Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-08

Nexam Chemical: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NEXAM CHEMICAL HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Nexam Chemical Holding AB (publ), 556919-9432 ("Nexam
Chemical"), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 maj 2020 kl.
15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av
coronaviruset har styrelsen i Nexam Chemical beslutat att begränsa
planerade anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer
att serveras. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och
antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med
målsättningen att årsstämman blir kort och effektiv för att minska
risken för smittspridning. För aktieägare som känner sig oroliga för
smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka
möjligheten att inte närvara personligen vid Nexam Chemicals
årsstämma utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet
uppmanar Nexam Chemical även för aktieägare som har sjukdomssymptom,
nyligen har vistats i ett område med smittspridning eller tillhör en
riskgrupp. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och
utöva dennes rösträtt finns tillgängligt på bolagets hemsida
(www.nexamchemical.com). VD:s presentation från årsstämman kommer att
hållas tillgänglig på bolagets hemsida efter årsstämman.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 7 maj 2020, och

· anmäla sig och lämna uppgift om eventuellt antal biträden till
bolaget senast torsdagen den 7 maj 2020 skriftligen till Nexam
Chemical Holding AB (publ), Bolagsstämma, Box 165, 234 23 Lomma.
Anmälan kan också lämnas per telefon 0702-71 93 11, eller per e-post
till info@nexamchemical.com.

Vid anmälan bör namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt uppgift om
eventuellt ombud anges. Anmälan och uppgift om eventuellt ombud och
biträde registreras hos Nexam Chemical för att skapa underlag för
röstlängden.

Ombud

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha en skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdas av juridisk person ska ombudet också uppvisa ett
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta registrering bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida
(www.nexamchemical.com) och på bolagets huvudkontor, Industrigatan
27, 234 35 Lomma, samt skickas till de aktieägare som så begär och
uppger sin adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
torsdagen den 7 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren eller banken om
detta i god tid före nämnda datum.

Övrigt

Årsredovisning jämte revisionsberättelse för bolaget och koncernen,
liksom fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 12-15 kommer
att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Industrigatan 27, 234 35
Lomma, och på bolagets hemsida (www.nexamchemical.com) senast tre
veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det
och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära
upplysningar avseende ärenden på dagordningen eller förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska
situation i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
7. Anförande av VD.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2019 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2019.
9. Beslut

a. om fastställelse av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning;

b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen; och

c. om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.

10. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.

11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och
revisorssuppleanter.

12. Rutiner och instruktion för valberedning.

13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen.

15. Beslut om bemyndigande för emissioner.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen, som utgjorts av Eva Gottfridsson Nilsson (ordförande),
representerande Länsförsäkringar Fondförvaltning AB, Martin Lundin,
representerande Holm Invest AB (Lennart Holm), samt Tomas Klevbo,
representerande ÖstVäst Advisory AB, föreslår att styrelseordföranden
Mats Persson utses till ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att
disponibla medel balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 9)

Valberedningen föreslår att fyra styrelseledamöter utses.

Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag
utses till revisor.

Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer (punkt 10)

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 250 000
kronor till ordföranden (200 000 kronor föregående år) och med 150
000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är
anställda av bolaget (130 000 kronor föregående år).

Vidare föreslår valberedningen att revisorsarvode ska utgå enligt
godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer och
revisorssuppleanter (punkt 11)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mats Persson,
Cecilia Jinert Johansson, Jonna Opitz och Ronnie Törnqvist. Till
styrelseordförande föreslås omval av Mats Persson.

Information om de ledamöter som föreslås för omval återfinns i
årsredovisningen och på bolagets hemsida, www.nexamchemical.com.

Valberedningen föreslår vidare omval av MAZARS SET Revisionsbyrå AB
som revisor. MAZARS SET Revisionsbyrå AB har meddelat att Bengt
Ekenberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen (punkt 12)

Valberedningen föreslår att en instruktion och arbetsordning för
valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

Inför kommande val och arvodering i Nexam Chemical ska en valberedning
utses, vilken föreslås bestå av tre ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per den siste augusti 2020 enligt ägarstatistik
från Euroclear Sweden AB. Ägarstatistiken som ska användas ska vara
sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de största
ägarna. För det fall det i denna ägarstatistik förekommer
förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om
förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till
Euroclear Sweden AB eller om bolaget - utan att vidta några egna
åtgärder - erhåller annan information som utvisar underliggande
aktieägares identitet.

Styrelsens ordförande ska, efter att de största aktieägarna
identifierats enligt ovan, på lämpligt sätt kontakta de tre största
identifierade aktieägarna med en begäran om att de inom 30 dagar
skriftligen ska meddela huruvida de önskar ingå i Nexam Chemicals
valberedning, samt att de namnger den person de önskar utse till
ledamot av valberedningen. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse
ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren
ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Förfarandet ska fortgå
intill dess att valberedningen består av tre ordinarie ledamöter.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen. Styrelseledamot,
verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska
inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens
ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget
röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som
samverkar om bolagets förvaltning. Ordförande i valberedningen ska,
om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av
den till röstetalet största aktieägaren.

Information om den slutligen utsedda valberedningen ska innefatta namn
på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de
aktieägare som utsett dem, och ska offentliggöras senast sex månader
före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till dess att ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till
valberedningens ledamöter.

Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen
inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så ska
ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till
förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre
till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina
ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga
förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen
inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som
utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot
och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om
den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen.
Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så
snart sådana skett.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att
föreläggas årsstämman för beslut:

a. förslag till ordförande vid årsstämman;
b. förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter sa...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.