Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-17

Nexstim Oyj: Nexstim tilkännager slutresultatet av private placement

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS HELT ELLER DELVIS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ELLER
SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER
DISTRIBUTION INTE ÄR LAGLIG.

Helsingfors

,den 17
december 2015 kl. 8.00

Efter Nexstim Abp:s ("Nexstim
" eller "Bolaget
") bolagskommuniké på den 16 december 2015 angående sin avsikt att emittera
aktier till institutionella investerare, har Nexstims styrelse fattat beslut
om att genomföra en riktad nyemission på grundval av en så kallad
book-building-process riktad mot vissa institutionella investerare i en
private placement ("Book-building-processen
"). Under Book-building-processen mottog ABG Sundal Collier AB, i egenskap av
arrangör av processen ("Arrangören
") teckningar på 880 000 aktier i Bolaget ("Tecknade Aktier
") från vissa institutionella investerare och den finska innovationsfonden
Sitra, HealthCap V, LP samt Capricorn Health-Tech Fund NV, som är de
befintliga aktieägarna i Bolaget ("Private Placement
"). De investerare som deltog i Private Placement kommer att erhålla sina
Tecknade Aktier i form av befintliga aktier i Bolaget från Arrangören, som i
sin tur under ett aktielånsarrangemang med HealthCap V, LP lånat ett sådant
antal befintliga aktier i Bolaget som motsvarar antalet Tecknade Aktier. Det
pris som erhölls av Arrangören för varje Tecknad Aktie var 6,00 euro, vilket
ger ett totalt teckningspris om 5 280 000 euro ("Teckningspriset
").

För att Arrangören ska kunna återbörda de aktier som man har lånat av
HealthCap V, LP, har bolagsstyrelsen i dag med en avvikelse från befintliga
aktieägarens företrädesrätt beslutat att genomföra en riktad nyemission av
ett sådant antal nya aktier som motsvarar de Tecknade Aktierna (de
"Emitterade Aktierna
" och den "Riktade Nyemissionen
"). Den Riktade Nyemissionen som beslutet gäller bygger på ett
befullmäktigande som getts vid Bolagets bolagsstämma den 31 mars 2015.
Medlemmarna i Bolagets styrelse som representerar den finska
innovationsfonden Sitra, HealthCap V, LP och Capricorn Health Tech Fund NV
deltog inte i beslutet om den Riktade Nyemissionen.

Bolaget har ett vägande ekonomiskt skäl att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt då intäkterna från den Riktade Nyemissionen kommer att
användas för att stärka balansräkningen och då Bolaget i emissionen erhåller
finansiering i form av eget kapital enligt villkor (inklusive tidplanen och
kursen) som enligt bolagsstyrelsens uppfattning inte skulle ha varit
tillgängliga på annat sätt. Bolaget avser vidare att använda
nettobehållningen från den Riktade Nyemissionen för att finansiera
slutförandet av fas III-studien och ytterligare utvidga
förkommersialiseringsaktiviteterna för sitt NBT-system.

Teckningsperioden för den Riktade Nyemissionen avslutades den 16 december 2015
kl. 22.00 EET, och styrelsen godkände teckning av 880 000 Emitterade Aktier,
vilket motsvarar det antal Tecknade Aktier som köps av de investerare som
deltar i Private Placement. Följaktligen har totalt 880 000 Emitterade Aktier
utfärdats i den Riktade Nyemissionen till det sammanlagda Teckningspriset 5
280 000 euro.

De Emitterade Aktierna väntas bli registrerade i det finska handelsregistret
och levereras via Euroclear Finland och/eller Euroclear Sweden den 23
december 2015 eller däromkring. Efter registrering av de Emitterade Aktierna
i det finska handelsregistret och leverans genom Euroclear Finland och/eller
Euroclear Sweden, kommer Bolaget att lämna in en ansökan om notering för de
Emitterade Aktierna hos Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm jämte en
bolagsbeskrivning. Bolaget avser att offentliggöra bolagsbeskrivningen den 5
januari 2016 eller däromkring och förväntar sig att de Emitterade Aktierna
kommer att noteras på Nasdaq First North Finland respektive Nasdaq First
North Sweden den 8 januari 2016 eller däromkring.

Efter registreringen av de Emitterade Aktierna i det finska handelsregistret
kommer Bolaget att ha totalt 8 010 758 aktier. Följaktligen kommer de
Emitterade Aktierna att utgöra cirka 11,0 procent av samtliga aktier i
Bolaget efter registreringen av dessa aktier.

