Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-03

Nexstim Oyj: NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Helsingfors, 29/2 2016 kl. 14.00

Viktiga händelser, juli-december 2015

* Intäkterna från NBS ökade med 4,9 procent till 1,9 miljoner euro (2014: 1,8
miljoner euro)
* Fas III multicenterstudien i USA för strokebehandling fick en positiv
interimsanalys i september 2015
* Viktiga beviljade amerikanska teknikpatent stärkte det globala skyddet av
den unika e-fältsnavigeringstekniken ytterligare
* Bolaget genomförde en private placement-emission värd 5,3 miljoner euro
* Martin Jamieson utsågs till styrelsens ordförande

Viktiga händelser efter rapportperioden

* Enligt DSMB:s andra interimsanalys av Fas III studien för strokebehandling
kommer studien inte att möta det primära effektmåttet
* Inga säkerhetsproblem observerades

Status för klinisk utveckling

Bolaget har hållit på att förstärka de kliniska bevisen genom att genomföra en
klinisk fas III-multicenterprövning i syfte att påvisa effektiviteten hos
Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi vid postakut strokebehandling.
I september 2015 fick Nexstim en positiv rekommendation från DSMB (Data
Safety Monitoring Board), en oberoende expertkommitté som övervakar
prövningen, om att fortsätta med fas III-strokebehandlingsprövningen utan
några förändringar med målet att uppnå det primära resultatmåttet. Denna
första interimanalys utfördes när 81 patienter hade genomgått en primär
säkerhetsbedömning av utfallet som planerat, sex månader efter behandlingen.
Den kliniska prövningen var fullrekryterad redan i december 2015.

Den andra interimsanalysen av fas III-strokebehandlingsprövningen, utfördes på
138 patienter. Alla 199 patienter som deltagit i studien bedömdes avseende
säkerhet. Inga säkerhetsproblem observerades. Den 28 februari 2016 meddelade
bolaget att det hade tagit del av uppgifter om den andra interimsanalysen
från DSMB som noterade att det på förhand specificerade stoppkriteriet hade
uppfyllts och att studien inte skulle möta det primära effektmåttet. DSMB
rekommenderade att forskningsgruppen och individerna inte avblindas och att
datainsamlingen slutförs. Nexstim kommer att ytterligare analysera DSMBs
rekommendation innan beslut fattas om fortsättningen av fas III-studien. Då
alla patienter har behandlats skulle nästa fas av studien vara att få
resultat från sexmånaders uppföljning av den tredje och sista kohorten.

Verkställande direktör Janne Huhtalas översikt

Vår validerade teknik och programvara fortsätter att vinna internationellt
erkännande från både läkemedelsbranschen och det medicinska samfundet.

Nexstim har sålt sitt diagnostiska NBS-system (Navigated Brain Stimulation)
till strategiska kunder inom neurokirurgin, exempelvis universitetssjukhus
och universitet med en påtaglig närvaro av ledande opinionsbildare.
NBS-systemet är den första och enda FDA-godkända och CE-märkta utrustningen
för navigerad transkraniell magnetisk stimulering, eller nTMS (navigated
Transcranial Magnetic Stimulation) som används för kartläggning av områdena
för motorik och tal i hjärnbarken före ett kirurgiskt ingrepp. Nexstim har
använt en försäljningsmodell för investering i kapitalutrustning. Klinisk
forskning från dessa viktiga centrum publiceras kontinuerligt av Nextims
olika samarbetspartner i erkända internationella tidskrifter. Forskningen
lyfter fram fördelarna med NBS-kartläggning inom neurokirurgin och vid den
neurokirurgiska planeringen, samt påvisar värdet av NBS för de
neurokirurgiska resultaten och arbetsflödena. Därigenom främjas en mer
omfattande användning av teknik och programvara från Nextim.

Intäkterna under andra halvåret året ökade med 4,9 procent till 1,9 miljoner
euro jämfört med motsvarande period 2014 (1,8 miljoner euro). Försäljningen
av NBS-systemet i USA gick sämre än väntat, vilket orsakar motsvarande
påverkan på de förväntade intäkterna. Vi räknar dock med att
försäljningsutvecklingen kommer att bli god och förväntar oss att
NBS-försäljningen kommer att växa under hela verksamhetsåret 2016.

Efter en framgångsrik private placement-emission med teckning av totalt 5,3
miljoner euro avslutade Nexstim 2015 med en likviditet på 6,9 miljoner euro.
Den nuvarande kassan och likvid från försäljningen beräknas vara tillräcklig
för att finansiera bolagets pågående kliniska utvecklingsprövningar fram till
det slutliga resultatet i september 2016.

Efter att ha mottagit DSMB:s rekommendation enligt den andra interimsanalysen
av Fas III studien, Nexstim är genomför en översyn av den framtida strategin
för NBT® som en del av företagets bredare strategi och ett tillkännagivande
om eventuella uppdateringar kommer att ges i sinom tid.

Nexstim hade glädjen att tillkännage utnämningen av Martin Jamieson till
styrelseordförande vid den extra bolagsstämman, vilket kommer att förstärka
styrelsen och anpassa den till Nexstims internationella tillväxtstrategi.

