Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-01

Nexstim Abp ("Nexstim" eller "bolaget") Nexstim Abp: Kallelse till extra bolagsstämma

Helsingfors den 1 december 2015 kl. 9.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicinteknikbolag vars syfte är att
förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv
hjärnstimulering.

Aktieägarna i Nexstim Abp kallas till extra bolagsstämma den 22 december 2015,
klockan 14.00 (EET) i auditoriet i Hotel Haven, Unionsgatan 17, Helsingfors,
Finland. Mottagande av personer som registrerat sig för stämman inleds kl.
13.30.

A. Ärenden på extra bolagsstämmans dagordning

Extra bolagsstämman ska behandla följande ärenden:

1 Stämmans öppnande2 Stämmans konstituering3 Val av protokolljusterare och rösträknare4 Fastställelse av att stämman blivit behörigen sammankallad5 Fastställande av närvarolista och röstlängd6 Beslut om antalet styrelseledamöterValberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter.

7 Val av styrelseledamöter samt ordförande och vice ordförande för styrelsenValberedningen föreslår att Martin Jamieson, som har givit sitt samtycke,
väljs in som ny styrelseledamot. Martin Jamieson är oberoende av Nexstim Abp.

De styrelseledamöter som valdes på bolagets årsstämma den 31 mars 2015
fortsätter på sina poster.

Valberedningen föreslår att Martin Jamieson väljs till ordförande
och Olli Riikkala till vice ordförande för styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter väljs för en mandattid som utgår vid utgången av
följande årsstämma.

Den föreslagna styrelseledamotens CV läggs ut på www.nexstim.com.

8 Stämmans avslutandeB.Framlagda dokument inför extra bolagsstämman

Valberedningens förslag för dagordningen för extra bolagsstämman samt denna
kallelse finns tillgängliga på Nexstim Abp:s webbplats på www.nexstim.com.
Beslutsförslagen i de ärenden som upptagits på stämmans dagordning finns även
tillgängliga på mötet. Kopior av dessa dokument och av denna stämmokallelse
skickas till aktieägare på begäran. Protokollet över stämman läggs ut på ovan
nämnda webbplats senast den 5 januari 2016.

C.Anvisningar för deltagarna på bolagsstämman

1. Aktieägare som registrerats i aktieägarförteckning

Varje aktieägare som den 10 december 2015 är registrerad i bolagets
aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab har rätt att
delta i extra bolagsstämman. En aktieägare vars aktier har antecknats på
dennes personliga värdeandelskonto har även upptagits i bolagets
aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska registrera sig
senast den 17 december 2015 kl. 10.00 med en förhandsanmälan. Förhandsanmälan
kan lämnas på följande sätt:

(a) på bolagets webbplats på
www.nexstim.com

(b) per telefon på +358 50 548 9404
(mån-fre 10.00-14.00)

(c) per brev till Nexstim Abp,
"Extra bolagsstämma", Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland

Aktieägaren ska i samband med registrering uppge namn, personbeteckning eller
FO-nummer, adress, telefon och, vid behov, namn på biträde eller
ställföreträdare. De personuppgifter som lämnas till Nexstim Abp används
endast för extra bolagsstämman och hanteringen av registreringarna för
stämman.

2. Innehavare av aktier i depå

Innehavare av aktier i depå har rätt att delta i extra bolagsstämman med stöd
av de aktier enligt vilka aktieägaren på registreringsdatum för stämman, dvs.
den 10 december 2015, skulle kunna upptas i bolagets aktieägarförteckning hos
Euroclear Finland Ab. För att få rätt att delta i extra bolagsstämman ska
aktieägaren dessutom med stöd av dessa aktier senast den 17 december 2015 kl.
10.00 vara antecknad i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls
av Euroclear Finland Ab. För aktier i depå anses detta utgöra vederbörlig
registrering inför stämman.

Innehavare av aktier i depå bör omgående begära anvisningar från sin depåbank
för att bli antecknade i bolagets aktieägarförteckning, för givande av
fullmakt till ställföreträdare och för anmälning för stämman. Depåbankens
värdepappersförvar ska registrera en innehavare av aktier i depå som önskar
delta i stämman i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid den
tidpunkt som anges ovan.

3. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB

Aktieägare vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden AB:s
värdepapperssystem och som önskar delta i stämman och utöva sin rösträtt ska

* senast den 10 december 2015 vara registrerade i den förteckning över
aktieägare som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.
* För att bli antecknade i den tillfälliga förteckningen av aktieägare i
Nexstim Abp som upprätthålls av Euroclear Finland Ab ska innehavare av
aktier i depå begära att aktierna omregistreras på deras eget namn i
aktieägarförteckningen hos Euroclear Sweden AB och ordna att det
depåförande institutet skickar denna begäran om tillfällig registrering
till Euroclear Sweden AB på deras vägnar. Registreringen ska ske senast den
10 december 2015 och därför bör det depåförande institutet underrättas i
god tid före detta datum.
* begära tillfällig registrering i Nexstim Abp:s aktieägarförteckning som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Begäran ska lämnas skriftligen till
Euroclear Sweden AB senast den 11 december 2015 klockan 10 (svensk tid).

Tillfällig registrering medelst en skriftlig begäran till Euroclear Sweden AB
anses utgöra en registrering för stämman.

4. Ställföreträdare och fullmakter

Aktieägare kan delta i den extra bolagsstämman och utöva sina rättigheter på
stämman genom att utse en ställföreträdare. Ställföreträdaren ska uppvisa en
daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att
företräda aktieägaren på stämman.

Om en aktieägare deltar i den extra bolagsstämman genom flera ställföreträdare
som representerar aktieägarens innehav på olika värdepapperskonton, ska de
aktier som hänför sig till varje ställföreträdare specificeras i samband med
registreringen för bolagsstämman.

Eventuella fullmakter ska tillställas i original till Nexstim Abp, "Extra
bolagsstämma", Elimägatan 9 B, 00510 Helsingfors, Finland, före sista
registreringsdatum.

5. Ytterligare anvisningar och information

I enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen har aktieägare som deltar
i extra bolagsstämman rätt att begära information om ärenden som behandlas på
stämman.

Språket på stämman är finska. En del av materialet kommer att presenteras på
engelska.

Vid datum för denna kallelse till extra bolagsstämma, dvs. per den 1 december
2015, uppgår det totala antalet aktier och röster i Nexstim Abp till 7 130
758.

Helsingfors den 1 december 2015

NEXSTIM ABP

Styrelsen

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, VD

För mer information gå till
www.nexstim.comeller kontakta:

Nexstim

+358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör
janne.huhtala@nexstim.com

UB Securities Ltd
(Certified Adviser)
+358 (0)9 2538 0254

Consilium Strategic Communications
+44 (0)20
3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton
nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra
rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain
Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som
ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det
första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta
produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation
(nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat
på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi
som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en
tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets
effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut
behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX
First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data
Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta
Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första
interimanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to
Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade
genomgått första bedömning av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter
behandlingen. För ytterligare information gå tillwww.nexstim.com.

Om transkraniell magnetstimulering (TMS) och repetitiv transkraniell
magnetstimulering (rTMS)

Transkraniell magnetstimulering (TMS) är en icke-invasiv teknik där det
uppstår ett magnetfält som sänds genom en spole som hålls mot huvudet. De
snabba växlingarna i magnetfältet har en stimulerande effekt på hjärnan. Vid
repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) sänder spolen ett snabbt
pulserande magnetfält som påverkar funktionen i hjärnbarken på ett önskat
område i hjärnan.

Om Navigated Brain Stimulation (NBS)

Navigated Brain Stimulation (navigerad hjärnstimulering) är en icke-invasiv
metod för exakt och detaljerad kartläggning av de kritiska rörelse- och
talfunktionerna i hjärnbarken. Med hjälp av standard-MRI av hjärnan,
transkraniell magnetstimulering och EMG stimulerar kartläggning med NBS
specifika delar av hjärnbarken och registrerar den motoriska responsen.

Om NBT®

Navigated Brain Therapy (navigerad hjärnterapi, NBT®) är ett icke-invasivt
system där man med hjälp av navigeringen riktar in behandlingen på de delar
av hjärnbarken som antas vara delaktiga i en funktionsnedsättning i hjärnan.
Systemet har fått CE-märkning för användning på patienter som individuell
behandling av svår depression. Systemet har också CE-märkning för användning
på patienter som återhämtar sig från stroke, som ett komplement till
konventionell rehabilitering.

Regulatory release 1.12.2105
http://hugin.info/138152/R/1970270/720285.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are ...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.