Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-09

Neurovive Pharmaceutical: Kommuniké från årsstämma

Idag den 9 maj 2014 hölls årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition
Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid
stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Arvoden
Vid stämman beslutades att arvode till icke anställda
bolagsstämmovalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i
styrelsens olika utskott, skall utgå enligt följande:

· SEK 300 000 till styrelsens ordförande;
· SEK 150 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
· SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
· SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
· SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
· SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år,
utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens
ledamöter.

Styrelse
Greg Batcheller, Arne Ferstad, Marcus Keep, Helena Levander, Helmuth
von Moltke, Boel Flodgren och Anna Malm Bernsten omvaldes som
styrelseledamöter. Greg Batcheller omvaldes som styrelseordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Vid stämman beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till
årsstämma som offentliggjordes den 9 april 2014. Riktlinjerna för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen innebär
i huvudsak att bolaget skall erbjuda sina ledande befattningshavare
marknadsmässiga ersättningar, att ersättningarna skall beredas av ett
särskilt ersättningsutskott inom styrelsen, att kriterierna därvid
skall utgöras av den ledande befattningshavarens ansvar, roll,
kompetens och befattning. Ersättningar till ledande befattningshavare
beslutas av styrelsen exklusive eventuella styrelseledamöter som är i
beroendeställning till bolaget och bolagsledningen. Riktlinjerna
skall tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som
träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna
fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer
fastställs. Vad som stadgas om NeuroVive gäller också i förekommande
fall för koncernen.

Riktlinjer för valberedningen
Vid stämman beslutades att valberedningsarbetet inför årsstämman 2015
ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till
årsstämma som offentliggjordes den 9 april 2014. Riktlinjerna innebär
i huvudsak att valberedningen ska bestå av en ledamot för envar av de
tre största aktieägarna. Ordförande för valberedningen ska vara den
ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte ledamöterna
enas om något annat.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de
representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex
månader före nästa årsstämma.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för
behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom
mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av
omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några
godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter
CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada)
genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier.
NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av
antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke
samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid
mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta styrelsens ordförande:
Greg Batcheller, tel: 073 391 9608, greg.batcheller@neurovive.com

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, tel: 046-275 62 21 respektive
ir@neurovive.se.

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju
med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund, Tel: 046-275 62 20 (växel), fax:
046-888 83 48, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 9 maj 2014, kl. 17:15 svensk tid (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/kommunike-fran-arss...
http://mb.cision.com/Main/6574/9582776/243031.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.