Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

NetEnt: Kommuniké från NetEnt AB:s årsstämma 2020

Vid NetEnt AB (publ):s årsstämma onsdagen den 29 april 2020 beslutades
följande.

Fastställande av räkenskaper och utdelning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen och beslutade att
utdelning ej ska utgå för räkenskapsåret 2019. Se dock beslutet om
uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande nedan.

Styrelse
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2019. Årsstämman beslutade om omval av Fredrik Erbing,
Peter Hamberg, Pontus Lindwall, Maria Redin, Lisa Gunnarsson,
Christoffer Lundström och Jonathan Pettemerides samt nyval av Mathias
Hedlund. Mathias Hedlund valdes till ny ordförande för styrelsen.
Ordinarie arvode beslutades utgå med 750 000 kronor till ordföranden
samt extra arvode om 500 000 kronor till ordförande för kommande
arbetsuppgifter under året med anledning av bolagets omfattande
organisatoriska förändringar samt förändringar i branschen. Arvode
till envar av de av årsstämman valda styrelseledamöterna som inte är
anställda i bolaget beslutades utgå med 320 000 kronor och att arvode
därutöver ska utgå med 115 000 kronor till ordföranden i
revisionsutskottet och till envar av de övriga ledamöterna i
revisionsutskottet med 40 000 kronor samt till envar av ledamöterna i
ersättningsutskottet med 25 000 kronor samt att arvode till revisorn
ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska före nästkommande
årsstämma utgöras av representanter för de tre röstmässigt största
aktieägarna i enlighet med den av Euroclear Sweden förda aktieboken
per 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som
även ska ansvara för sammankallande av valberedningen. Den ledamot
som företräder den röstmässigt största aktieägaren ska utses till
ordförande i valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om uppdelning av
aktier och automatiskt inlösenförfarande, innebärande en
värdeöverföring till aktieägarna om 1,00 kronor per aktie. Styrelsen
beslutade på efterföljande konstituerande styrelsemöte att, enligt
bolagsstämmans bemyndigande, fastställa avstämningsdagen för
uppdelning av bolagets aktier till den 7 maj 2020 och
avstämningsdagen för indragning av inlösenaktierna till den 10 juni
2020.

Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om
incitamentsprogram innefattande emission av teckningsoptioner till
ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemission av
aktier

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital
genom nyemission av aktier av serie B.Riktad emission till säljarna
av Red Tiger Gaming Limited med betalning genom kvittning

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en riktad
emission av 6 327 175 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya
aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma säljarna av Red Tiger Gaming Limited.

Fullständiga besluten
Bolagsstämmoprotokollet inklusive de fullständiga besluten ovan kommer
att inom kort finnas tillgängligt på bolagets hemsida. Därutöver
finns en särskild informationsbroschyr rörande uppdelningen av aktier
och automatiska inlösenförfarandet tillgängligt på hemsidan
www.netent.com/stamma.

Styrelsen
NetEnt AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Therese Hillman, VD NetEnt AB (publ)
Tel 08 - 57 85 45 00
therese.hillman@netent.com

Roland Glasfors, Investor Relations & Corporate Strategy, NetEnt AB
(publ)

Tel: 0760 - 024 863
roland.glasfors@netent.com

Om NetEnt

NetEnt AB (publ) är ett globalt spelbolag som erbjuder spel och
spellösningar för världens mest framgångsrika operatörer inom
onlinekasino. Spelen marknadsförs under NetEnts och Red Tigers
varumärken. Sedan starten 1996 har NetEnt varit banbrytande och
drivit marknaden genom att utveckla spännande spel baserade på en
kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq Stockholm
(NET-B) och har 1 100 medarbetare i Malta, Stockholm, Sofia,
Göteborg, Kiev, Krakow, Gibraltar, London, Isle of Man och New
Jersey. För mer information om NetEnt, besök gärna bolagets webbplats
www.netent.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netent/r/kommunike-fran-netent-ab-s-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/13524/3100584/1239165.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.