Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-14

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive offentliggör publicering av prospekt och meddelar om ändrat datum för publicering av kvartalsrapport 1, 2016

Styrelsen för NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) ("NeuroVive")
beslutade den 28 februari 2016 att genomföra en nyemission av aktier
och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för bolagets
befintliga aktieägare. I samband med nyemissionen har NeuroVive idag
offentliggjort ett prospekt som godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Styrelsen i NeuroVive har även beslutat att
flytta fram datumet för publicering av kvartalsrapport 1 2016 med
anledning av den förestående nyemissionen.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Vid full teckning tillförs bolaget cirka 94,4 MSEK före
emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna
tillförs bolaget minst ytterligare 32,6 MSEK före emissionskostnader.
Nyemissionen är garanterad till cirka 70,9 MSEK, motsvarande 75
procent av nyemissionen, genom garantiförbindelser.

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte
offentliggjorts

Prospektet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget
kapital, nettoskuldsättning, kortfristiga fordringar samt likvida
medel per den 31 januari 2016, vilka tidigare inte har
offentliggjorts.

Per den 31 januari 2016 uppgick NeuroVives eget kapital till 156 943
KSEK. Bolagets likvida medel per den 31 januari 2016 uppgick till 91
958 KSEK. De kortfristiga fordringarna uppgick till 2 690 KSEK.
Bolagets nettoskuldsättning uppgick därmed till -94 648 KSEK per den
31 januari 2016. För fullständig information avseende bolagets eget
kapital, kortfristiga fordringar och nettoskuldsättning per den 31
januari 2016, se sid 49 i prospektet.

Prospektet
Prospekt, anmälningssedel och annan relevant information finns
tillgängligt på bolagets kontor samt kan laddas hem från bolagets
hemsida www.neurovive.com/index.php/investerare/rapporter. Prospektet
kan även nås på Finansinspektionens hemsida www.fi.se samt på Aqurats
hemsida www.aqurat.se. Direktregistrerade aktieägare kommer att
tillsändas informationsfolder, förtryckt emissionsredovisning och
följebrev. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer endast att
tillsändas informationsfolder och följebrev. Tryckta prospekt och
anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via e-post;
info@aqurat.se eller per post på adress Aqurat Fondkommission AB,
Ärende: NeuroVive, Box 7461, 103 92 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen

· Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen var den 8
april 2016

· Teckningstid: 18 april - 2 maj, 2016
· Handel med uniträtter: 18 - 28 april, 2016
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till bolaget i samband
med nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i
anledning av nyemissionen.

Nytt datum för publicering av kvartalsrapport 1, 2016
Styrelsen i NeuroVive har beslutat att flytta fram datum för
publicering av kvartalsrapport 1 2016 från den 19 maj 2016 till den
31 maj 2016 på grund av arbetet med den förestående nyemissionen.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade
läkemedelskandidater som bevarar mitokondriernas integritet och
funktion för indikationer där det finns stort medicinskt behov.
NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten med ledande
forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella
partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt
i klinisk utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk
hjärnskada (TBI) med läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk
utveckling och två läkemedelsutvecklingsplattformar.
NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i Europa och USA för
behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada och
utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Ciclosporin (CicloMulsion®)
utvärderas i den pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i
samband med större kirurgiska ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq
Stockholm.

Media- och Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Christine Tadgell, NeuroVive, Tel: 046-275 62 21 respektive
ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 14 april 2016, kl. 13:30.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i
NeuroVive. Inbjudan till berörda personer att teckna units i
NeuroVive kommer endast att ske genom det prospekt till vilket det
hänvisas till i detta pressmeddelande.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-offentlig...
http://mb.cision.com/Main/6574/9955815/501149.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.