Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Net Insight AB: Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 10 maj 2016

Stockholm

- Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 10 maj 2016 fattade årsstämman
bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare
publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.netinsight.net

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning
för verksamhetsåret 2015. Vidare beslutades att bolagets resultat balanseras
i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman beslutade
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt
arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska
vara sju ledamöter utan suppleanter. Lars Berg, Gunilla Fransson, Anders
Harrysson, Cecilia Beck-Friis, Crister Fritzson och Jan Barchan omvaldes och
Charlotta Falvin nyvaldes som styrelseledamöter. Lars Berg omvaldes som
styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor
med Mikael Winkvist som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 1.870.000 kronor
att fördelas med 550.000 kronor till styrelsens ordförande samt 220.000
kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen, utgår ett
arvode om 10.000 kronor per sammanträde. Till bolagets revisor ska arvode
utgå enligt godkänd räkning.

Beslut avseende valberedning och riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen
samt styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av ersättning och
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Beslut om utfärdande av syntetiska optioner

Årsstämman beslutade att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat
till Net Insights aktiekursutveckling som i huvudsak överensstämmer med det
syntetiska optionsprogram som antogs av årsstämman 2015. Möjligheten till
förvärv av syntetiska optioner ska omfatta samtliga cirka 140 anställda inom
Net Insight-koncernens svenska organisation som är bosatta i Sverige. Totalt
kommer högst 1 150 000 syntetiska optioner utfärdas i Optionsprogram 2016.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser
av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 5 procent av samtliga
aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att
fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet
beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna
samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.
Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra
företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av
rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring av åtaganden inom
ramen för bolagets optionsprogram.

För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04
00,fredrik.tumegard@netinsight.net
Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 12.15.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för
alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper
TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera
TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för
, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och
interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med
live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna
att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net
Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl
stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av
ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net
Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq
Stockholm.

För mer information

, se
netinsight.net

Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) 2016
http://hugin.info/130084/R/2011136/744473.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#2011136

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.