Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Nexstim Oyj: NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Pressmeddelande, Helsingfors 28 februari 2020 kl. 9.00

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (?Nexstim? eller ?bolaget?) rapporterar
i dag om bokslutet för hela räkenskapsperioden 2019 (1/1?31/12 2019) samt
andra halvåret 2019 (1/7?31/12 2019).

Viktiga händelser, juli?december 2019

* Vid utgången av december 2019 uppgick antalet aktiva installerade NBT
®-system till 23 anläggningar, med tio installationer i USA och
sammanlagt tretton installationer i Europa och den övriga världen.
 
* Den kanadensiska hälsovårdsmyndigheten beviljade NBT® -systemet
licens för medicinsk utrustning, vilket gör det möjligt för bolaget
att sälja och marknadsföra systemet för behandling av egentlig
depression i Kanada.
 
* Bolagets omsättning under andra halvåret uppgick till 2,1 miljoner
euro (2018: 1,6 miljoner euro), vilket var en ökning med 33,8
procent.
 
* Omsättningen för NBT®-verksamheten under andra halvåret uppgick till
0,9 miljoner euro (2018: 0,4 miljoner euro), vilket var en ökning med
110,4 procent.

Viktiga händelser efter rapportperioden

* Den 11 februari 2020 meddelade bolaget att erkställande direktören
och styrelseledamoten Martin Jamieson lämnade bägge befattningarna i
bolaget. Nexstims styrelse utnämnde Mikko Karvinen till interim vd
och Joonas Juokslahti till interim ekonomidirektör. Utnämningarna
hade omedelbar verkan.

 

Om bolaget

     Nexstim är ett företag inom neuromodulering, som tagit fram och
marknadsför ett banbrytande system för navigerad icke-invasiv
hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och
diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).
      
     Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som
NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet är ett viktigt fokusområde
i Nexstims gällande affärsstrategi. 
  
 NBT®

* Nexstims NBT®-plattform bygger på en unik teknik för navigerad
transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic
Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt,
reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
* Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för
behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet
godkänts av FDA i november 2017.
* Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen
över, och 20?40 procent av patienterna svarar inte på de
behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger
Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®
-systemet på behandling av egentlig depression.
* NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och
kronisk smärta.
* Aktiv bas med 23 installerade system för kommersiell användning på
tre kontinenter.

NBS

* Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen
för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före
hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims
unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i
relation till utgången för patienterna.
 
* Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska
hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre
för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den
icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria
överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med
gällande ?guldstandard?.
 
* NBS-system har sålts till cirka 170 forskningsuniversitet och ledande
sjukhus runtom i världen.

 

VD Mikko Karvinen har ordet

Det gläder mig att jag i min första översikt som interim vd för Nexstim kan
delge att Nexstim har varit framgångsrik under både andra halvåret och hela
2019 gällande sin strategiska inriktning att främja försäljningen av NBT®
-system för behandling av egentlig depression.

Under 2019 levererade och installerade vi totalt 17 nya NBT®-system ? nio i
USA och åtta i Europa (Österrike, Finland, Tyskland och Sverige) ? för
behandling av egentlig depression. Det innebär att det runtom i världen
finns 23 NBT®-system för behandling av depression och kronisk neuropatisk
smärta.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika
navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i
framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera det bland de
icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I
framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i
metoder för behandling av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår
behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och
suicidrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling
som är separat från nuvarande behandling av depression med TMS.

Nettoförsäljningen i NBT-verksamheten ökade kraftigt med 131 procent 2019
och uppgick till 1,5 miljoner euro, jämfört med 0,7 miljoner euro 2018.
Försäljningen av NBS-system minskade under 2019 eftersom den kommersiella
organisationen fokuserade mer på NBT-verksamheten där tillväxten var
snabbare. Av denna anledning ökade bolagets nettoförsäljning med 25 procent
och uppgick till 3,3 miljoner euro 2019, jämfört med 2,7 miljoner euro
2018.

Förutom den bättre försäljningen av NBT®-system ser vi också en fortsatt
förbättring i försäljningens omfattning, som främjats av post-sales med god
lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar
och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Genom att NBT®
-verksamheten står för en större andel av den totala omsättningen ökar
också andelen av omsättning för fortlöpande verksamheter. År 2910 härrörde
cirka 66 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande
verksamheter (den totala försäljningen inom behandlingsverksamheten exkl.
försäljning av NBT®-utrustning). Nexstim siktar på en årlig omsättning på
cirka 100 tusen euro per NBT®-utrustning hos de kunder där utrustningen är
installerad och aktiv. År 2019 uppgick den genomsnittliga omsättningen i
behandlingsverksamheten till 85 tusen euro per NBT®-utrustning.

