Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-15

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma  

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 15 oktober 2019, kl. 18.50
(EEST)

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (?Nexstim? eller ?Bolaget?), ett företag
som utvecklar och marknadsför en unik hjärnstimuleringsteknologi för
personlig behandling av egentlig depression (eng. Major Depression
Disorder), kallar härmed aktieägarna till extra bolagsstämma 11 november
2019, kl. 10.00 (EEST) i auditoriet på Hotel Haven, Unionsgatan 17 i
Helsingfors, Finland. Mottagandet av personer som har registrerat sig för
bolagsstämman inleds kl. 9.30.

A. Ärenden på extrastämmans dagordning

Vid extrastämman ska följande ärenden behandlas:

1                                            STÄMMANS ÖPPNANDE

2                                            STÄMMANS KONSTITUERING

3                                            VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH
RÖSTRÄKNARE

4                                            FASTSTÄLLELSE AV ATT STÄMMAN
BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

5                             FASTSTÄLLANDE AV NÄRVAROLISTA OCH RÖSTLÄNGD

6                             STYRELSEKOMMITTÉER OCH INRÄTTANDET AV
VALBEREDNINGEN FÖR AKTIEÄGARNA

Bolaget har haft två styrelsekommittéer: styrelsens revisionsutskott och en
ersättningskommitté. Styrelsen har igår beslutat att avsluta
revisionsutskottet, valberedningskommittén och ersättningskommittén från
och med den 11 November 2019.  Styrelsen kommer att ta hand om dessa
funktioner.

Valberedningen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar att inrätta en
valberedningskommitté för aktieägarna och avsluta styrelsens valberedning
och godkänna stadgarna för valberedningskommittén för aktieägarna som
tillgängliga på Bolagets webbplats
https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

7                                            VAL AV NYA STYRELSELEDAMÖTER
OCH ORDFÖRANDE I STYRELSEN

Det noterades att Ken Charhut och Juliet Thompson har avgått från Bolagets
styrelse.

Styrelsens valberedning för Nexstim föreslår till extra bolagsstämma att:

* den extra bolagsstämman bekräftar att antalet ledamöter i styrelsen
ska vara fem (5);
* Martin Forss och Leena Niemistö ska, i enlighet med deras samtycke,
väljas som ny styrelseledamöter för perioden fram till utgången av
nästa årsstämma och;
* Leena Niemistö ska, i enlighet med hennes samtycke, väljas till
styrelsens ordförande för ovannämnda period och Rohan Hoare som vice
ordförande.

Martin Jamieson fortsätter som ordinarie styrelseledamot. Tomas Holmberg
och Rohan Hoare fortsätter som styrelseledamöter.

Leena Niemistö är oberoende i förhållande till Bolaget, men inte i
förhållande till aktieägare i Bolaget eftersom hon äger en kontrollerande
majoritet i Kaikarhenni Oy som innehar 13,51% av alla registrerade aktier
och röster i Bolaget. Martin Forss är oberoende i förhållande till både
Bolaget och dess aktieägare.

Curriculum Vitae för de nya styrelseledamöterna finns tillgängliga på
Bolagets webbplats https://nexstim.com/investors/shareholder-meetings.

Det är styrelsens valberednings gemensamma syn att de föreslagna nya
styrelseledamöterna och styrelsen i sin helhet är lämpliga för uppdraget
både kollektivt och individuellt och att Leena Niemistö är lämplig för
befattningen som ordförande i styrelsen.

8                                            ERSÄTTNING TILL
STYRELSELEDAMÖTER OCH ERSÄTTNING FÖR RESEKOSTNADER

I enlighet med besluten från årsstämman den 25 mars 2019 och styrelsens
valberednings förslag i avsnitt 7 i kallelsen, föreslår styrelsens
valberedning dessutom att extra bolagsstämma beslutar att
styrelseledamöterna ersätts för den period som avslutas på årsstämman 2020
enligt följande:

* 36 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av
årsstämman) för en styrelseledamot som är baserad i USA.
Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra
bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50
% av sådant arvode;
* 27 000 euro (d.v.s. ingen ändring av det belopp som godkänts av
årsstämman) för en styrelseledamot som är baserad i Europa.
Styrelseledamot vars position påbörjas på dagen för extra
bolagsstämma (eller har avslutats innan detta) kommer att erhålla 50
% av sådant arvode;
* 45 000 euro till styrelsens ordförande. Eftersom den nya ordföranden
kommer att inleda sin tjänst på dagen för extra bolagsstämma kommer
hon att erhålla 50 % av sådant arvode.

För att undvika missförstånd har Martin Jamieson inte erhållit någon
ersättning för sin roll som styrelsens ordförande eftersom han också är VD
för Bolaget och inte heller får han någon ersättning för sin roll som
styrelseledamot av samma anledning.

