Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-03-31

Nexstim Oyj: Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Årsstämmans beslut

Helsingfors, den 31 mars 2015, kl. 12.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicintekniskt företag med syfte
att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp av
minimalinvasiv hjärnstimulering. Bolaget meddelar om följande beslut som togs
vid Nexstim Abp:s årsstämma i dag den 31 mars 2015.

Nexstim Abp:s årsstämma fastställde bolagets årsredovisning inklusive
koncernredovisning för 2014 och beviljade ansvarsfrihet för
styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Utdelning och hantering av förlust

Årsstämman beslutade att Bolaget inte lämnar utdelning för räkenskapsperioden
1 januari 2014-31 december 2014 och att räkenskapsperiodens förlust
balanseras till nästa år.

Styrelsens sammansättning och arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Till
styrelseledamöter valdes Olli Riikkala, Ken Charhut, Ekaterina Smirnyagina,
Juha Vapaavuori, Rene Kuijten, Juliet Thompson och Johan Christenson, bland
vilka Olli Riikkala valdes till ordförande och Johan Christenson till vice
ordförande.

Den nya styrelseledamoten Juliet Thompson har arbetat i cirka 20 år som
investeringsbankir och strategisk rådgivare för vårdföretag inom Europa.
Hon har gedigen erfarenhet av att bistå företag i fråga om bolagsstrategi,
finansiering av kapitaltillskott samt internationella förvärv och
företagsöverlåtelser. Hennes kvalifikationer omfattar Chartered Accountant
ACA, Chartered Institute for Securities and Investment (ASCI), Bsc Economics
(Bristol University). Hennes meriter omfattar positioner hos Oriel
Securities, Nomura Code Securities, WestLB Panmure, ICI PLC, Deloitte and
Touche och Storbritanniens finansministerium.

Styrelseledamöternas arvoden fastställdes enligt följande: styrelsens
ordförande 45 000 euro och de styrelseledamöter med hemvist i USA 36 000 euro
och i Finland 18 000 euro samt de ledamöter med hemvist i ett annat land i
Europa 27 000 euro. Årsstämman rekommenderar att styrelseledamöterna
investerar hälften av sina ovan nämnda arvoden i Bolagets aktier.

Vidare beslutade årsstämman att till de styrelseledamöter med hemvist i
Finland som deltar i styrelsens utskott ska betalas i arvode för varje möte
enligt följande: 1 000 euro till utskottets ordförande och 500 euro till de
övriga medlemmarna. Till de styrelseledamöter med hemvist i USA som deltar i
styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 2 000
euro till utskottets ordförande och 1 000 euro till de övriga medlemmarna.
Till de styrelseledamöter med hemvist i ett annat land i Europa som deltar i
styrelsens utskott betalas i arvode för varje möte enligt följande: 1 500
euro till utskottets ordförande och 750 euro till de övriga medlemmarna.

Årsstämman beslutade att de ordinarie styrelseledamöterna ska få
reseersättning för skäliga kostnader mot uppvisande av kvitton.

Val av revisor och revisorsarvoden

Till revisor återvaldes CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy, med Martin
Grandell som huvudansvarig revisor. Till revisorerna ska betalas ett skäligt
arvode mot faktura som Bolaget har godkänt.

Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av
egna aktier

Årsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att besluta om förvärv av
Bolagets egna aktier enligt följande:

Antalet aktier som får förvärvas är sammanlagt högst 1 069 613 aktier, vilket
motsvarar cirka 15 procent av Bolagets samtliga aktier. Årsstämman
förtydligade att bolaget jämte sina dotterbolag inte vid någon tidpunkt får
ha i sin besittning mer en 10 procent av det registrerade antalet aktier.

Styrelsen beslutar om hur aktierna förvärvas. Aktier kan bland annat förvärvas
genom användning av derivat. Egna aktier kan även förvärvas på annat sätt än
i förhållande till aktieägarnas innehav (riktat förvärv). Det lägsta
respektive högsta priset för de aktier som förvärvas är det lägsta respektive
högsta marknadspris som noterats för aktien under bemyndigandets
giltighetstid. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet ska den vid förvärv av
egna aktier till tillämpliga delar iaktta Helsingforsbörsens instruktion för
förvärv av egna aktier.

