Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-10

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma

Nexstim Abp: Kallelse till årsstämma  

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors den 10 mars 2020 kl. 9.00
(EEST)

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (?Nexstim? eller ?bolag?) bjuder in
aktieägarna till årsstämma tisdagen den 31 mars 2020. Stämman inleds kl.
10.00 (EET) i auditoriet på Hotel Haven på Unionsgatan 17, Helsingfors,
Finland. Mottagandet av personer som har registrerat sig för stämman inleds
klockan 9.30.

A. Ärenden på bolagsstämmans dagordning

Bolagsstämman ska behandla följande ärenden:

1 Stämmans öppnande

2 Stämmans konstituering

3 Val av protokolljusterare och rösträknare

4 Fastställelse av att stämman blivit behörigen sammankallad

5 Fastställande av närvarolista och röstlängd

6 Presentation av bokslutet, inklusive koncernredovisningen, rapporten från
styrelsen och revisionsberättelsen för år 2019

VD:s analys

7 Fastställande av bokslutet

8  Räkenskapsårets förluster

Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning betalas ut för
räkenskapsåret 1 januari?31 december 2019 och att förlusten för
räkenskapsåret bokförs på förlustkontot.

9 Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och verkställande
direktören

10 PRESENTATION AV ERSÄTTNINGSPOLITIKEN

Styrelsen presenterar till årsstämman den ersättningspolitik, som är
tillgänglig på bolagets webbplats.

11 Beslut om arvode till ledamöterna i styrelsen och ersättning för
resekostnader

Valberedningskommittén för aktieägarna, som har representation från de
största aktieägarna, föreslår att för de ledamöter i styrelsen som väljs på
årsstämman ska arvode utgå enligt följande för den tidsperiod som slutar
till slutet av årsstämman 2021:

* 36 000 euro till styrelsens ordförande;
* 30 600 euro för en styrelseledamot som är bosatt i USA;
* 25 200 euro för en styrelseledamot som är bosatt i annanstans än i
USA.
* Ingen styrelseledamot i valberedningskommittén får någon ersättning
baserade på medlemskap i sådan valberedningskommittén.

En styrelseledamot har rätt till ersättning endast under den period under
vilken han är styrelseledamot. Enligt företagets policy betalas
kontantbonusen i fyra delbetalningar.

Dessutom föreslår valberedningskommittén att styrelseledamöterna ska
ersättas för rimliga resekostnader mot kvitton  enligt principerna i
bolagets resepolicy. Detta gäller såväl styrelseledamöter som, i den mån
det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i
valberedningskommittén.

Valberedningskommittén för aktieägarna föreslår att de nya
styrelseledamöterna som valdes av bolagets extra bolagsstämma den 11
november 2019 ska betalas ut ett antal bolagsaktier motsvarande hälften av
intjänandeperioden 2019-2020. Som ett resultat skulle Leena Niemistö och
Martin Forss emitteras, utan betalning, aktier i bolaget till ett värde av
6 250 euro, beräknat med en formel baserad på det villkorat
aktieandelsprogrammet.

12 VILLKORAT AKTIEANDELSPROGRAM

Valberedningskommittén föreslår till årsstämman, att villkorat
aktieandelsprogrammet implementerat i år 2016 ska fortsättas med ett år
till femte intjänandeperiod (2020 - 2021) för utvalda ledamöter av
styrelsen för Nexstim Abp, enligt de villkor som lagts fram på
www.nexstim.com.

Syftet med programmet är att knyta deltagarna närmare till bolaget, att
harmonisera aktieägarnas och deltagarnas mål och därigenom öka värdet på
bolaget samt att erbjuda deltagarna ett ersättningsprogram som bygger på
att de erhåller och ackumulerar aktier i bolaget.

Valberedningskommittén föreslår att programmets målgrupp ska vara de
styrelseledamöter som är fristående från bolaget. Sådan ledamot måste inte
vara oberoende i förhållande till bolagets aktieägare.
Valberedningskommittén föreslår att ersättningstilldelningen för 2020 ska
fastställas som ett belopp i euro.

Tilldelning åt styrelseledamöter för intjänandeperioden 2020?2021

Valberedningskommittén föreslår att bruttoersättningen till styrelseledamot
för intjänandeperioden 2020?2021 är följande:

*  24 000 euro till styrelsens ordförande;
* 20 400 euro för en styrelseledamot som är bosatt i USA;
* 16 800 euro för en styrelseledamot som är bosatt i annanstans än i
USA.

Den beviljade ersättningen ska omvandlas till villkorade aktieandelar i
början av intjänandeperioden 2020. Omvandlingen av den beviljade
ersättningen till villkorade aktieandelar ska baseras på handelsvolymens
vägda medelkurs för bolagets aktie på Helsingforsbörsen under 20
handelsdagar efter det datum då bolagets bokslut 2019 publiceras. I
programmet motsvarar en villkorad aktieandel en aktie i bolaget. Värdet av
den ersättning som ska utgå fastställs utifrån aktiekursen på dagen för de
betalda aktiernas registrering på värdeandelskontot.

Valberedningskommittén föreslår att ersättningar från programmet ska
betalas ut till styrelseledamöterna i bolagets aktier inom fyra veckor
efter ordinarie bolagsstämma 2021. Bolaget kommer att undanhålla skatter
och anställningsrelaterade kostnader från den kontanta delen av
ersättningen enligt gällande lagstiftning. Om en styrelseledamot upphör att
vara ledamot av styrelsen före utgången intjänandeperioden kommer ingen
ersättning att betalas ut till vederbörande på denna grund.

