Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-16

Neurovive Pharmaceutical: NeuroVive presenterar medicinskt genombrott inom energireglering på cellnivå

NeuroVive, ett ledande företag inom mitokondriell medicin, presenterar
ett genombrott för bolagets arbete inom energireglering på cellnivå.
Baserat på Selcia Ltds medicinska kemiteknik och NeuroVives forskning
och kunskap om mitokondriell dysfunktion har parterna tagit fram en
helt ny klass av läkemedelssubstanser som potentiellt kan användas
för behandling av genetiska sjukdomar och akuta sjukdomstillstånd som
drabbar energiproduktionen i mitokondrierna. Projektet benämns
internt som NVP015 "The Amber Project" (Projekt Bärnstenssyra). En
omfattande patentansökan avseende substanserna och deras potentiella
användningsområden publicerades i den internationella
patentorganisationen WIPOs databas den 10 april. De vetenskapliga
data som ligger till grund för genombrottet kommer att presenteras
för första gången vid en internationell forskningskonferens i
Pittsburgh, USA den 4-7 juni.

Mitokondrier kan förenklat beskrivas som cellernas energifabrik, och
det finns idag vetenskapliga data som indikerar att ett stort antal
sjukdomstillstånd, från kroniska sjukdomar till akuta
sjukdomstillstånd som bland annat drabbar hjärtat och hjärnan, är
kopplade till deras funktion. En central komponent vid
energiproduktionen är bärnstenssyra (succinat). Detta ämne deltar
senare än många sjukdomsframkallande förändringar i
energiproduktionen, vilket gör att tillförd bärnstenssyra kan
återställa energiproduktionen. Bärnstenssyra kan dock normalt inte
passera cellväggen på egen hand. NeuroVives och Selcias forskare har
löst detta problem genom att på olika sätt kemiskt förändra
bärnstenssyra med resultatet att substansen kan ta sig in genom
cellväggen och därefter frigöras och användas i mitokondriernas
energiproduktion.

Behandlingsområden och aktuellt utvecklingsarbete
De nya läkemedelssubstanserna kan potentiellt användas för att
förhindra eller behandla primära eller sekundära mitokondriella
sjukdomstillstånd samt upprätthålla deras normala funktion. Det gör
dem lämpade att, om det pågående utvecklingsarbetet lyckas, behandla
ett stort antal sällsynta genetiska sjukdomstillstånd samt dessutom
mer allmänna sjukdomstillstånd där ett ökat energibehov föreligger.
De dubbla användningsområdena breddar möjligheterna för denna nya
klass av läkemedel.

De nya läkemedelssubstanserna genomgår för närvarande
formuleringsarbete. Effekten samt eventuella biverkningar måste
undersökas i tester på djur innan de kan prövas på människa. Den
första större valideringsstudien i djur kommer att genomföras under
2014.

Ny testmetod för mitokondriell funktion i mänskliga celler
NeuroVives forskningsteam har även tagit fram en testmetod för
energireglering i mänskliga celler som möjliggör studier av molekyler
och läkemedel som direkt kan öka eller minska energiproduktionen.
Metoden kallas ToxPhos® och har bland annat potential att i framtiden
användas till stöd för diagnos av mitokondriella sjukdomar och
sjukdomstillstånd. Metoden användes inte vid produktionen av
"Amber"-substanserna men var helt avgörande vid screeningprocessen
för urval av de mest lovande av de energireglerande
läkemedelssubstanserna och ligger till grund för utvecklandet av
flera prekliniska modeller för mitokondriella sjukdomstillstånd. En
patentansökning för metoden publicerades även den i WIPOs
patentdatabas den 10 april.

- De senaste årens forskning inom mitokondriell medicin har visat att
betydligt fler sjukdomar och sjukdomstillstånd potentiellt kan
härledas till defekter i mitokondrierna än vad man tidigare har
trott. Därför var det ett naturligt steg för oss att påbörja
utvecklingen av läkemedel som inte bara kan skydda mitokondrierna vid
cellskada utan även ge cellerna möjlighet att producera normala
energimängder vid skada och sjukdom. De nya läkemedelssubstanserna
som vi utvecklar kan potentiellt användas som akutbehandling vid
energikriser för barn med medfödd begränsning i energiproduktionen,
och möjligen även för andra tillstånd där förstärkt energiproduktion
motverkar sjukdomsprocesser. Vi är mycket stolta över att få
presentera de bakomliggande vetenskapliga fynden vid mötet i juni,
säger Eskil Elmér, forskningschef på NeuroVive.