Bolaget kan förvärva egna aktier bland annat för att begränsa
utspädningseffekterna av aktieemissioner vid eventuella företagsförvärv, att
stärka Bolagets kapitalstruktur, att överlåtas vid eventuella
företagsförvärv, att användas i Bolagets incitamentsprogram eller att
makulera aktier förutsatt att förvärvet ligger i Bolagets och aktieägarnas
intresse.

Bemyndigandet gäller i 18 månader från årsstämmans beslut.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, optionsrätter
och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Årsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att besluta om emission av
aktier, optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till
aktier enligt bestämmelserna i 10 kap. i den finska aktiebolagslagen, enligt
följande:

Bemyndigandet avser såväl nyemission som avyttring av Bolagets eget
aktieinnehav. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får vara
högst 1 069 613 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av Bolagets
samtliga aktier. Emission av aktier och andra särskilda rättigheter som
berättigar till aktier kan ske i en eller flera poster.

Styrelsen bemyndigas att besluta om alla villkor för emission av aktier och
andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emissionen av aktier
och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan genomföras som
riktad emission, dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
förutsatt att vägande ekonomiska orsaker föreligger. Bemyndigandet kan också
användas för incitamentsprogrammen och för betalning av styrelsens arvoden.

Det föreslagna bemyndigandet upphäver de bemyndiganden som givits och
registrerats av tidigare bolagsstämmor gällande emission av aktier,
optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier samt
avyttring av Bolagets egna aktier.

Bemyndigandet gäller i tre (3) år från årsstämmans beslut.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att punkt 4 i bolagsordningen ska ha följande lydelse:

"4 § Behörighet att företräda Bolaget

Behörighet att företräda Bolaget har styrelseordförande och verkställande
direktören ensam eller två styrelseledamöter gemensamt samt två personer
gemensamt till vilka styrelsen har gett fullmakt att företräda Bolaget eller
dessa personer var för sig tillsammans med styrelseordförande, en
styrelseledamot eller verkställande direktören.

Styrelsen beslutar om beviljande av rätt att företräda Bolaget och om
beviljande av handelsfullmakt (prokura)."

Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämman läggs ut på Nexstims webbplats senast den 14
april 2015.

NEXSTIM ABP
Janne Huhtala, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på
www.nexstim.comeller kontakta:

Nexstim

+358 (0)40 8615046
Janne Huhtala, verkställande direktör
janne.huhtala@nexstim.com

UB Capital Ab
(Certified Adviser)
+358 (0)9 2538 0225

Consilium Strategic Communications

+44 (0)20 3709 5700
Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan
nexstim@consilium-comms.com

Om Nexstim Abp

Nexstim (grundat 2000 i Finland) är ett medicinteknikbolag som tar fram och
tillverkar utrustning för bättre rehabilitering av strokepatienter. Nexstim
var med sitt Navigated Brain Stimulation-system (NBS-system) först med att
använda teknologin som ett diagnostiskt verktyg vid hjärnkirurgi. NBS är det
första och enda FDA-godkända och CE-märkta systemet som använder navigerad
transkraniell magnetstimulering (nTMS) för preoperativ kartläggning av
hjärnbarken för motorik och tal. Baserat på samma teknikplattform har bolaget
utvecklat produkten Navigated Brain Therapy (NBT®, navigerad hjärnterapi) för
behandling av strokepatienter. Under första halvåret 2014 inledde Nexstim en
tvåårig Fas III-studie på tolv rehabiliteringscentra i USA i syfte att bevisa
NBT-systemets effekt och få FDA:s sälj- och marknadsföringstillstånd för
användning av NBT-systemet för postakut rehabilitering av strokepatienter i
USA. Nexstims aktier noteras på marknadsplatserna Nasdaq First North Finland
och Nasdaq First North Sweden. Närmare information finns på www.nexstim.com.

Nexstim AGM resolutions
http://hugin.info/138152/R/1907635/679581.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexstim Oyj via Globenewswire

HUG#1907635

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.