Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Netmore Group AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 ("Bolaget") kallas
härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 januari 2019 klockan
14.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 18 januari 2019 och
dels senast den 18 januari 2019 anmäla sitt deltagande till bolaget
antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor
Relations, Netmore Group AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm,
eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds
genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman
insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt
gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som
framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
18 januari 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid
före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1. 1. Stämmans öppnande.
2. 2. Val av ordförande vid stämman.
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. 4. Val av en eller två justeringsmän.
5. 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. 8. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
8. 9. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets avtal om förvärv av Blink Services AB
9. 10. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av
bolagets avtal om förvärv av Omnipoint AB

10. 11. Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av
bolagets avtal om förvärv av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal
AB)

11. 12. Stämmans avslutande.
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en ny bolagsordning där följande gränser för aktiekapital och antal aktier skall gälla: Akitekapital 2 000 000- 8 00 000 Antal aktier 20 000 000 - 80 000 000

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen
att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen
och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta
beslut om emission av aktier och teckningsoptioner.
Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande
marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att
besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske
kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med
villkor. Styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra
att fler än 25 miljoner aktier utges.

Punkt 9

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets
avtal per 20181220 om förvärv av Blink Services AB. Enligt förslaget
emitteras 4 000 000 B-aktier och 725 000 A-aktier till ägarna av
Blink Services AB. Betalning sker med samtliga aktier i Blink
Services AB. Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå
motsvarande den genomsnittliga marknadskursen under
tvåveckorsperioden närmast föregående offenliggörandet av emissionen
uppräknat med faktor 1,25.

Punkt 10

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets
avtal per 20181220 om förvärv av Omnipoint AB. Enligt förslaget
emitteras 4 000 000 B-aktier och 725 000 A-aktier till ägarna av
Omnipoint AB. Betalning sker med samtliga aktier i Omnipoint AB.
Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande
den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast
föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

Punkt 11

Förslag till beslut om emission av aktier med anledning av bolagets
avtal per 20181220 om förvärv av Grundbulten 27128 AB (unä till New
deal AB). Enligt förslaget emitteras 2 500 000 B-aktier till ägarna
av Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB). Betalning sker med
samtliga aktier i Grundbulten 27128 AB (unä till New deal AB).
Emissionskursen, 0,50 kr, har fastställts till en nivå motsvarande
den genomsnittliga marknadskursen under tvåveckorsperioden närmast
föregående offenliggörandet av emissionen uppräknat med faktor 1,25.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 7 och 8 krävs att det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 55 807 514 röster fördelat på 3 682 000 aktier
av serie A (10 röster) och 18 987 514 aktier av serie B (1 röst).

___________________________
Netmore Group AB
Styrelsen

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore Group AB är en operatör som erbjuder dagens och morgondagens
trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore
Group AB är en komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet
att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre
energiförbrukning.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First
North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/netmore-group-ab--publ-/r/kallelse-till-extra-...
https://mb.cision.com/Main/15900/2708332/969359.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.