Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-12

Nexam Chemical: Nexam Chemical offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission och presenterar ny...

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB ("Nexam Chemical" eller
"Bolaget") har med anledning av den förestående emissionen av units
med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes
den 14 februari 2020 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett
EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen. I samband med offentliggörandet
av Prospektet offentliggör Nexam Chemical även nya finansiella mål
som återfinns i Prospektet.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående
Företrädesemissionen och har idag, den 12 mars 2020, godkänts och
registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande
fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns
tillgängliga på Bolagets webbplats (www.nexamchemical.com) samt på
Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även
att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).
I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en
sammanfattande folder att sändas per post till Nexam Chemicals
direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Nya finansiella mål som återfinns i Prospektet

I samband med offentligörandet av Prospektet har Nexam Chemical
fastställt nya finansiella mål som tidigare inte har offentliggjorts
av Bolaget. De finansiella målen, som även återfinns i Prospektet, är
att över en konjunkturcykel uppvisa en årlig organisk
omsättningstillväxt överstigande 25 procent med god lönsamhet. För de
närmaste åren bedöms tillväxttakten överstiga 25 procent drivet av en
stark tillväxt inom Performance Chemicals, vilket gör att
omsättningen under 2022 förväntas ligga i intervallet 275 - 325 MSEK.

Företrädesemissionen i sammandrag

· För varje befintlig aktie som innehas i Bolaget per
avstämningsdagen den 11 mars 2020 erhålls en (1) uniträtt. Tjugofyra
(24) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av
fyra (4) aktier, en (1) teckningsoption serie TO 1 och en (1)
teckningsoption serie TO 2.

· Teckningskursen uppgår till 22 SEK per unit, vilket motsvarar en
teckningskurs per aktie om 5,50 SEK, innebärande att Bolaget vid full
teckning tillförs cirka 62 MSEK genom Företrädesemissionen, exklusive
det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av
teckningsoptionerna.

· Teckning av units med eller utan företrädesrätt sker under
perioden 16 - 30 mars 2020.

· Handel med uniträtter äger rum på Nasdaq First North Premier
Growth Market under perioden 16 - 26 mars 2020.

· Varje teckningsoption serie TO 1 ger rätt att teckna en (1) ny
aktie i Bolaget till ett lösenpris om 6,50 SEK under perioden 6 - 17
september 2021. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott
som kan erhållas från teckningsoptioner serie TO 1 högst kan uppgå
till cirka 18 MSEK. Varje teckningsoption serie TO 2 ger rätt att
teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 8,50 SEK under
perioden 5 - 16 september 2022. Detta innebär att det ytterligare
kapitaltillskott som kan erhållas från teckningsoptioner serie TO 2
högst kan uppgå till cirka 24 MSEK.

· Företrädesemissionen omfattas av avsiktsförklaringar och
teckningsförbindelser uppgående till 12,8 MSEK, motsvarande cirka
20,7 procent av Företrädesemissionen.

Investerarträffar

I samband med Företrädesemissionen presenterar VD Johan Arvidsson
verksamheten vid följande tillfälle:

· Den 16 mars 2020 kl 15.00, Aktiedagen Stockholm, Operaterrassen,
Karl XII:s torg, Stockholm. Anmälan görs på
www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-stockholm-16-mars#

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Nexam Chemical i samband med
Företrädesemissionen är Erik Penser Bank AB och Setterwalls
Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Nexam Chemical i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39,
johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars
2020 kl. 13.00.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Nexam Chemical.
Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för
att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra
jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna
units i Nexam Chemical kommer endast att ske genom det Prospekt som
Nexam Chemical nu offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till
USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där
sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner
eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder
i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning. Inga aktier, teckningsoptioner eller andra
värdepapper i Nexam Chemical har registrerats, och inga aktier,
teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras,
enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon
delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas
eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till
USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en
transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities
Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat
eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till
allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i
den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas
i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat
Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant
erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant
implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har
implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett
sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i
den nationella lagstiftningen.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i
Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom
den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller
(ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta
meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel
49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans
"Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får
inte agera på eller förlita sig på informationen i denna
kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna
kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och
kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som
sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan
spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer",
"förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt
att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt
förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av
plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka,
seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De
förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta
metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom
en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast
redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar
materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga
alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning,
skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om
verksamheten finns på www.nexamchemical.com. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se
samt per telefon på 08-528 00 399.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/nexam-chemical-offentliggor-...
https://mb.cision.com/Main/6364/3057928/1210104.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.