Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

News55: Pressmeddelande med anledning av kallelse till årsstämma

Aktieägarna i News55 AB, 559006-3524, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 27 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets

lokaler på Mårbackagatan 19 i Farsta.
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2020, dels
anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 maj 2020, per post
till adress News55 AB, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta eller per
e-post till stamma@News55.se. Vid anmälan anges namn, adress,
telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för
aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas
tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som
företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om
fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får
inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera
sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
registrering måste vara verkställd senast den 20 maj 2020 och bör
begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordningen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10.Val av styrelse och revisor
11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller
konvertibler

13. Avslutande av stämman
Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets
resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.Förslaget
innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor, punkt 8

Aktieägare representerande cirka 50 % av aktierna och rösterna i
bolaget har meddelat att de föreslår att inget styrelsearvode ska
utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, punkt 9
Aktieägare representerande cirka 50 % av aktierna och rösterna i
bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie
ledamöter, utan suppleanter.

Val av styrelse och revisor, punkt 10

Aktieägare representerande cirka 50 % av aktierna och rösterna i
bolaget har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår att
omvälja ledamöterna Mikael Heinig (styrelseordförande), Kenneth
Adenskog, Fredrik Lundberg och Staffan Ekberg till ledamöter. Som
revisor föreslås val av Allians Revision & Redovisning AB, med
auktoriserade revisorn Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 11

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen:
Nuvarande lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000
kronor

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000
Förslag till ny lydelse:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000
§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000
Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller
teckningsoptioner, punkt 12

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission
av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för
bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom
kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med
villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella
flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att
finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan
företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till
marknadsmässiga villkor.

Övrig information

För giltiga beslut enligt punkterna 11 och 12 erfordras att beslutet
biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl
de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av
ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på
bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till
annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens
fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär
kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före
stämman och på bolagets webbplats www.News55.se. Dessa handlingar
kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet
aktier och röster i bolaget 10 090 351. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Stockholm i april 2020
News55 AB/Styrelsen

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen
55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten
news55.se. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör
för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som
inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och
pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med
Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 april kl. 17:20 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/news55/r/pressmeddelande-med-anledning-av-kal...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.