Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-12

New Equity Venture: Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Stockholm 2018-03-12

Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300
kallas härmed till bolagsstämma 17 april 2018 klockan 13.00 i
bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare
som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda
aktieboken 11 april 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast
klockan 11 april 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras
till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via
e-post: ir@newequityventure.com.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall
ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska
behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i
samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt
registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara
verkställd hos Euroclear AB senast 11 april 2018, vilket innebär att
aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av stämmans ordförande & sekreterare

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Godkännande av dagordning

5.
Val av en eller två justeringsmän

6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i
förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen

10.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall,
styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

12.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

13.
Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter

14.
Val av revisor med eventuella revisorssuppleanter

15.
Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen och arbetande ledamöter

16.
Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

17.
Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 11 - 16 samt årsredovisningen
kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast

2 veckor innan stämman.
Styrelsen

//

För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars
2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är
inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när
investering sker i ej noterade bolag är målsättningen att det ska
noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att
verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med
uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-equity-venture/r/kallelse-till-arsstamma-n...
http://mb.cision.com/Main/12115/2470483/804401.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.