I en kommentar till tillkännagivandet säger Nexstims VD, Janne Huhtala: "
Efter vår framgångsrika börsintroduktion kommer denna lilla
kapitalförstärkning att ytterligare minska bolagets risker och ge oss
möjlighet att ta oss förbi slutresultaten i vår fullt ut pågående
NICHE-studie i fas 3 om behandling vid slaganfall. Vi är glada att få denna
nya finansiering och över stödet från aktieägarna på den för närvarande
volatila marknaden.
"

ABG Sundal Collier AB fungerade som Arrangör i samband med
Book-building-processen och Private Placement. Krogerus Advokatbyrå Ab
fungerade som juridisk rådgivare till Bolaget. Bolagets Certified Adviser
enligt First Norths regler är UB Securities Ab.

För ytterligare information kontakta:

------------------------------------------------------------------
| Nexstim +358 40 8615046 |
| |
|Janne Huhtala, Verkställande direktör janne.huhtala@nexstim.com |
| UB Securities Ab +358 9 2538 0246 |
|(Certified Adviser) |
------------------------------------------------------------------
Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra
rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain
Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som
ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det
första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta
produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation
(nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat
på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi
som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en
tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets
effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut
behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX
First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data
Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta
Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första
interimanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to
Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade
genomgått första bedömning av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter
behandlingen. Mer information finns på www.nexstim.com.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen häri utgör inget erbjudande om att sälja eller en uppmaning till
ett erbjudande att köpa, inte heller får det ske någon försäljning av de
värdepapper som det hänvisas till häri i någon jurisdiktion där sådant
erbjudande, sådan uppmaning eller sådan försäljning skulle vara olaglig före
registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt
värdepapperslagstiftningen i denna jurisdiktion.

Informationen häri får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller
Sydafrika. Denna skriftliga dokumentation utgör inte ett erbjudande om
försäljning av värdepapper i USA, inte heller får värdepappren erbjudas eller
säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering i enlighet
med den amerikanska värdepapperslagen Securities Act från 1933, i dess
ändrade lydelse, med dess regler och bestämmelser. Det finns ingen avsikt att
registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra en offentlig
emission av värdepapper i USA.

Medlemmar av allmänheten äger inte rätt att delta i erbjudandet. Detta
meddelande är avsett för (A) i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enbart
de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med artikel 2(1)(e) i
EU-direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse, och som har införts i
lagstiftningen i var och en av de berörda medlemsstaterna samt (B) i Förenade
kungariket enbart till kvalificerade investerare som är (i) professionella
investerare i enlighet med artikel 19 (5) i lagen Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("föreskriften") eller (ii)
personer som omfattas av artikel 49 (2) ("företag med hög nettoförmögenhet,
oregistrerade föreningar osv") i föreskriften (alla sådana personer benämns
gemensamt "berörda personer"). Varje investeringsaktivitet som detta
meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att
omfatta berörda personer. Varje person som inte är en berörd person bör inte
agera utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess
innehåll.

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande
uttalanden omfattar påståenden som inte är historiska fakta och påståenden
rörande bland annat Nexstim framtida intäkter, finansiella ställning,
ekonomiska situation, framtidsutsikter, tillväxt, strategier samt bolagets
planer, uppfattningar och nuvarande förväntningar med avseende på dess
verksamhetsområde. Sådana framåtblickande uttalanden medför till sin natur
risker och osäkerheter, eftersom de hänför sig till händelser eller är
resultatet av förhållanden som kanske eller kanske inte inträffar i
framtiden, och därför beskriver endast de förhållanden som råder när ett
uttalande görs. Nexstim vill betona att framåtblickande uttalanden eller
historiska fakta inte garanterar framtida resultat och att bolagets verkliga
intäkter, finansiella ställning och ekonomiska situation och
branschutvecklingen kan komma att avvika avsevärt från de framåtblickande
uttalanden som görs i det här meddelandet. Bolaget har inte för avsikt och
påtar sig ingen skyldighet att uppdatera något av de framåtblickande
uttalanden som återfinns häri.

Nexstim Plc.
http://hugin.info/138152/R/1974310/722340.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexstim Oyj via Globenewswire

HUG#1974310

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.