant (ärende 10).
* Antalet revisorer ska vara 1 utan revisorssuppleanter (ärende 10).
* Styrelsearvodet fastställs till 2 070 000 kronor att fördelas med 575 000
kronor till styrelsens ordförande samt 230 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget och 115 000 kronor till
styrelsesuppleant som inte är anställd i bolaget. För utskottsarbete, till
de ledamöter som utses av styrelsen, utgår ett arvode om 10 000 kronor per
sammanträde (ärende 11).
* Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 10).
* Omval av styrelseledamöterna Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders Harrysson,
Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzon, Jan Barchan och Charlotta Falvin.
Vidare föreslås nyval av Stina Barchan som personlig suppleant för Jan
Barchan. För information om styrelseledamöter föreslagna för omval hänvisas
till årsredovisningen. Lars Berg föreslås fortsätta som styrelsens
ordförande (ärende 12).
* Nyval av revisorn Deloitte AB med Therese Kjellberg som huvudansvarig
revisor (ärende 13). Förslaget överensstämmer med styrelsens
rekommendation. I Net Insight fullgör styrelsen de uppgifter som ankommer
på ett revisionsutskott.

Stina Barchan
Stina Barchan har en PhD, History of Art, från University College London, samt
en Master of Arts, History of Art, från University College och en Bachelor of
Arts i konstvetenskap och litteratur från Lunds universitet. Stina Barchan
har mångårig erfarenhet från styrelsearbete, samt även erfarenhet av
valberedningsarbete i noterad miljö. För tillfället är Stina Barchan
styrelseledamot för Briban Invest, styrelsesuppleant för Trailbee samt
ledamot av valberedningen för Studsvik. Tidigare har Stina Barchan varit
styrelseledamot för Teoritentamen.no (tidigare Lobus) samt styrelsesuppleant
för The Astonishing Tribe. Stina Barchan är även lektor (Teaching Fellow) vid
History of Art Department, University College London.

Förslag till beslut avseende valberedning (ärende 14)

Det föreslås att följande ska gälla till dess att en årsstämma beslutar annat:

Styrelsens ordförande ska varje år sammankalla de fyra röstmässigt största
aktieägarna i bolaget baserat på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning
(ägargrupperat) per den sista augusti och på övrig tillförlitlig information
som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt. Dessa aktieägare äger sedan
rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen
tillsammans med styrelsens ordförande till dess en ny valberedning har
utsetts. Valberedningen utser inom sig en ordförande.

Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till
valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning, baserat på antal
röster, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot
i valberedningen avsäger sig uppdraget innan valberedningens arbete är
avslutat ska samma aktieägare som utsåg den avgående ledamoten äga rätt att
utse en ny ledamot om det anses nödvändigt. Om denne aktieägare inte längre
tillhör de fyra röststarkaste ägarna i bolaget ska en ny ledamot utses av den
nye aktieägaren inom denna grupp.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras genom ett pressmeddelande så
snart valberedningen utsetts. Om ägarstrukturen därefter väsentligen
förändras ska valberedningens sammansättning förändras i enlighet härmed och
ändringen ska offentliggöras genom pressmeddelande.

Valberedningen ska arbeta fram följande förslag att förelägga årsstämman för
beslut:

* förslag till stämmoordförande
* förslag till antal styrelseledamöter, förslag till styrelseledamöter och
förslag till styrelseordförande (och vice ordförande i tillämpligt fall)
* förslag till styrelsearvode till ordförande (och vice ordförande i
tillämpligt fall) och övriga icke anställda ledamöter samt förslag till
ersättning för kommittéarbete
* förslag till revisor eller revisionsbolag och arvode till revisor eller
revisionsbolag (i tillämpliga fall)

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter
som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på
valberedningen.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis
rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska
kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare (ärende 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag
till riktlinjer för bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor
för ledande befattningshavare enligt nedanstående.

Ledande befattningshavares villkor och ersättningar samt generella
ersättningsprinciper

Bolaget tillämpar marknadsmässiga löner och ersättningar baserade på en fast
och en rörlig del, vilka är avstämda med extern lönedatabas. Ersättning till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av
grundlön, rörlig ersä...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.