Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

NEWTON NORDIC AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NEWTON NORDIC AB

Aktieägarna i Newton Nordic AB, org.nr 556819-1984, kallas till extra
bolagsstämma måndagen den 2 december 2019 klockan 13:00 i bolagets
lokaler på Lokstallsgatan 8, 582 73 Linköping.

Syftet med den extra bolagsstämman är dels att fylla den vakans i
styrelsen som funnits sedan senaste årsstämman, och dels att
tillgängliggöra de redan emitterade men ej utnyttjade
teckningsoptionerna i TO 6. Styrelsen vill kunna erbjuda nya och
framtida anställda och ledande befattningshavare möjlighet till
förvärv av teckningsoptioner i enlighet med de tidigare beslutade
villkoren.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear")
förda aktieboken senast tisdagen den 26 november 2019.

· dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast fredagen
den 29 november 2019 klockan 12:00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

a. via e-post till: stamman@newtonnordic.com;
b. per telefon till: 010 - 222 16 00; eller
c. per brev till Newton Nordic AB, Lokstallsgatan 8, 582 73
Linköping.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller
ombud.

Aktieägare som har sina aktier i depå hos banks notariatavdelning,
fondkommissionär eller annan förvaltare, måste för att få delta i
bolagsstämman tillfälligt registrera aktierna i eget namn, vilket ska
vara verkställt senast tisdagen den 26 november 2019. Aktieägaren
måste därför i god tid före denna dag kontakta sin förvaltare och
begära att aktierna omregistreras.

Ombud mm.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den
juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges
till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt
eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman
insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakten skall
vara bolaget tillhanda senast fredagen den 29 november 2019.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida
www.newtonnordic.com alternativt skickas kostnadsfritt till
aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin
postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning för stämman.
5. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.
6. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Val av ny styrelseledamot.
8. Ändring av beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021
(incitamentsprogram) till personal och styrelse (TO 6).

9. Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7 Val av ny styrelseledamot

Till vakansen i styrelsen föreslås att Robin Kahlbom väljs in till ny
styrelseledamot fram till årsstämman 2020.

Punkt 8 Ändring av beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021
(incitamentsprogram) till personal och styrelse (TO 6)

Styrelsen i Newton Nordic AB föreslår att bolagsstämman beslutar om
att ändra beslutet som fattades på årsstämman 2018 om
teckningsoptioner 2018/2021 (incitamentsprogram) till personal och
styrelse (TO 6), på så sätt att erbjuda ledande befattningshavare och
övrig personal möjlighet att förvärva teckningsoptioner som
styrelseledamöterna omfattades av.

Bakgrund

På årsstämman 2018 beslutades om emission av högst 2 800 000
teckningsoptioner till det av moderbolaget helägda dotterbolaget
Intuitive Aerial Värdepapper AB (numera Newton Nordic Värdepapper
AB).

Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera
tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort
värde för bolagets framtida utveckling som en del av ett av Bolaget
upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet omfattar ledande
befattningshavare, övriga anställda samt styrelsen.

Samtliga villkor hittas i "Bilaga 1 - Villkor TO 6" samt under förslag
till beslut, punkt 16 i "Kallelse till bolagsstämma" på bolagets
hemsida www.newtonnordic.com.

I protokollet från årsstämman under § 13 Beslut om emission av
teckningsoptioner 2018/2021 (incitamentsprogram) till personal och
styrelse står följande:

7) Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget.
Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera
tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort
värde för Bolagets framtida utveckling ("Deltagarna") som en del av
ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet
omfattar ledande befattningshavare, övriga anställda samt styrelsen.

8) Följande riktlinjer ska gälla för hur många teckningsoptioner olika
kategorier av Deltagarna högst ska kunna förvärva:

a. Ledande befattningshavare inklusive vd (ca 4 stycken): högst 200
000 teckningsoptioner per person;

b. Övrig personal (ca 10 stycken): högst 100 000 teckningsoptioner
per person; och

c. Styrelseledamöter (högst 5 stycken): högst 200 000
teckningsoptioner per person.

Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska kunna
reserveras för framtida rekryteringar av personer inom koncernen,
varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas.

Då det strider mot god sed på aktiemarknaden att styrelsen deltar i
samma program som anställda och ledning, meddelade Bolaget den 3 juli
2018 att styrelsen beslutat att avstå från förvärv av
teckningsoptioner i det antagna programmet. Personalen förvärvade
hela sin andel och Newton Nordic Värdepapper AB innehar således 1 000
000 teckningsoptioner som var avsedda för styrelsen. Då det
tillkommit anställda på Newton Nordic AB vill Bolaget kunna erbjuda
dessa och framtida rekryteringar möjlighet att förvärva
teckningsoptioner i enlighet med de angivna riktlinjerna för
tilldelning och i övrigt oförändrade villkor.

Förslag

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om följande ändring av
beslutet i § 13 Beslut om emission av teckningsoptioner 2018/2021
(incitamentsprogram) till personal och styrelse (TO 6).

Teckningsoptioner 2018/2021 (incitamentsprogram) till personal (TO 6)

7) Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag till Dotterbolaget.
Avsikten är att Dotterbolaget därefter, vid ett eller flera
tillfällen, ska överlåta teckningsoptionerna till personer av stort
värde för Bolagets framtida utveckling ("Deltagarna") som en del av
ett av Bolaget upprättat incitamentsprogram. Incitamentsprogrammet
omfattar ledande befattningshavare och övriga anställda.

8) Följande riktlinjer ska gälla för hur många teckningsoptioner olika
kategorier av Deltagarna högst ska kunna förvärva:

a. Ledande befattningshavare inklusive vd: högst 200 000
teckningsoptioner per person;

b. Övrig personal: högst 100 000 teckningsoptioner per person.
Eventuella teckningsoptioner som inte tilldelas enligt ovan ska kunna
reserveras för framtida rekryteringar av personer inom koncernen,
varvid ovan angivna riktlinjer för tilldelning ska tillämpas.

Verkställande direktören, eller den som styrelsen utser, bemyndigas
att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara
nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear.

Beslutet enligt denna punkt 8 är giltigt endast om det bifalls av
aktieägare motsvarande minst nio tiondelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära
upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.
Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana
upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget.

Linköping, måndagen den 18 november 2019

Styrelsen i Newton Nordic AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pelle Hjortblad, Styrelseordförande
info@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 00

Robin Kahlbom, VD
robin.k@newtonnordic.com
+46 (0)10 222 16 17

Om Newton Nordic

Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder
specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och
fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri.
Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen
över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev
Newton-systemet på www.newtonnordic.com

Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan
januari 2015. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/newton-nordic-ab/r/kallelse-till-extra-bolags...
https://mb.cision.com/Main/17613/2966878/1146068.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.