Nyckeltal

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Tusen euro 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 |
| |
| 6 mån. 6 mån. 12 mån. 12 mån. |
| Nettoomsättning 1 884,7 1 796,5 2 527,9 2 210,4 |
| Personalkostnader -2 063,8 -2 018,3 -3 969,8 -3 660,2 |
| Avskrivningar och nedskrivningar -217,3 -252,1 -386,0 -377,4 |
| Övriga rörelsekostnader -4 420,3 -3 826,2 -7 843,1 -5 498,5 |
| Räkenskapsperiodens vinst/förlust -5 272,0 -5 318,1 -9 827,0 -10 445,4 |
| Vinst per aktie (euro)* -0,73 -1,02 -1,37 -2,37 |
| Utspätt resultat per aktie (euro)* -0,66 -0,92 -1,24 -2,16 |
| Kassaflöde från löpande verksamhet -4 333,3 -5 277,1 -9 608,6 -7 785,2 |
| Kassa och bank 6 874,7 11 483,7 6 874,7 11 483,7 |
| Summa eget kapital 3 545,1 8 589,9 3 545,1 8 589,9 |
| Soliditet (%) 44,16 65,29 44,16 65,29 |
| Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 8 010 758 7 130 758 8 010 758 7 130 758 |
| Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 7 178 584 5 237 468 7 154 868 4 406 572 |
| Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 8 797 698 7 917 698 8 797 698 7 917 698 |
| Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 7 965 524 5 799 236 7 941 808 4 826 140 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Aktiernas antal och teckningspriser har i tabellen justerats enligt
sammanläggning av aktieserier och split av Aktier den 29 september 2014,
varvid antalet Aktier 14-faldigades.

Framtidsutsikter

Utifrån sin verksamhetsprognos uppskattar bolaget att omsättningen ökar under
räkenskapsperioden 2016 och att räkenskapsperiodens resultat blir en förlust.

Nexstim kommer nu att genomföra en översyn av den framtida strategin för NBT®
som en del av företagets bredare strategi och ett tillkännagivande om
eventuella uppdateringar kommer att ges i sinom tid. Bolaget bedömer att
närmare uppgifter om bolagets ekonomiska och kommersiell mål på lång sikt
kommer att lämnas som en del av uppdateringen.

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar har
skett. Under de kommande åren kommer bolaget att fokusera på finansiering av
tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att hålla sig till en
mycket stram utdelningspolitik, knuten till bolagets resultat och finansiella
ställning. Bolaget förväntar sig inte att kunna lämna någon utdelning inom en
nära framtid. Vidare har bolaget minskat sitt aktiekapital för
förlusttäckning den 29 september 2014. I enlighet med den finska
aktiebolagslagen ska bolaget söka offentlig stämning på sina borgenärer för
skiftning av det fria egna kapitalet till aktieägarna fram till den 3 oktober
2017. I de fall utdelning betalas berättigar varje Aktie till lika stor
utdelning.

Vid utgången av räkenskapsperioden 2015 uppgick moderbolagets utdelningsbara
eget kapital till 12 148 284,77 euro. Styrelsen föreslår att Nexstim Abp inte
lämnar utdelning för räkenskapsperioden 2015.

Helsingfors 2016-02-29

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på
www.nexstim.comeller kontakta:

-----------------------------------------------------------------------------
| Nexstim +358 (0)40 8615046 |
| |
|Janne Huhtala, verkställande direktör janne.huhtala@nexstim.com |
| UB Securities Ab (Certified Adviser) +358 (0)9 2538 0246 |
| Consilium Strategic Communications +44 (0)20 3709 5700 |
| |
|Mary-Jane Elliott/Ivar Milligan/Laura Thornton nexstim@consilium-comms.com |
-----------------------------------------------------------------------------
Publicering av finansiell information under 2016

En telefonkonferens riktad till medier, investerare och analytiker ordnas
måndagen 2016-02-29 klockan 16.00 finsk tid. Verkställande direktör Janne
Huhtala och ekonomichef Mikko Karvinen presenterar det finansiella resultatet
och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.
Presentationsmaterialet läggs ut på Nexstims webbplats kort före
telefonkonferensens början.

Uppringningsnummer för telefonkonferensen:

Finland: +358 (0) 800112363

Sverige: +46 (0) 850336434

Storbritannien: +44 (0) 8006940257

USA: +1 (1) 6315107498

Internationellt: +44 (0) 1452 555566

Samtals-ID: 47933395

Halvårsrapport för perioden januari-juni 2016 (H1) publiceras onsdagen 17
augusti 2016. Nexstims årsredovisning för 2015 (förvaltningsberättelse,
moderbolagets och koncernens bokslut samt revisionsberättelse) publiceras på
bolagets webbplats onsdagen 9 mars 2016. Årsstämman hålls torsdagen 31 mars
2016 med början klockan 12.00.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra
rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain
Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som
ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det
första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta
produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation
(nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat
på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi
som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en
tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets
effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut
behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX
First North i både Helsingfors och Stockholm. För ytterligare information gå
till www.nexstim.com.

Nexstim Abp Bokslutskommunike 2015
http://hugin.info/138152/R/1990064/731086.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.