- De nya läkemedelssubstanserna har potential att adressera en
miljardmarknad och de stora medicinska behov som finns inom
behandling av sällsynta sjukdomar som drabbar mitokondrierna.
Användningsområdet har stora möjligheter att karaktäriseras som
särläkemedel, vilket innebär en relativt skyndsam process innan
marknadslansering och en lång period av marknadsexklusivitet.
Sjukdomarna drabbar oftast barn, vilket gör det extra angeläget att
så snart som möjligt påbörja utformningen av en lämplig
beredningsform och inleda de prekliniska säkerhetstester som krävs
innan läkemedelssubstanserna kan ges till patienter i samband med
kliniska prövningar, säger Mikael Brönnegård, NeuroVives VD.

Presentation vid internationell konferens i juni
De nya läkemedelssubstanserna samt de bakomliggande vetenskapliga
fynden, inklusive den nya testmetoden ToxPhos®, kommer att
presenteras av NeuroVives forskare vid en internationell kongress
(United Mitochondrial Disease Foundation Symposium) i Pittsburgh, USA
den 4-7 juni. Mer information om konferensen finns på www.umdf.org.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom
mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för
behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom
mitokondrieprotektion. Dessa sjukdomstillstånd kännetecknas av
omfattande medicinska behov samt att det ännu inte finns några
godkända läkemedelsbehandlingar att tillgå. NeuroVives produkter
CicloMulsion® (hjärtinfarkt) och NeuroSTAT® (traumatisk hjärnskada)
genomgår för närvarande fas III- respektive fas II-studier.
NeuroVives forskningsarbete omfattar även produkter för behandling av
antivirala indikationer (Hepatit B/C), hjärncellsskada vid stroke
samt läkemedelskandidater för cellskydd och energireglering vid
mitokondriella sjukdomar. NeuroVive är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

Aktuell status för NeuroVives produkter

[image]

CicloMulsion®
NeuroVives produkt CicloMulsion® är den första cyklofilin-hämmaren som
utvecklas för behandling av reperfusionsskador. Produktens potential
vid behandling i samband med hjärtinfarkt utvärderas för närvarande i
en klinisk fas III-studie. Den sista deltagaren av totalt 972
patienter rekryterades 16 februari 2014. Resultat från studien
förväntas kunna presenteras under 2015 efter genomförd
ettårsuppföljning av samtliga patienter samt sammanställning av
studiedata.

NeuroSTAT®
NeuroVive utvecklar NeuroSTAT® för behandling av patienter med svåra
traumatiska hjärnskador. NeuroSTAT® utvärderas för närvarande i en
klinisk fas IIa-studie vid Rigshospitalet i Köpenhamn. Studien
fokuserar på säkerhet och farmakokinetik och 5 av planerade 20
patienter har inkluderats. Design- och planeringsarbetet inför en fas
III-studie har påbörjats. Bolaget har erhållit så kallad
särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för NeuroSTAT® vid
måttlig och svår skallskada både i USA och inom EU.
Särläkemedelsstatus ger marknadsexklusivitet i sju år i USA samt i
tio år inom EU räknat från den tidpunkt då bolaget erhåller
marknadstillstånd.

NVP018
NeuroVives läkemedelskandidat NVP018 tillhör en nyförvärvad familj av
cyklofilinhämmande molekyler med beteckningen Sangamides som är
baserade på en ny och unik kemisk plattform av så kallade
polyketider. NVP018 är NeuroVives primära produkt i denna portfölj av
cyklofilinhämmare. Den har genomgått omfattande preklinisk utveckling
och har utvecklats för behandling av hepatit B/C. Produkten uppvisar
kraftfull effekt mot virusreplikation och har en fördelaktig
säkerhets- och farmakokinetisk profil. Cyklofilinhämmare har
potentiellt breda användningsområden och NeuroVive utvärderar för
närvarande NVP018:s potential även för andra virala indikationer

Övriga produkter
Mer information om samtliga produkter som utvecklas av NeuroVive finns

www.neurovive.se/index.php/om-neurovive/projekt-och-lakemedelskandidater

Media samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:
Ingmar Rentzhog, Laika Consulting, Tel: 046-275 62 21 respektive
ir@neurovive.se

Via ovanstående kontaktvägar är det även möjligt att boka en intervju
med företagets VD Mikael Brönnegård.

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, SE-223 81 Lund
Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48
info@neurovive.se, www.neurovive.se

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 17 april 2014, kl. 08.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-presenter...
http://mb.cision.com/Main/6574/9570119/234549.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.