Rekommendation rörande ägande

Valberedningskommittén föreslår att deltagarna ska rekommenderas att
behålla aktier som har betalats ut som ersättning så länge deras mandat som
styrelseledamot kvarstår.

13 Beslut om arvode till revisor

Styrelsen föreslår att ett skäligt arvode ska utgå till revisorn i enlighet
med den faktura som attesterats av bolaget.

14 Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande för
styrelsen

Det noterades att Martin Jamieson har avgått från bolagets styrelse.

Valberedningskommittén för Nexstim föreslår till bolagsstämma att:

* den bolagsstämman bekräftar att antalet ledamöter i styrelsen ska
vara fyra (4);
* Styrelseledamöterna väljs för en mandattid som utgår vid utgången av
följande årsstämma;
* Martin Forss, Tomas Holmberg, Leena Niemistö ock Rohan Hoare, i
enlighet med deras samtycken, fortsätter som styrelseledamöter;
* Leena Niemistö ska, i enlighet med hennes samtycke, väljas till
styrelsens ordförande för ovannämnda period och Rohan Hoare som vice
ordförande.

Leena Niemistö är oberoende i förhållande till bolaget, men inte i
förhållande till aktieägare i bolaget eftersom hon äger en kontrollerande
majoritet i Kaikarhenni Oy som äger 13,83% av alla registrerade aktier och
röster i bolaget. Andra styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till
både bolaget och dess aktieägare.

Curriculum Vitae för de styrelseledamöterna finns tillgängliga på bolagets
webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

Det är valberedningskommitténs gemensamma syn att styrelsen i sin helhet är
lämplig och att varje styrelseledamot är lämpliga både kollektivt och
individuellt för uppdraget och att Leena Niemistö är lämplig för
befattningen som ordförande i styrelsen.

15 Val av revisor

Styrelsen föreslår att den auktoriserade revisionsbyrån
PricewaterhouseCoopers Ab, som har utsett CGR Martin Grandell till
huvudansvarig revisor, utses till revisor under tiden fram till slutet av
nästa ordinarie bolagsstämma. Den revisor som föreslås har gett sitt
samtycke till valet.

16 ÄNDRING AV STADGARNA FÖR VALBEREDNINGSKOMMITTÉN FÖR AKTIEAGÄRNA

Valberedningskommittén för aktieägarna föreslår att den första paragrafen i
punkt 2 i stadgarna för valberedningskommittén för aktieägarna ändras
enligt följande (ändringar i fetstil):

?Valberedningskommittén för aktieägarna ska bestå av 3-4 ledamöter varav 3
ska utses av bolagets tre största aktieägare som utser en ledamot vardera.
Ordföranden i bolagets styrelse kan fungera som en fjärde ledamot i
valberedningskommittén. Om ordföranden i bolagets styrelse har rätt till
medlemskap i valberedningskommittén på grund av hans/ hennes ägande, eller
om han/hon utses till valberedningskommittén av en aktieägare, kan
valberedningskommittén bestå av tre ledamöter. Den ledamot som utses av den
största aktieägaren ska vara valberedningskommittés ordförande.
Valberedningskommitténs ledamöter väljs årligen och deras mandatperiod
upphör när nya ledamöter väljs."

Stadgarna för valberedningskommittén för aktieägarna, som ändrats enligt
det ovannämnda förslaget är tillgängliga på bolagets webbplats
https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

17  BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSIONER AV AKTIER, samt
optionsrätter OCH ANDRA SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

17.1  Bemyndigande till bolagets framtida finansieringsbehov, utveckla
kapitalstruktur, minimera eller minska lån samt eventuella företagsköp
eller andra transaktioner och bolagets andra behov

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
emissioner av nya aktier samt emissioner av optionsrätter och andra
särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med 10 kap. i
finska aktiebolagslagen, enligt följande:

Aktierna som emitteras kan vara nya eller i bolagets innehav. Baserat på
och inom ramen för bemyndigandet kan styrelsen enligt 10 kap. i finska
aktiebolagslagen även besluta att emittera aktieoptioner eller andra
särskilda rättigheter som berättigar till nya aktier i bolaget.

Med stöd av bemyndigandet får sjuttio miljoner (70  000 000) aktier
emitteras, vilket motsvarar cirka femtio två komma sjuttio två (52,72 %)
procent av samtliga aktier i bolaget efter emissionen, om nya aktier
emitteras, i förhållande till det totala antalet registrerade aktier i
bolaget.

Aktier, optionsrätter eller andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier kan emitteras i en eller flera trancher. 

Styrelsen har befogenhet att fatta beslut om samtliga villkor för
aktieemissioner, samt villkor för optionsrätter och särskilda rättigheter.
Aktier, aktieoptioner och / eller andra särskilda rättigheter kan emitteras
till bolagets aktieägare i förhållande till deras nuvarande aktieinnehav i
bolaget eller genom att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i en eller
flera riktade emissioner, under förutsättning att det finns goda ekonomiska
skäl för bolaget att göra detta.

Det föreslagna bemyndigandet ska inte ogiltiggöra de tidigare bemyndigande
som ha...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.