Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-22

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive offentliggör prospekt med anledning av företrädesemission

Lund, 22 januari 2019 - NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att prospektet med
anledning av NeuroVive Pharmaceutical AB:s (publ) ("NeuroVive" eller
"Bolaget") tidigare meddelade företrädesemission
("Företrädesemissionen") och upptagande till handel av aktier i
Bolaget på Nasdaq Stockholm har den 22 januari 2019 godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, anmälningssedel och
annan relevant information finns tillgängligt på Bolagets kontor samt
kan laddas ned från Bolagets hemsida www.neurovive.com. Prospektet
kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida
www.fi.se, Stockholm Corporate Finance AB:s hemsida,
www.stockholmcorp.se, samt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s
hemsida, www.hagberganeborn.se.

Företrädesemissionen i sammandrag
NeuroVives styrelse beslutade den 10 december 2018, under
förutsättning av godkännande av bolagsstämma, att öka Bolagets
aktiekapital genom en nyemission med företrädesrätt för NeuroVives
aktieägare. Styrelsens beslut godkändes vid en extra bolagsstämma den
17 januari 2019. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna
nya aktier i förhållande till det antal aktier de ägde på
avstämningsdagen den 21 januari 2019 till en teckningskurs om 1,35
SEK per aktie. I Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig
aktie som innehas på avstämningsdagen till en (1) teckningsrätt. En
(1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad
aktie. Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka
123,8 MSEK före emissionskostnader.

Tidplan för Företrädesemissionen i korthet (alla datum hänför sig till
2019)

Onsdag 23 januari Teckningsperiod startar
Onsdag 23 januari Handel med teckningsrätter startar
Måndag 4 februari Handel med teckningsrätter avslutas
Onsdag 6 februari Teckningsperioden avslutas
Måndag 11 februari Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare
NeuroVive har utsett Stockholm Corporate Finance AB till finansiell
rådgivare, Cirio Advokatbyrå AB till juridisk rådgivare och Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB till emissionsinstitut i samband med
Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med
finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 kl.
08:30.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com, www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på
http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas II för behandling av måttlig
till allvarlig traumatisk hjärnskada (NeuroSTAT®) och ett projekt i
klinisk fas I (KL1333) för genetisk mitokondriell sjukdom.
Forskningsportföljen omfattar också projekt för genetiska
mitokondriella sjukdomar, cancer och NASH. Bolaget utvecklar
läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den kliniska
utvecklingsfasen ut på marknaden. För projekt som riktar sig mot
vanliga sjukdomar är målet utlicensiering i preklinisk fas. En
undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet har utlicensierats till
Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal
behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är
noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även
tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTCQX Best market
(OTC: NEVPF).

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
NeuroVive.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är
föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller
uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot
United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i
andra jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-offentlig...
https://mb.cision.com/Main/6574/2722249/979373.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.