Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Netmore Group AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org. nr 556830-1351 ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 februari 2020
klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hälsingegatan 49 i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 februari 2020 och
dels senast den 12 februari 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget
antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor
Relations, Netmore Group AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm,
eller per e-post till thomas.plate@netmoregroup.com
(https://netmore-my.sharepoint.com/personal/johanna_bjornson_netmoregroup...).

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella
biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds
genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt
utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis
eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och
registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till
Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från
utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten,
dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att
delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den
12 februari 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid
före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7

För att möjliggöra framtida finansiering - driven av organisk tillväxt
och/eller förvärv - föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om
följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 15
000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av
serie B berättigar till en röst."

Föreslagen lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 25
000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av
serie B berättigar till en röst."

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 245 367 012 röster fördelat på 13 929 668
aktier av serie A (10 röster) och 106 070 332 aktier av serie B (1
röst).

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas
till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears
webbplats
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

___________________________
Netmore Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Plate CFO, +46 76-894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Erik Hallberg CEO, +46 70-658 16 16, erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande
lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder.
Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem
för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group
bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth
Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på
Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/netmore-group-ab--publ-/r/kallelse-till-extra...
https://mb.cision.com/Main/15900/3011689/1176604.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.