Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Net Insight AB: Kommuniké från årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2019

2019-05-08

Solna - Vid årsstämma i Net Insight AB (publ) den 8 maj 2019 fattade
årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har
tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats,
www.netinsight.net

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman i Net Insight AB beslutade idag att fastställa resultat- och
balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och
koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att
bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således
ej lämnas. Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt
arvode till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter
ska vara sex ordinarie ledamöter med en suppleant. Gunilla Fransson, Anders
Harrysson, Crister Fritzson, Jan Barchan, Charlotta Falvin och Mathias Berg
omvaldes som styrelseledamöter och Stina Barchan omvaldes som personlig
suppleant för Jan Barchan. Gunilla Fransson omvaldes som styrelsens
ordförande.

Årsstämman beslutade att antalet revisorer ska vara en utan
revisorssuppleanter. Deloitte AB omvaldes som bolagets revisor med Therese
Kjellberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till 2 200 000
kronor att fördelas med 700 000 kronor till styrelsens ordförande samt 240
000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i
bolaget och 120 000 kronor till styrelsesuppleant som inte är anställd i
bolaget. Till ordförande i revisionsutskottet beslutades ett arvode om
50 000 kronor och till ledamot av revisionsutskott beslutades ett arvode om
40 000 kronor. Till ordförande i ersättningsutskottet beslutades ett arvode
om 50 000 kronor och till ledamot av ersättningsutskottet beslutades ett
arvode om 40 000 kronor. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt
godkänd räkning.

Beslut avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för
bestämmande av ersättning och andra anställningsvillkor för ledande
befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och
överlåtelser av egna aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger två procent av
samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga
styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen,
fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet
beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna
samt möjliggöra säkring av åtaganden inom ramen för bolagets
optionsprogram. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att
möjliggöra företagsförvärv, produktförvärv eller samarbetsavtal,
anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen eller säkring
av åtaganden inom ramen för bolagets optionsprogram.

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
henrik.sund@netinsight.net

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, den 8 maj 2019 kl. 12.00.

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och
strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en
pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i
mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av medieindustrin i en uppkopplad värld där
teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar
och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och
distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint
kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det
enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och
kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras
smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net
Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq
Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Bilaga

* Pressmeddelande (pdf)

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.