Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

NextCell Pharma AB: Kallelse till extra bolagsstämma i NextCell Pharma AB (publ)

Aktieägarna i NextCell Pharma AB (publ), 556965-8361, ("Bolaget")
kallas härmed till extra bolagsstämma för att besluta om nyemission
av aktier.

Tid och plats

Fredagen den 24 maj 2019 kl. 10.00 på Karolinska Institutet Science
Park, våning 8, Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
måndagen den 20 maj 2019, och

· anmäla sig till bolaget senast måndag den 20 maj 2019 skriftligen
till NextCell Pharma AB, Karolinska Institutet Science Park, våning
8, Hälsovägen 7 i Huddinge. eller per e-post till
info@nextcellpharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid
bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos
Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast
måndagen den 20 maj 2019, vilket innebär att aktieägare som önskar
sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid
före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig,
daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman.
Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med
aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för
den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.nextcellpharma.com och skickas med post till aktieägare som
kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna
kallelse till 11 486 456 stycken, motsvarande totalt 11 486 456
röster.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om nyemission av aktier.

8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag under punkten 2

Styrelsen föreslår Anders Essen-Möller som ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag under punkten 7

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission av högst
7 657 637 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1
569 815,585 kronor.

Emissionen ska genomföras i form av utgivande av teckningsrätter till
befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor
("Företrädesemissionen").

1. Rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen ska tillkomma de som
på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som
aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna
aktier i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

2. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre
(3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) aktier.

3. Teckningskursen per aktie är 3,25 kronor.
4. För det fall inte samtliga aktier tecknas med teckningsrätter ska
styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionen högsta belopp, besluta
om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt, varvid
tilldelning ska ske i följande ordning:I första hand ska fördelning
ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter,
oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata
i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av
teckningsrätter.

a. I första hand ska fördelning ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

b. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, pro rata i förhållande till det antal aktier som sådana personer anmält för teckning.

c. I tredje hand ska tilldelning kunna ske till garanter pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Oaktat ovanstående ska tilldelning utan företrädesrätt inte ske med
ett större antal aktier än tecknat. I den mån tilldelning enligt ovan
inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna aktier ska vara fredag den 31 maj 2019.

6.Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
kontant betalning under tiden från och med den 4 juni 2019 till och
med den 20 juni 2019.

7. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under
den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på
särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd
av företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter
avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av
aktier.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska
ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter
teckningstidens utgång enligt punkt 6. Betalning för sålunda tecknade
och tilldelade aktier ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar
efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning
av aktier.

9. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och
betalning enligt punkterna 6, 7 och 8 ovan.

10. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första
gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter
det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och
aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre ändringar av stämmans beslut som kan bli erforderliga
i samband med registrering vid Bolagsverket och/eller Euroclear
Sweden AB.

Handlingar och upplysningar

Styrelsens beslut enligt ovan och därtill hörande handlingar enligt
aktiebolagslagen (2005:551), inklusive revisorsyttrande, kommer att
finnas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på
Bolagets webbplats, www.vibrosense.se, senast två veckor före
stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare
som begär det och därvid uppger sin adress samt kommer även att
finnas tillgängliga på stämman. För beställning av handlingar gäller
samma adress och e-post som för anmälan till stämman.

Huddinge i maj 2019

NextCell Pharma AB (publ)

STYRELSEN

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com
(http://file//hm.local/sedermera.se/gemensam/Corp/Externa/NextCell
Pharma/KOM/Pressmeddelanden/170713 - Första dag för
handel/www.nextcellpharma.com)

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en
läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand
behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för
användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära
selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som
är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av
stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nextcell-pharma-ab/r/kallelse-till-extra-bola...
https://mb.cision.com/Main/15834/2806342/1039537.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.