Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-13

Nexam Chemical: Nexam offentliggör placering av nya aktier genom nyemission

Nexam Chemical Holding AB (publ) ("Nexam") offentliggör idag en
placering av nya aktier genom en riktad nyemission ("Nyemissionen").

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hongkong, Japan,
Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien.

Nexam har anlitat ABG Sundal Collier AB som bookrunner i en placering
av nyemitterade aktier i Nyemissionen riktad till internationella
institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige.
Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheterna att på
fördelaktiga villkor anskaffa kapital från nya ur finansiellt
perspektiv strategiskt viktiga ägare och därmed främja Nexams
möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare. Likviden
från Nyemissionen avses att användas till att finansiera och
möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt samt en utveckling av
bolaget, dess marknader och produkter.

Priset för de nya aktierna kommer att bestämmas genom en accelererad
bookbuilding-process, och de nya aktier som emitteras i Nyemissionen
kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX First North när de har
emitterats och registrerats. Bookbuilding kommer att påbörjas
omedelbart. Minsta möjliga order i Nyemissionen har fastställts till
det antal aktier som motsvarar en sammanlagd köpeskilling om minst
motsvarande 1 000 000 kronor. Prissättning och tilldelning i
Nyemissionen förväntas äga rum innan NASDAQ OMX First North öppnar
klockan 09:00 den 14 mars 2014. Det totala antalet aktier i
Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Nexams styrelse, efter att
bookbuilding-processen avslutas, beslutar att emittera nya aktier med
stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 20 mars 2013.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte
och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna
eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Nexam.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller
annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När
ord som t.ex. "bedömer", "förväntar" och "avser" förekommer i detta
pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande
uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter
beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter
av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och
prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa
framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida
händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll
för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande
uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden
och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse.
Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de
framåtblickande uttalandena. Nexam har inte någon avsikt, och åtar
sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82

Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom
området värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material.
Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till
den globala plastmarknaden. Bolagsbeskrivning och mer information om
verksamheten finns på www.nexam.se.

Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nexam-chemical/r/nexam-offentliggor-placering-...
http://mb.cision.com/Main/6364/9551116/220212.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.