Under 2019 stödde vi tillväxten genom att satsa speciellt på säljteamen i
USA och Europa. Till följd av dessa satsningar var kassaflödet från löpande
verksamhet -6,7 miljoner euro 2019, jämfört med -6,2 miljoner euro 2018.

För att finansiera bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 6,6 miljoner
euro nytt kapital genom aktieemissioner 2019. Jag tackar investerarna som
deltog i emissionerna. Det gläder mig att bolaget nu har nya betydande
ankarinvesterare. Det stöd som bolaget erhållit åskådliggör investerarnas
förtroende för och engagemang i Nexstims framtid.

Inom den operativa verksamheten kommer vi att arbeta för att öka antalet
installerade NBT®-system för behandling av egentlig depression. Vårt
särskilda fokusområde är den stora marknaden i USA. Vår prioritet är att
höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet
patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. På så sätt
kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system
kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt
marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka
installationerna av NBT®-system i USA. Denna strategi med tydligt fokus på
behandlingsinriktningen innebär att vi fortsätter att leta efter en partner
till verksamheten inom preoperativ kartläggning.

Vi planerar att fortsättningsvis dra nytta av vårt starka nätverk av
ledande experter i USA samt registrerade patientdata som vi genererar till
att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med
NBT® vid behandling av egentlig depression. Vi tror på att vi genom dessa
satsningar kan öka försäljningen inom terapiverksamheten genom att dra
nytta av investeringarna i kommersiell försäljning, reklam och kliniska
resurser.

Nexstims kassa per 31 december 2019 var 4,3 miljoner euro, inklusive lånet
från Kreos.

Min första större utvecklingsåtgärd som interim vd för Nexstim kommer att
vara att se över och uppdatera strategin i samarbete med styrelsen och
ledningsgruppen. Det främsta syftet är att uppdatera bolagets långsiktiga
affärsutsikter och ekonomiska målsättning för NBT- och NBS-verksamheterna.
Samtidigt analyserar vi olika finansieringsalternativ och strategiska
alternativ för verksamheterna.

 

Nyckeltal

Tusen euro 7?12/2019
6 mån. 7?12/2018
6 mån. 1?12/2019
12 mån. 1?12/2018
12 mån.
Nettoomsättning 2 130,7 1 592,8 3 348,1 2 672,1
Personalkostnader -2 634,0 -2 413,7 -4 713,0 -3 937,5
Övriga rörelsekostnader -1 679,3 -2 184,7 -3 647,5 -3 985,9
Avskrivningar och nedskrivningar -319,3 -269,6 -524,6 -424,0
Rörelsevinst/-förlust -3 155,5 -3 108,2 -6 517,5 -6 315,6
Räkenskapsperiodens vinst/förlust -3 117,8 -3 713,8 -6 782,6 -6 154,3
Vinst per aktie (euro)* -0,07 -1,14 -0,25 -1,93
Kassaflöde från löpande verksamhet -3 002,5 -3 069,4 -6 681,5 -6 192,5
Kassa och bank 4 266,2 7 175,2 4 266,2 7 175,2
Summa eget kapital -740,1 -294,3 -740,1 -294,3
Soliditet (%) -8,49 -0,98 -8,49 -0,98
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 62 789 630  3 253 751 
62 786 630  3 253 751 
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 42 146 358
3 251 865 27 611 274  3 187 487
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)* 64 080 578 4 431
575 64 080 578  4 431 575 
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)* 54 664 246
4 701 628 36 392 323  4 577 627 

*Aktiernas antal har i tabellen justerats enligt minskningen av aktier 26
november 2018, varvid antalet aktier dividerades med 30.

 

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen från
NBT-verksamheten kommer att öka 2020 och att räkenskapsperiodens resultat
blir negativt.

 

Styrelsens förslag till vinstutdelning

Bolaget har under sin verksamhetstid varit olönsamt och inga utdelningar
har skett. Under de kommande åren kommer bolaget att fokusera på
finansiering av tillväxt och utveckling av verksamheten. Bolaget kommer att
hålla sig till en myc...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.