Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-23

News55: News55 AB genomför emissioner om 8 MSEK och tidigarelägger bokslutskommuniké för 2017

Styrelsen i News55 AB ("News55" eller "Bolaget") har, med stöd av
bemyndigande från årsstämman den 10 april 2017, beslutat att
genomföra två nyemissioner. Dels en riktad emission till en grupp nya
investerare om 416 667 aktier, dels en företrädesemission om högst
254 296 aktier i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna
aktier. Teckningskursen i emissionerna är satt till 12 kronor per
aktie vilket innebär att Bolaget tillförs 8 miljoner kronor före
emissionskostnader. News55 har erhållit teckningsförbindelser och
garantiteckningar om 100 % av emissionsvolymen (exklusive eventuell
övertilldelningsoption). För det fall företrädesemissionen blir
övertecknad kan styrelsen även komma att fatta beslut om en emission
av ytterligare högst 166 667 aktier (övertilldelningsoption) vilken i
förekommande fall kommer att genomföras på samma villkor som
företrädesemissionen. Med anledning av företrädesemissionen har
offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké för januari-december
2017 tidigarelagts till den 1 februari 2018.

Sammanfattning

· För att stärka Bolagets finansiella ställning och säkra vidare
tillväxtmöjligheter genomför Bolaget en kapitalanskaffning i två
delar om totalt högst 8 MSEK.

· Dels en riktad emission till en grupp strategiska investerare om
416 667 aktier á 12 kronor styck vilket tillför Bolaget 5 MSEK.

· Dels en företrädesemission om högst 254 296 aktier á 12 kronor
styck vilket tillför Bolaget högst 3 MSEK. Företrädesemissionen är
garanterad till 100 % genom teckningsförbindelser från bl.a. Bolagets
grundare Fredrik Lundberg och Artur Ringart samt garantiteckningar
från externa garanter.

· För det fall företrädesemissionen blir övertecknad kan Bolagets
styrelse komma att fatta beslut om ytterligare en riktad emission om
högst 166 667 aktier på samma villkor som företrädesemissionen, en
s.k. övertilldelningsoption, vilken kan komma att tillföra Bolaget
ytterligare högst 2 MSEK.

· Den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen den 5
februari 2018 har företrädesrätt att teckna aktier i
företrädesemissionen.

· För varje (1) befintlig aktie på avstämningsdagen erhålls en (1)
teckningsrätt varvid sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning
av en (1) ny aktie för 12 kronor per aktie, d.v.s. teckningsrelation
1:7.

· Teckningsperioden löper mellan den 12 februari 2018 och den 26
februari 2018.

· Exklusive övertilldelningsoption omfattar de båda emissionerna 670
963 aktier Antalet aktier i Bolaget innan emissionerna är 1 780 074
och kommer vara 2 451 037 aktier efter emissionerna givet full
teckning. De båda emissionerna medför en total utspädningseffekt om
27,4 %.

· Värderingen (pre-money) är cirka 21,4 MSEK.

Kapitaltillskott för att säkra tillväxt

2017 har varit ett händelserikt år för News55 AB. Kraftig
försäljningstillväxt och flera nya produktlanseringar gör att Bolaget
går stärkt in i 2018. Som tidigare kommunicerats har Bolaget också
haft motgångar under hösten i form av sämre printförsäljning än
förväntat och beslutet att avbryta satsningen på B2B-mässor.
Sammantaget gör detta att styrelsen bedömer att Bolaget har ett behov
av att stärka den finansiella ställningen för att kunna säkra de
tillväxtmöjligheter som finns framöver.

- Vi märker av ett stort intresse för våra digitala tjänster och våra
mässor som vänder sig till målgruppen 55+. Vår orderstock och våra
avtalade intäkter för digital annonsering och event har aldrig varit
så här höga. De två nyemissionerna ger oss ett nödvändigt
kapitaltillskott för att kunna få full utväxling på vår stärkta
position, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55.