Från och med dagen för den extra bolagsstämman, får ingen styrelseledamot
eller ordförande i styrelsens kommittéer eller valberedningskommittén någon
ersättning baserade på medlemskap i sådana kommittéer eller
valberedningskommittén.

Från och med dagen för den extra bolagsstämman ersätts rimliga
resekostnader mot kvitton till styrelseledamöterna enligt principerna i
Bolagets resepolicy. Detta gäller såväl styrelseledamöter som, i den mån
det är tillämpligt, styrelseledamöter som agerar som medlemmar i
valberedningskommittén.

9                                            STÄMMANS AVSLUTANDE

A. Framlagda dokument inför extrastämman

Förslagen till dagordning för extrastämman samt denna kallelse finns
tillgängliga på Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com.
Beslutsförslagen i de ärenden som har upptagits på extrastämmans dagordning
finns även tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa dokument och av denna
stämmokallelse skickas till aktieägarna på begäran. Protokollet från
stämman kommer att publiceras på ovan nämnda webbplats senast 25 November
2019.

B. Anvisningar för deltagarna på extra bolagsstämman

1. Aktieägare som är registrerade i aktieägarförteckningen

Varje aktieägare som 30 oktober 2019 är registrerad i Nexstims
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab har rätt att
delta i extrastämman. En aktieägare vars aktier har registrerats på
vederbörandes personliga värdeandelskonto har även upptagits i Nexstims
aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i extrastämman ska registrera sig senast 6
november 2019 kl. 10.00 med en förhandsanmälan. Förhandsanmälan kan lämnas
in

1. på Nexstims webbplats:
, eller
2. per brev till Nexstim Abp, ?Extra bolagsstämma?, Elimägatan 9 B,
00510 Helsingfors, Finland.

Aktieägaren ska i samband med registrering uppge namn, personbeteckning
eller FO-nummer (organisationsnummer), adress, telefon och, vid behov, namn
på biträde eller ställföreträdare. De personuppgifter som lämnas till
Nexstim används endast för extrastämman och hanteringen av registreringarna
inför stämman.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier äger rätt att delta vid
extrastämman med stöd av sådana aktier som skulle ge hen rätt att på
avstämningsdagen för extrastämman, det vill säga 30 oktober 2019, vara
registrerad i Nexstims aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland
Ab. För att få rätt att delta i extrastämman ska aktieägaren dessutom med
stöd av dessa aktier senast 6 november 2019 kl. 10.00 vara antecknad i den
tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.
För aktier i depå anses detta utgöra vederbörlig registrering inför
stämman.

Innehavare av aktier i depå bör omgående begära anvisningar från sin
depåbank för att bli antecknade i Nexstims aktieägarförteckning, för
givande av fullmakt till ställföreträdare och för anmälan inför
extrastämman. Depåbankens värdepappersförvar ska registrera en innehavare
av aktier i depå som önskar delta i extrastämman i Nexstims tillfälliga
aktieägarförteckning senast vid den tidpunkt som anges ovan.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s
värdepapperssystem och som önskar delta i stämman och utöva sin rösträtt
ska

* senast den 30 oktober 2019 registreras i den förteckning över
aktieägare som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.
* För att upptas i den tillfälliga förteckningen över aktieägare i
Nexstim Abp som förs av Euroclear Finland Ab ska innehavare av aktier
i depå begära att aktierna omregistreras på deras eget namn i
aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB och ordna att det
depåförande institutet skickar denna begäran om tillfällig
registrering till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen
ska ske senast 30 oktober 2019 och därför bör det depåförande
institutet underrättas i god tid före detta datum.
* begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning
som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Begäran ska lämnas
skriftligen till Euroclear Sweden AB senast 30 oktober 2019 klockan
10.00 svensk tid.

Tillfällig registrering medelst en skriftlig begäran till Euroclear Sweden
AB anses utgöra en registrering för att närvara vid extrastämman.

4. Ställföreträdare och fullmakter

Aktieägare kan delta i extrastämman och utöva sina rättigheter på stämman
genom att utse en ställföreträdare. Ställföreträdaren ska uppvisa en
daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att
företräda aktieägaren på stämman.

Om en aktieägare deltar i extrastämman genom flera ställföreträdare som
representerar aktieägarens innehav på olika värdepapperskonton, ska de
aktier som hänför sig till varje ställföreträdare specificeras i samband
med registreringen för stämman.

Eventuella fullmakter ska tillställas i original till Nexstim Abp, ?Extra
bolagsstämma?, Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland, före sista
registreringsdatum.

5. Ytterligare anvisningar och information

I enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen har aktieägare som
deltar i extrastämman rätt att begära information om ärenden som behandlas
på stämman.

Språket på stämman är finska. Under mötet kommer en del av materialet att
presenteras på engelska.

På dagen för denna kallelse till extra bolagsstämma, daterad 15 oktober
2019, uppgick det totala antalet aktier och röster i Nexstim till

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.