Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-23

News55: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWS55 AB

Aktieägarna i News55 AB, org.nr 559006-3524 ("News55" eller
"Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 september
2019 kl. 10:00 i Bolagets lokaler på Mårbackagatan 19 i Farsta.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 4 september 2019,
dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 4 september 2019,
per post till adress News55 AB, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta eller
per e-post till stamma@news55.se. Vid anmälan anges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på bolagets hemsida www.news55.se. Aktieägare som
företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får
inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd i god tid före den 4 september
2019.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Fastställande av dagordning
5. Val av en eller två? justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Förslag till beslut om kvittningsemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt

8. Val av revisor
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Förslag till beslut om kvittningsemission med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en riktad nyemission av
högst 600 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med
högst 212 936,01 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor
gälla.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Bolagets
verkställande direktör Fredrik Lundberg.

2. Frångår företrädesrätten för att reglera existerande skuld på ett
tids- och kostnadseffektivt sätt samt att få in en ny aktieägare i
bolaget.

3. Teckning ska ske från och med 2019-09-10 till och med 2019-09-17.
4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
5. Betalning av de tecknade aktierna ska ske löpande genom kvittning
av fordran senast 7 dagar efter att aktieteckningen är gjord. För
varje tecknad aktie ska 1 krona betalas. Styrelsen äger rätt att
förlänga betalningstiden.

6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning den dag aktierna
har förts in i aktieboken.

7. Styrelsen äger rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli
aktuella i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst
nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är
företrädda vid bolagsstämman.

Val av revisor, punkt 8

Styrelsen föreslår att Allians Revision & Redovisning AB, med
auktoriserade revisorn Johan Richard Kaijser som huvudansvarig
revisor, väljs till Bolagets revisor intill slutet av årsstämman 2020
samt att nuvarande revisorn BDO Mälardalen AB med auktoriserade
revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor entledigas
från sitt uppdrag.

Övrig information

Som offentliggjorts har styrelsen i Bolaget, med stöd av årsstämmans
bemyndigande, beslutat om en nyemission om högst 2 588 277 kronor med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Företrädesemissionen är
villkorad av att kvittningsemissionen ovan genomförs. Vid den extra
bolagsstämman kommer aktieägarna att beredas möjlighet att ställa
frågor också om företrädesemissionen.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt
fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast
två veckor före stämman på bolagets webbplats www.news55.se. Dessa
handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och
uppger sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier och röster i bolaget 4 902 074. Bolaget innehar inga egna
aktier.

____________

Stockholm i augusti 2019

News55 AB

Styrelsen

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/news55/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-n...
https://mb.cision.com/Main/15808/2887004/1094239.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.