Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Neurovive Pharmaceutical: Kallelse till årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538, kallas
härmed till årsstämma fredagen den 9 maj 2014 kl. 15.00 på Medicon
Village, Scheelevägen 2, i Lund, med insläpp för registrering från
kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen
den 3 maj 2014, och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 5 maj 2014 skriftligen
till NeuroVive Pharmaceutical AB, Medicon Village, Scheelevägen 2,
223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon

046-275 62 20, eller per fax 046-888 83 48 eller per e-post
info@neurovive.com. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid
samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller
biträde (högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas
av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
fredagen den 2 maj 2014, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.neurovive.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar
bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och
röster i bolaget till 27 788 093. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:
0. Stämman öppnas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Verkställande direktörens anförande.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut
a.om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b.om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen.

c.om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktören.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse.
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

13. Beslut om riktlinjer för valberedningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

15. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Andreas Sandgren till
ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden
åt styrelsen och revisorerna (punkt 9 och 10)

Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att antalet
styrelseledamöter skall vara sju stycken. Vidare föreslås att arvode
till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke
anställda ledamöter i styrelsens olika utskott, skall utgå enligt
följande:

· SEK 300 000 till styrelsens ordförande;
· SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
· SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
· SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
· SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
· SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Efter att ha tagit del av Bolagets och styrelsens utvärdering av
revisorsarbetet föreslår valberedningen att revisorsarvode, i likhet
med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med
sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till
valberedningens ledamöter.

Val av styrelse (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av
styrelseledamöterna Greg Batcheller, Arne Ferstad, Boel Flodgren,
Marcus Keep, Helena Levander, Anna Malm Bernsten och Helmuth von
Moltke. Till styrelseordförande föreslås omval av Greg Batcheller.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer till ledande
befattningshavare enligt följande:

Riktlinjerna för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen innebär i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina
ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar, att
ersättningarna skall beredas av ett särskilt ersättningsutskott inom
styrelsen, att kriterierna därvid skall utgöras av den ledande
befattningshavarens ansvar, roll, kompetens och befattning.
Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen
exklusive eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning
till bolaget och bolagsledningen. Riktlinjerna skall tillämpas på nya
avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande
befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till
dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs. Vad som stadgas
om NeuroVive gäller också i förekommande fall för koncernen.
Förslaget överensstämmer i huvudsak med föregående års beslutade
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

1. Grundläggande princip
Lön och annan ersättning samt eventuella aktierelaterade
incitamentsprogram skall vara marknadsmässiga och skall sammanvägas
på så sätt att NeuroVive kan attrahera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare.

2. Fast lön
Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är
marknadsmässig och är baserad på den ledande befattningshavarens
ansvar, roll, kompetens och befattning. Den fasta lönen skall
omprövas en gång per år.

3. Rörlig lön
Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas rörlig
lön. Sådan rörlig lön skall vara marknadsmässig och skall baseras på
utfall av förutbestämda finansiella och individuella mål. Villkoren
och beräkningsgrunderna för rörlig lön skall fastställas för varje
verksamhetsår.

Rörlig lön regleras året efter intjänandet och kan utbetalas antingen
som lön eller som engångsbetald pensionspremie. Vid utbetalning som
engångsbetald pensionspremie sker viss uppräkning så att
totalkostnaden för NeuroVive blir neutral. Grundprincipen är att den
rörliga lönedelen per år kan uppgå till maximalt 30 % procent av fast
årslön.

Summan av den rörliga ersättningen för ledande befattningshavare kan
sammanlagt högst uppgå till

1 200 000 kronor.

Vid utformningen av rörliga ersättningar till bolagsledningen som
utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som

a. villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och
b. ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

4. Icke monetära förmåner
En ledande befattningshavare kan, i det fall styrelsen bedömer det
lämpligt och/eller vid en individuell sammanvägning av den totala
löne- och ersättningsbilden, vara berättigad till en extra
sjukförsäkring.

5. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga
pensionslösningar enligt kollektivavtal och/eller avtal med
NeuroVive. Samtliga pensionsåtaganden skall vara premiebestämda.
Löneavståenden kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom
engångsbetalda pensionspremier förutsatt att totalkostnaden för
NeuroVive blir neutral.

6. Uppsägningstid

Uppsägningstiden från NeuroVives sida skall vara högst 6 månader för
verkställande direktören och högst 6 månader för övriga ledande
befattningshavare. Uppsägningstiden från verkställande direktörens
sida skall vara lägst 6 månader och för övriga ledande
befattningshavares sida skall den vara lägst 3 månader.

7. Styrelsens förberedelser och beslutsfattande
Styrelsens ersättningsutskott bereder förslag till beslut om lön och
övriga villkor för ledande befattningshavare. Ersättningar till
ledande befattningshavare beslutas sedan av styrelsen exklusive
eventuella styrelseledamöter som är i beroendeställning till bolaget
och bolagsledningen.

8. Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma
Styrelsen genom ersättningsutskott skall årligen utvärdera behovet av
aktierelaterade incitamentsprogram och vid behov framlägga ett
beslutsförslag till årsstämman avseende ett väl avvägt aktierelaterat
incitamentsprogram för ledande befattningshavare och/eller övriga
anställda. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade
incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare skall
fattas av bolagsstämman.

9. Information om tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning
Det föreligger inga tidigare beslutade ersättningar som inte har
förfallit till betalning.

10. Information om avvikelse från de riktlinjer som bolagsstämman har beslutat

Inga avsteg från tidigare beslutade riktlinjer har skett.

11. Övrigt

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen
bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar
det.

Beslut om riktlinjer för valberedningen (punkt 13)
Valberedningen föreslår att valberedningsarbetet inför årsstämman 2015
ska bedrivas enligt följande:

· Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för
envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den
ägarstatistik per den 30 juni 2014 som Bolaget erhåller från
Euroclear Sweden AB. Utövar inte a...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.