Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-16

Nexam Chemical: Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)

I fredags, den 13 maj 2016, hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding
AB (publ). Vid stämman var 14 286 535 aktier representerade vilket
omfattar cirka 22,1 % av totalt antal aktier. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades
med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid
stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt
styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att
ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör.

Arvoden

Vid stämman beslutades att arvode skall utgå med sammanlagt 550 000
kr, varav 175 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr
vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år,
utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga
debiteringsnormer.

Styrelse

Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel
omvaldes som styrelseledamöter. Vidare omvaldes Lennart Holm som
styrelseordförande.

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå omvaldes till Nexam Chemicals revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Rutiner och instruktioner för valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman
2017 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till
årsstämman som offentliggjordes den 13 april 2016. Valberedningen ska
bestå tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största
aktieägarna per den 30 juni 2016. Ordförande för valberedningen ska
vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte
ledamöterna enas om något annat. Arvode ska inte utgå till
ledamöterna i valberedningen.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de
representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex
månader före nästa årsstämma.

Ersättningspolicy

Vid stämman beslutades om ersättningspolicy till ledande
befattningshavare i enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till
årsstämma som offentliggjordes den 13 april 2016. Ersättning till VD
och andra ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig
ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade
incitamentsprogram. Riktlinjerna innebär bl.a. att VD och andra
ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är
marknadsmässig. Ersättningen till VD och andra ledande
befattningshavare ska baseras på faktorer så som arbetsuppgifter,
kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Den rörliga
ersättningen är villkorad av uppfyllandet av mätbara mål och kan för
VD uppgå till 100 % av fast lön samt 50 % för övriga ledande
befattningshavare. Den rörliga ersättningen för 2016 kan - om
samtliga mål uppfylls fullt ut - uppgå till högst cirka 5,0 miljoner
kronor (inklusive sociala avgifter). Riktlinjerna ska tillämpas på
nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med
ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och
till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Ändring av bolagsordningen

Vid stämman beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med
förslag, se punkt 14 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes
den 13 april 2016. I § 8 Kallelse till bolagsstämma, är ändringen en
anpassning till Aktiebolagslagen avseende tidpunkt för utfärdande av
kallelse till bolagsstämma. Ändringen i § 9 Ärende på årsstämman,
avser en mindre justering i p. 8 och p. 10. Det noterades att
beslutet fattades enhälligt av stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport,
kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras
ska sammanlagt högst uppgå till 7 190 000 stycken. Utspädningen kan,
vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka tio
procent (10 %). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa
rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv
samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen
för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för
emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska
emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet fattades i enlighet med
förslag, se punkt 15 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes
den 13 april 2016. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av
stämman.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62,
lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material
inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com
(http://file///C:\Users\a.spetz\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\P4S8U8GC\www.nexamchemical.com).
Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/kommunike-fran-arsstamma-i-ne...
http://mb.cision.com/Main/6364/2009721/516088.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.