Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-14

Nexam Chemical: Kommuniké från årsstämma den 14 maj 2014 i Nexam Chemical Holding AB (publ)

Vid årsstämma den 14 maj 2014 i Nexam Chemical Holding AB (publ)
("Nexam") beslutades bl.a. att;

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
- ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2013 och att tillgängliga vinstmedel om 243 112 000 kronor balanseras i ny räkning,
- arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 300 000 kr,
- arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
- omvälja styrelseledamöterna, Lennart Holm (ordförande), Michael Karlsson och Daniel Röme,
- välja in Cecilia Jinert Johansson som ny styrelseledamot,
- omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma,
- anta instruktioner och arbetsordning för nästa valberedning,
- fastställa en ersättningspolicy för ledande befattningshavare,
- besluta om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, och
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Enligt valberedningens förslag valdes fyra ordinarie
styrelseledamöter: Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Michael
Karlsson och Daniel Röme. Lennart Holm omvaldes som
styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelsen ska utgå med sammanlagt 300 000
kronor, varav 150 000 kronor avser ersättning till ordföranden och 75
000 kronor avser arvode till styrelseledamot som inte är anställd i
bolaget.

Årstämman beslutade vidare att en valberedning ska utses inför
kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre
ledamöter, vilka ska utses av de två största aktieägarna per utgången
av september månad jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en
instruktion och arbetsordning för kommande valberedning.

Årsstämman beslutade även om ersättningspolicy för ledande
befattningshavare innebärande bl.a. att VD och andra ledande
befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig.
Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras
på faktorer såsom arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning
och prestation. VD och andra ledande befattningshavare har rätt till
årliga pensionsavsättningar motsvarande 12 procent av den
pensionsgrundande lönen. En ömsesidig uppsägningstid om sex månader
gäller för Nexam, VD och andra ledande befattningshavare och
avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, kan uppgå till
maximalt nio månadslöner för VD och maximalt 6 månader för andra
ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett
incitaments- program omfattande högst 1 083 849 teckningsoptioner att
erbjudas till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i
Nexam-koncernen mot en marknadsmässig ersättning. Varje
teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i
Nexam till ett lösenpris motsvarande 150 procent av den volymvägda
genomsnittliga senaste betalkursen i Nexams aktie på NASDAQ OMX First
North under perioden 1 september 2014 - 12 september 2014. Ledande
befattningshavare som tillika är styrelseledamot har inte rätt att
delta i incitamentsprogrammet.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.
Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning
eller annat villkor. Antalet aktier som kan emitteras uppgår till
sammanlagt högst till 5 753 333 stycken (förutsatt att ett sådant
antal aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Syftet med
bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna
genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission
till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I
den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen
vara marknadsmässig.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Lund den 14 maj 2014
Nexam Chemical Holding AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Om Nexam:
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom
området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material.
Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till
den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om
verksamheten finns på www.nexam.se. Bolagets Certified Adviser är
Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/kommunike-fran-arsstamma-den-...
http://mb.cision.com/Main/6364/9585413/244913.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.