Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Neurovive Pharmaceutical: Företrädesemissionen i NeuroVive fulltecknad

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) har slutfört den företrädesemission
av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som godkändes av
extra bolagsstämma den 31 mars 2016. Företrädesemissionen har
tecknats till 100,4 procent och tillför bolaget cirka 94,4 miljoner
kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst 32,6 miljoner
kronor. Nyemissionen var till 75 procent garanterad genom
garantiförbindelser. Teckningsgraden innebär att garantierna inte
behöver tas i anspråk.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Företrädesemissionen tecknades till 63,9 procent med stöd av
uniträtter och till resterande del, motsvarande 36,6 procent, utan
stöd av uniträtter. Den totala teckningsgraden motsvarande 100,4
procent medför att utställda emissionsgarantier inte behöver tas i
anspråk. Företrädesemissionen tillför bolaget cirka 94,4 miljoner
kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst 32,6 miljoner
kronor.

- Vi är mycket nöjda med utfallet av nyemissionen som visar att det
finns stor tilltro till bolagets verksamhet. Det har varit
fantastiskt givande att under emissionsperioden få träffa både
befintliga och potentiella aktieägare, och jag vill hälsa nya ägare
varmt välkomna samt tacka alla som deltagit i nyemissionen för visat
förtroende, säger Erik Kinnman, vd för NeuroVive.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter inom ramen för
företrädesmissionen har skett i enlighet med de principer som anges i
prospektet daterat den 14 april 2016. Meddelande om tilldelning sker
genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare som
tilldelats units. Tilldelade units ska betalas senast den dag som
anges på avräkningsnotan.

Aktiekapital och antal aktier
Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital kommer att öka med 899
248 kronor genom nyemission av 17 984 960 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,05 kronor.

Nyemissionen innebär vidare att bolaget emitterar 2 248 120
teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 berättigande till teckning av
totalt 2 248 120 aktier i bolaget, och 2 248 120 teckningsoptioner av
serie 2016/2017:2 berättigande till teckning av totalt 2 248 120
aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med totalt
224 812 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie 2016/2017:1 och serie 2016/2017:2.

Handel med BTU
Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq
Stockholm under kortnamnet NVP BTU fram till dess att nyemissionen
har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 18
maj 2016, och kommer därefter att ersättas av aktier och
teckningsoptioner. I samband med detta kommer de nya aktierna och
teckningsoptionerna att upptas till handel på Nasdaq Stockholm.

Villkor för teckningsoptioner
En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar till teckning
av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,50 kronor.
Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie
2016/2017:1 kan äga rum under perioden från och med den 2 januari
2017 till och med den 28 februari 2017.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2 berättigar till teckning
av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 70 procent av den
volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm
under 15 handelsdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 8
kronor. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av
serie 2016/2017:2 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni
2017 till och med den 30 juni 2017.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB var finansiell rådgivare och
Advokatfirman Lindahl KB var legal rådgivare till bolaget i samband
med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut
med anledning av nyemissionen och Laika Consulting ansvarade för IR
och marknadsföring.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade
läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och
funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov.
NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella
partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt
i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk
hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk
utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar.
NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för
behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och
utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®)
utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i
samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, Tel: +46 (0)46 275 62 21 eller ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 10
maj 2016, kl 08.30 CET.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
NeuroVive.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/foretradesemissione...
http://mb.cision.com/Main/6574/2005493/513249.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.