Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-01

Net Trading Group AB: GET Group AB (publ) SÄKRAR facilitet om SEK 100 millioner för Finansiering genom Eget kapital

GET Group AB (publ) ("GET Group" eller "bolaget") har per den 31 oktober 2021 tecknat ett avtal om finansiering genom eget kapital med Los Angeles-baserade LDA Capital Limited ("LDA Capital"). Enligt avtalet förbinder sig LDA Capital att investera upp till SEK 100 millioner i GET Groups eget kapital under de närmaste tre åren, baserat på förfrågningar från GET Group.

Styrelsen i GET Group har utvärderat ett flertal finansieringserbjudanden som har inkommit i samband med att bolaget undersöker det optimala sättet att finansiera sin tillväxtstrategi, och ansåg att erbjudandet från LDA Capital var det bäst lämpade i fråga om den attraktiva mixen av flexibilitet och åtaganden som erbjöds av LDA Capital. 

  • Med LDA Capital har vi inlett ett samarbete med en professionell internationell investeringspartner som erbjuder flexibelt och icke begränsande kapital, säger Lars Christian Beitnes, VD för GET Group AB.

Faciliteten för egetkapitalfinansiering kan användas helt enligt GET Groups önskemål. GET Group kan använda faciliteten för att ta ut medel i omgångar, i utbyte mot att bolaget emitterar nya aktier till LDA Capital under de närmaste 3 åren. GET Group kommer att ha exklusiv kontroll över tidpunkten för på varje uttag och har rätt - men ingen skyldighet - att ta ut hela beloppet upp till 100 MSEK under de närmsta 3 åren. I enlighet med villkoren förbinder sig LDA Capital att teckna sig för stamaktier i bolaget för varje begäran om uttag från GET Group.

  • Världen har just börjat sin långsiktiga övergång till en mer hållbar framtid. Vi anser att det fokus som GET Group har på energi och hållbarhet genom sina unika miljöteknikbolag är mycket spännande. Vi kunde helt enkelt inte motstå att vara en del i deras engagemang i hållbar energiproduktion och energibesparingar, säger Warren P. Baker, III, VD för LDA Capital.

LDA Capital är skyldigt att tillgodose varje uttag från GET Group baserat på en teckningskurs per aktie motsvarande 90 procent av aktiernas volymviktade genomsnittskurs ("VWAP") under en prissättningsperiod om 15 handelsdagar i sträck efter begäran om ett uttag ("prissättningsperioden"). Bolaget kan i samband med varje uttag begära att LDA Capital tecknar högst ett antal aktier motsvarande 750 procent av den genomsnittliga dagliga handelsvolymen i GET Groups aktie baserat på de föregående 15 handelsdagarna. Bolaget ska fastställa en lägsta teckningskurs för aktieemissionen. Bolaget kan ändra den lägsta teckningskursen för varje uttag. Ett pressmeddelande kommer att offentliggöras när prissättningsperioden har löpt ut och det exakta antalet aktier som ska emitteras till LDA Capital har fastställts av GET Groups styrelse.

Som en del av faciliteten för finansiering genom eget kapital förbinder sig bolaget att betala en avgift om 2 000 000 kronor och emittera 41 147 085 teckningsoptioner till LDA Capital, som kan lösas in när som helst inom tre (3) år till en teckningskurs per aktie uppgående till 130 procent av ett volymvägt genomsnitt (avrundat till närmaste SEK 0,01) av betalkursen för Bolagets aktie på Nordic SME under en period om 15 handelsdager från och med den 1 november 2021.

LDA Capital förbinder sig att ha ett innehav utan bestämmande inflytande i GET Group och kommer inte att vid någon tidpunkt äga mer än 19,9 procent av bolagets totala aktiekapital.

  • Styrelsen är mycket nöjd med att ha säkrat denna facilitet för finansiering genom eget kapital, som ökar bolagets förmåga att agera snabbt och vid rätt tidpunkt på investeringsmöjligheter, säger Reidar Michaelsen, styrelseordförande i GET Group AB.

För att underlätta genomförandet av faciliteten för finansiering genom eget kapital kommer bolaget att använda det vid var tid för beslutet gällande bemyndigandet från bolagsstämma för att besluta om emission av aktier till LDA Capital.

Detta är sådan information som GET Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 08:00 CET den 1 november 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Christian Beitnes, VD

Telefon: +46 8 1220 4146

E-post: lars.beitnes@getgroup.se

Investor Relations: ir@getgroup.se

Författare Cision