Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

Nexam Chemical: Framgångsrikt genomförd nyemission i Nexam

Nexam Chemical Holding AB (publ) ("Nexam") offentliggör idag att
bolaget har genomfört en riktad nyemission av 3 000 000 nya aktier,
vilket tillför bolaget 67,5 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hongkong, Japan,
Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien

Den riktade nyemissionen som aviserades den 13 mars 2014, har
möjliggjort för Nexam att emittera 3 000 000 nya aktier till
internationella institutionella investerare och kvalificerade
investerare i Sverige till ett pris av 22,50 kronor per aktie genom
en accelererad bookbuilding-process.

Likviden från Nyemissionen avses att användas till att finansiera och
möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt samt en utveckling av
bolaget, dess marknader och produkter.

"Den genomförda nyemissionen stärker vår finansiella ställning och
möjliggör en accelererad expansionstakt och ökad marknadspenetration
av Nexams unika produkterbjudande. Det är glädjande att se att
intresset att delta i erbjudandet varit stort såväl hos svenska som
internationella institutionella investerare", säger Per Palmqvist
Morin, VD för Nexam.

För att genomföra nyemissionen har styrelsen, med stöd av
bemyndigandet från bolagsstämman den 20 mars 2013, beslutat om en
riktad nyemission om 3 000 000 nya aktier. Syftet med beslutet att
emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
huvudsakligen att utnyttja möjligheterna att på fördelaktiga villkor
anskaffa kapital från nya ur finansiellt perspektiv strategiskt
viktiga ägare och därmed främja Nexams möjligheter att skapa
ytterligare värde för alla aktieägare.

Nyemissionen innebär en utspädning om 5,8 procent baserat på antal
aktier efter emissionen. Teckningskursen har fastställts genom en
sedvanlig bookbuilding-process. I förhållande till den genomsnittliga
volymviktade kursen de senaste tio handelsdagarna per den sista
handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar
teckningskursen en rabatt om cirka 14,1 procent. I förhållande till
stängningskurs den 13 mars 2014 motsvarar teckningskursen en rabatt
om cirka 8,9 procent. Befintliga storägare har åtagit sig att
tillfälligt låna ut erforderligt antal aktier för att underlätta
skyndsam leverans till aktietecknarna.

Finansiella och legala rådgivare

ABG Sundal Collier AB har varit finansiell rådgivare och sole
bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i
samband med nyemissionen.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nexam.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När
ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta
pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande
uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter
beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter
av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och
prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa
framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida
händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll
för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande
uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden
och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse.
Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de
framåtblickande uttalandena. Nexam har inte någon avsikt, och åtar
sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom
området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material.
Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till
den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om
verksamheten finns på www.nexam.se.

Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/framgangsrikt-genomford-nyemi...
http://mb.cision.com/Main/6364/9551286/220324.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.