Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

New Wave Group: Kallelse till årsstämma i New Wave Group AB (publ)

Aktieägarna i New Wave Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma.
Dag och tid: onsdagen den 10 maj 2017, kl. 13.00
Plats: Kosta Boda Art Hotel, Stora vägen 75, 360 52 Kosta
Rätt till deltagande och anmälan:
Aktieägare, som önskar att delta i årsstämman, skall dels vara införd
i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken den 4 maj
2017 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: New
Wave Group AB (publ), "Årsstämma", Kungsportsavenyen 10, 411 36
Göteborg, eller via e-post till bolagsstamma@nwg.se senast den 4 maj
2017. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer,
adress samt telefonnummer (dagtid) anges. Om aktieägaren avser att
medföra biträde till bolagsstämman, skall antal (högst två) och namn
på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan.

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud skall
skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmakten i
original bör insändas till bolaget på ovan angivna adress så att
bolaget erhåller fullmakten senast den 4 maj 2017. Om fullmakten är
utfärdad av en juridisk person, skall en bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till
bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också
måste anmäla sig enligt ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
www.nwg.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att
äga rätt att delta i årsstämman, ha registrerat aktierna i eget namn
hos Euroclear. Sådan inregistrering skall vara verkställd den 4 maj
2017 och skall därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta
datum.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av
revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma
har följts

9. Beslut om
a) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och beslut om avstämningsdag för vinstutdelning

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för tillsättande av ny valberedning
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om riktad
nyemission av aktier för finansiering av förvärv av företag eller
verksamhet eller del därav

17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att uppta viss finansiering
18. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2):
Valberedningen, som består av Johan Ståhl (ordförande), Lannebo
Fonder, Arne Lööw, Fjärde AP-fonden och Torsten Jansson, Torsten
Jansson Förvaltning AB, föreslår Olof Persson som ordförande vid
stämman.

Utdelning (punkt 9 b):
En utdelning om 1,35 kr per aktie föreslås. Som avstämningsdag för
utdelning föreslås den 12 maj 2017. Om årsstämman beslutar i enlighet
med styrelsens förslag, beräknas utdelningarna komma att utsändas
från Euroclear den 17 maj 2017.

Antal styrelseledamöter, arvode till styrelse och revisorer samt val
av styrelseledamöter, ordförande och revisor (punkt 10-13):

Valberedningen, som representerar ca 86 procent av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget, har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter ska vara sex stycken utan suppleanter.
Till styrelse föreslås omval av Olof Persson, Elisabeth Dahlin,
Torsten Jansson, Mats Årjes, Christina Bellander och M. Johan
Widerberg.

Till styrelseordförande föreslås omval av Olof Persson.
Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB.
Arvode till styrelseledamöterna föreslås att utgå med 330.000 kr till
styrelseordföranden och med 155.000 kr till var och en av övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till
styrelseledamot som ingår i revisionsutskottet föreslås utgå med
ytterligare 50 000 kronor (205 000 kronor inkl. tillägg för
revisionsutskottet). Under förutsättning att det är kostnadsneutralt
för bolaget och i överensstämmelse med skattelagstiftningen får
styrelsearvode betalas till styrelseledamots bolag.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal.
Principer för tillsättande av ny valberedning (punkt 14):
Valberedningens förslag innebär att årsstämman beslutar att en ny
valberedning inför 2018 års årsstämma skall bestå av representanter
för tre av de större aktieägarna. Valberedningen skall fullgöra de
uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsens
ordförande ges i uppdrag att kontakta de röstmässigt största
registrerade aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september 2017
för att erbjuda deltagande i valberedningen. Om någon eller några av
dessa aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller lämnar
valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall nästa aktieägare
i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Bolaget skall
på bolagets hemsida offentliggöra namnen på ledamöterna i
valberedningen liksom hur dessa kan kontaktas senast sex månader före
årsstämman. Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken
dock inte får vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.
Valberedningens uppdrag gäller till dess ny valberedning utsetts. Om
väsentlig förändring i ägarstrukturen sker innan valberedningens
uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar,
valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna
ovan.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15):
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättningen till koncernchef och övriga ledande
befattningshavare skall bestå av en marknadsmässig fast lön. Särskilt
arvode för styrelsearbete i koncernbolag skall inte utgå för ledande
befattningshavare. Rörliga ersättningar såsom bonus får förekomma,
när så är motiverat för att kunna rekrytera och behålla
nyckelpersoner samt för att stimulera försäljnings- och
resultatförbättringar och arbetet att uppnå särskilda av styrelsen
fastställda nyckeltal. Rörliga ersättningar skall baseras på
förutbestämda och mätbara kriterier såsom resultatutvecklingen för
New Wave-koncernen eller avkastningen på eget kapital jämfört med
fastställda mål. Den rörliga ersättningen får uppgå till högst 50 %
av den fasta ersättningen. Styrelsen skall med avseende på varje
räkenskapsår överväga, om ett aktie- eller aktiekursanknutet
incitamentsprogram som omfattar året i fråga skall föreslås
årsstämman eller inte. Det är bolagsstämman som beslutar om sådana
aktierelaterade incitamentsprogram.

Pensionsförmån ska motsvara ITP-plan eller, när det gäller ledande
befattningshavare utanför Sverige, pensionsförmåner som är sedvanliga
i det aktuella landet. För samtliga ledande befattningshavare skall
gälla en ömsesidig uppsägningstid om högst sex månader och inga
avgångsvederlag skall förekomma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emissioner (punkt 16):
Förslaget innebär i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att längst
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut
om nyemission av högst 4 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet
innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget
enbart består av kontanter. Genom beslut med stöd av bemyndigandet
skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 12 000 000 kr.
Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission med
bestämmelse om apport eller teckning med kvittningsrätt eller annars
med villkor som avses i 13 kap. 5 § 6 p. aktiebolagslagen. Skälen
till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de
nyemitterade aktierna skall användas för finansiering av förvärv av
företag eller verksamhet eller del därav. Grunden för emissionskursen
skall vara aktiens marknadsvärde. För giltigt beslut under denna
punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som
representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de vid stämman företrädda aktierna.

Bemyndigande av styrelsen att uppta viss finansiering (punkt 17):
Förslaget innebär i huvudsak ett bemyndigande av styrelsen att, längst
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om
att uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna
i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen. Villkoren för sådan finansiering
skall vara marknadsmässiga. Bakgrunden till bemyndigandet är att
bolaget skall ha möjlighet att uppta sådan finansiering på för
bolaget attraktiva villkor, där t.ex. räntan kan vara beroende av
bolagets resultat eller finansiella ställning.

Ytterligare information
Fullständiga förslag till ovanstående beslut, jämte
redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen, kommer från och med den 18 april 2017 att
finnas tillgängliga på bolagets kontor och på bolagets hemsida
www.nwg.se.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som
kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterbolags ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till
annat koncernföretag.

Antalet aktier och röster
Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet
aktier i bolaget till 66 343 543, varav 19 707 680 aktier av serie A
och 46 635 863 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 243 712 663
röster.

Göteborg i april 2017
New Wave Group AB (publ)
Styrelsen

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-wave-group/r/kallelse-till-arsstamma-i-new...
http://mb.cision.com/Main/932/2234703/654679.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.