Riktad emission till nya strategiska ägare

Genom en riktad emission till en grupp investerare har Bolaget
säkerställt ett kapitaltillskott uppgående till 5 MSEK. Den riktade
emissionen uppgår till 416 667 aktier till priset 12 kronor per
aktie, motsvarande en utspädning om cirka 19 % och en ökning av
Bolagets aktiekapital med 147 872,34 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är möjligheten
att omgående stärka Bolagets finansiella ställning och knyta
strategiska nya ägare till Bolaget. Det är styrelsens uppfattning att
möjligheten att genomföra emissionen på dessa villkor och till en
överkurs om cirka 70 %, jämfört med senast betalt på Nordic MTF, när
beslutet fattades är till stort gagn för Bolaget och samtliga
aktieägare.

Den riktade emissionen tecknas av Johan Lundberg (250 000 aktier) och
Eric Krafft (via bolag 141 667 aktier), fam. Jan och Margareta
Scherman (via bolag 10 000 aktier), Felix von Heland (via bolag 5 800
aktier), Karl-Olof Öhrn (5 000 stycken aktier), David Bauman (4 000
aktier).

De aktier som tillkommer tecknarna i den riktade emissionen berättigar
inte till deltagande i företrädesemissionen.

Företrädesemission

Bolaget genomför en nyemission med företräde för Bolagets befintliga
ägare om totalt högst 254 296 nya aktier medförande en ökning av
Bolagets aktiekapital med högst 90 247,96 kronor. Teckningskursen är
12 kronor per aktie. Emissionen medför en utspädning om cirka 12,5 %
för de ägare som ej deltar i företrädesemissionen.
Företrädesemissionen tillför Bolaget högst 3 MSEK före
emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 5 februari 2018 är aktieägare i News55
kommer att för varje befintlig aktie erhålla en teckningsrätt. Sju
(7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i
Bolaget, alltså en teckningsrelation 1:7. Teckningstiden löper under
tiden från och med den 12 februari 2018 till och med den 26 februari
2018.

News55 har erhållit vederlagsfria teckningsförbindelser om cirka 0,8
MSEK från bl.a. Bolagets VD Fredrik Lundberg, medgrundare Artur
Ringart och styrelseordförande Tobias Fagerlund samt
garantiteckningar om 2,2 MSEK, totalt motsvarande 100 % av
emissionslikviden.

Sammantaget medför den riktade emissionen och företrädesemissionen en
total utspädning om 27,4 % av kapitalet och rösterna.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen kommer
att framgå av det informationsmemorandum som kommer att
offentliggöras före teckningsperiodens början. Detta kommer att
hållas tillgängligt på news55.se och aqurat.se.

Övertilldelningsoption

För det fall företrädesemissionen blir övertecknad och röner intresse
även från allmänheten och andra investerare kan styrelsen komma att
fatta beslut om en emission av ytterligare högst 166 667 aktier
(övertilldelningsoption) Den kommer i så fall att genomföras på samma
villkor som företrädesemissionen. Övertilldelningsoptionen kan komma
att tillföra Bolaget ytterligare högst 2 MSEK och medföra en ökning
av Bolagets aktiekapital med ytterligare högst 59 149,01 kronor.

Tidigareläggning av offentliggörande av bokslutskommuniké

Bolagets bokslutskommuniké för perioden januari-december 2017 var
ursprungligen planerad att offentliggöras den 21 februari 2018. För
att bokslutskommunikén ska finnas tillgänglig vid teckningsperiodens
början kommer kommunikén istället att offentliggöras den 1 februari
2018.

Indikativ tidsplan för företrädesemissionen

22 januari 2018
Styrelsen beslutar om företrädesemission med stöd av bemyndigande från
bolagsstämma

1 februari 2018
Sista handelsdag i News55-aktien inklusive rätt att delta i
företrädesemissionen

2 februari 2018
Första handelsdag i News55-aktien exklusive rätt att delta i
företrädesemissionen

5 februari 2018
Avstämningsdag

9 februari 2018
Offentliggörande av informationsmemorandum

12 februari - 26 februari 2018
Teckningsperiod

12 februari - 22 februari 2018
Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF

12 februari 2018 till dess att Bolagsverket registrerat
företrädesemissionen

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie)
Omkring 2 mars 2018
Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen inklusive eventuellt
utnyttjande av övertilldelningsoption.

Emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission är Bolagets emissionsinstitut i samband med
nyemissionerna.

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen
55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten
news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan
2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över
100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom
reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se
som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och
pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med
Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/news55/r/news55-ab-genomfor-emissioner-om-8-ms...
http://mb.cision.com/Main/15808/2436023/780620.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.