Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

NeuroVive Pharmaceutical: Beslut vid årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Lund den 25 april 2019 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) höll idag den 25 april 2019 årsstämma.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2018 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningar för år 2018 fastställdes och styrelsens
ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2018.

Utdelning
I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning
lämnas för räkenskapsåret 2018.

Antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen
och revisorerna

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem
stycken. Vidare beslutades att arvode till icke anställda
bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i
styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

· SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
· SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
· SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
· SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
· SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
· SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående
år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens
ledamöter.

Val av styrelse
Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Laskow-Pooley,
David Bejker, Denise Goode och Jan Törnell. Vidare beslutade stämman
om nyval av Magnus Persson som styrelseledamot. Till
styrelseordförande omvaldes David Laskow-Pooley.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda
en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade
ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen
till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning,
årlig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, av
bolagsstämman beslutade aktie-relaterade incitamentsprogram, pension
samt övriga förmåner.

Valberedning
Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2020
enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år. Det
innebär i korthet att styrelsens ordförande ska kontakta de tre, vid
utgången av årets tredje kvartal, till röstetalen största
aktieägarna. Dessa ombeds att utse var sin representant till
valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot
skall den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha
rätt att utse ledamot i valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om
nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en
ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det
sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen
först utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital
och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller
förvärv av andra företag eller verksamheter.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 april 2019 kl. 18:30.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på
http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/neurovive-pharmaceutical-ab-ntp-/)

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för medfödd
mitokondriell sjukdom och ett projekt som förbereds för klinisk fas
II-effektstudie för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk
hjärnskada (NeuroSTAT®). Forskningsportföljen omfattar också projekt
för medfödda mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer. Bolaget
utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen ut på marknaden med eller utan partners. För projekt
som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i
preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet
utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag,
för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära
optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm
(kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på
marknadsplatsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/beslut-vid-arsstam...
https://mb.cision.com/Main/6574/2796865/1032239.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.