Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-16

Nexstim Oyj: Nexstim tillkännager sin avsikt att emittera Nexstims aktier till institutionella investerare

FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS HELT ELLER DELVIS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN ELLER
SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER
DISTRIBUTION INTE ÄR LAGLIG.

Helsingfors, den 16 december 2015 kl. 18.32

Nexstim Abp ("Nexstim
" eller "Bolaget
") har för avsikt att emittera upp till cirka 850 000 av Bolagets aktier (de
"Emitterande Aktierna
") till vissa institutionella investerare med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ("Private Placement
"). De Emitterade Aktierna motsvarar cirka 11,9 procent av Bolagets samtliga
aktier före Private Placement. Private Placement kommer att grunda sig på en
accelererad book-building-process, där vissa institutionella investerare kan
inkomma med köpeanbud beträffande Emitterande Aktierna. Emitterande Aktiernas
teckningspris kommer att fastställas på basen av de köpeanbud som erhålls
under den accelererade book-building-processen.

Avsikten är att använda intäkterna från Private Placement för att stärka
Bolagets balansräkning och för att finansiera slutförandet av fas III
-studien och ytterligare utvidga förkommersialiseringsaktiviteterna av
Nexstims NBT-system.

Book-building-processen kommer att inledas omedelbart och avslutas senast kl.
22.00 EET den 16 december 2015. Mottagandet av köpeanbud kan däremot avbrytas
när som helst under book-building-processen. Bolagets styrelse ska omedelbart
efter att book-building-processen avslutats, besluta om verkställandet av
Private Placement, innefattande antalet Emitterande Aktier och Emitterande
Aktiernas teckningspris. Resultatet av Private Placement kommer att
publiceras den eller kring den 17 december 2015 tillsammans med annan
relevant information beträffande Private Placement och registreringen av
Emitterande Aktierna.

Private Placement baserar sig på befullmäktigande utfärdat av Bolagets
bolagsstämma den 31 mars 2015.

ABG Sundal Collier AB fungerar som arrangör i samband med Private Placement.
Krogerus Advokatbyrå Ab fungerar som juridisk rådgivare till Bolaget.
Bolagets Certified Adviser enligt First Norths regler är UB Securities Ab.

För ytterligare information kontakta:

------------------------------------------------------------------
| Nexstim +358 40 8615046 |
| |
|Janne Huhtala, Verkställande direktör janne.huhtala@nexstim.com |
| UB Securities Ltd +358 9 2538 0246 |
|(Certified Adviser) |
------------------------------------------------------------------
Om Nexstim Abp

Nexstim är ett medicinteknikföretag som har till syfte att förbättra
rehabiliteringen för strokepatienter. Nexstim har, med sitt Navigated Brain
Stimulation-system (NBS-system), varit först med att använda teknologin som
ett diagnostiskt verktyg för planering vid hjärnkirurgi. NBS-systemet är det
första och den enda Food and Drug Administration-godkända (FDA) och CE-märkta
produkt som använder så kallad navigated Transcranial Magnetic Stimulation
(nTMS) för kartläggning av områden för motorik och tal i hjärnbarken. Baserat
på samma teknologiplattform har Bolaget utvecklat en produkt för stroketerapi
som kallas Navigated Brain Therapy (NBT®). Under H1 2014 inledde Nexstim en
tvåårig Fas III-studie på 12 platser i USA i syfte att påvisa NBT®-systemets
effekt och få FDA:s tillstånd för kommersialisering av systemet för postakut
behandling av strokepatienter i USA. Nexstims aktier noteras på NASDAQ OMX
First North i både Helsingfors och Stockholm. Andra halvåret 2015 gav Data
Safety Monitoring Board (DSMB) en rekommendation till Nexstim att fortsätta
Fas III-studien för strokebehandling med NICHE oförändrad. Den första
interimanalysen av försöket med NICHE (Navigated Inhibitory rTMS to
Contralesional Hemisphere) med NBT® utfördes efter att 81 patienter hade
genomgått första bedömning av säkerheten, enligt plan, vid sex månader efter
behandlingen. Mer information finns på www.nexstim.com.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen häri utgör inget erbjudande om att sälja eller en uppmaning till
ett erbjudande att köpa, inte heller får det ske någon försäljning av de
värdepapper som det hänvisas till häri i någon jurisdiktion där sådant
erbjudande, sådan uppmaning eller sådan försäljning skulle vara olaglig före
registrering, undantag från registrering eller kvalificering enligt
värdepapperslagstiftningen i denna jurisdiktion.

Informationen häri får inte offentliggöras eller distribueras, direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan eller
Sydafrika. Denna skriftliga dokumentation utgör inte ett erbjudande om
försäljning av värdepapper i USA, inte heller får värdepappren erbjudas eller
säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering i enlighet
med den amerikanska värdepapperslagen Securities Act från 1933, i dess
ändrade lydelse, med dess regler och bestämmelser. Det finns ingen avsikt att
registrera någon del av erbjudandet i USA eller att genomföra en offentlig
emission av värdepapper i USA.

Medlemmar av allmänheten äger inte rätt att delta i erbjudandet. Detta
meddelande är avsett för (A) i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, enbart
de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med artikel 2(1)(e) i
EU-direktiv 2003/71/EG, i dess ändrade lydelse, och som har införts i
lagstiftningen i var och en av de berörda medlemsstaterna samt (B) i Förenade
kungariket enbart till kvalificerade investerare som är (i) professionella
investerare i enlighet med artikel 19 (5) i lagen Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("föreskriften") eller (ii)
personer som omfattas av artikel 49 (2) ("företag med hög nettoförmögenhet,
oregistrerade föreningar osv") i föreskriften (alla sådana personer benämns
gemensamt "berörda personer"). Varje investeringsaktivitet som detta
meddelande avser kommer endast att vara tillgänglig för och kommer endast att
omfatta berörda personer. Varje person som inte är en berörd person bör inte
agera utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess
innehåll.

Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa framåtblickande
uttalanden omfattar påståenden som inte är historiska fakta och påståenden
rörande bland annat Nexstim framtida intäkter, finansiella ställning,
ekonomiska situation, framtidsutsikter, tillväxt, strategier samt bolagets
planer, uppfattningar och nuvarande förväntningar med avseende på dess
verksamhetsområde. Sådana framåtblickande uttalanden medför till sin natur
risker och osäkerheter, eftersom de hänför sig till händelser eller är
resultatet av förhållanden som kanske eller kanske inte inträffar i
framtiden, och därför beskriver endast de förhållanden som råder när ett
uttalande görs. Nexstim vill betona att framåtblickande uttalanden eller
historiska fakta inte garanterar framtida resultat och att bolagets verkliga
intäkter, finansiella ställning och ekonomiska situation och
branschutvecklingen kan komma att avvika avsevärt från de framåtblickande
uttalanden som görs i det här meddelandet. Bolaget har inte för avsikt och
påtar sig ingen skyldighet att uppdatera något av de framåtblickande
uttalanden som återfinns häri.

Nexstim Plc.
http://hugin.info/138152/R/1974242/722301.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Nexstim Oyj via Globenewswire

HUG#1974242

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.