Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-31

NextCell Pharma AB: NextCell Pharma offentliggör Delårsrapport för september 2019 - maj 2020

Nio månader (2019-09-01 till 2020-05-31)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 3 191 314 (1 273 201) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 803 349 (-13 477 202) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -1,11 (-1,17) SEK.
 • Kassa och bank uppgick till 5 612 952 (2 249 092) SEK.  Därtill har Bolaget, efter periodens utgång, i juni 2020, tillförts ytterligare 25,1 MSEK (ca 21,5 MSEK efter avdrag för emissionskostnader) till följd av en företrädesemission.
 • Soliditeten** uppgick till 74,5 (65,6) %.

Tredje kvartalet (2020-03-01 till 2020-05-31)

 • Rörelseintäkterna uppgick till 750 512 (863 258) SEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 833 332 (-4 600 360) SEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,42 (-0,40) SEK.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det tredje kvartalet 2019/2020: 19 144 092 aktier (11 486 456). Antal aktier i NextCell per den 31 maj 2020: 19 144 092 aktier (11 486 456).

**Soliditet: Eget kapitals andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • NextCell meddelar i slutet av mars att parallella diskussioner med flera sjukhus inletts om att behandla patienter med covid-19, den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar, med stamcellsprodukten ProTrans. "Vi vill framhålla att denna information är preliminär. Det finns både administrativa och regulatoriska utmaningar men viljan finns från sjukvårdens sida. Vi återkommer när och om ytterligare information föreligger", säger Mathias Svahn, VD för NextCell.

 • NextCell deltar som referenslaboratorium för National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) i utvecklingen av ett referensreagens för mesenkymala stamceller (MSC). Brittiska NIBSC är världsledande när det gäller karaktärisering, standardisering och kontroll av biologiska läkemedel och har fått i uppdrag av Världshälsoorganisationen (WHO) att driva en studie för utveckling av ett referensprov för MSC där NextCell är en av parterna.

 • NextCell meddelar att de, i samarbete med RISE (Research Institutes of Sweden) och transportbolaget Your Special Delivery Service (YSDS), kommer att delta i det CAMP-organiserade projekt "Etablering av en icke-torrisberoende logistikstrategi för cellterapier". Målet med projekt är att utvärdera den bästa logistikstrategin för cellbaserade produkter. För NextCell, specifikt, innebär det också en möjlighet att validera robustheten hos funktionella analyser vid transport med bibehållen kvalitet hos ProTrans, bolagets egenutvecklade stamcellbehandling.

 • NextCell kallar i slutet av maj till en extra bolagsstämma för att besluta om genomförande av en nyemission om cirka 25,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Bolagets största aktieägare Diamyd Medical AB samt styrelseordförande Anders Essen-Möller åtar sig att teckna sig för sina pro rata-andelar. Totalt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser om 33,64% och emissionsgarantier om 66,36% och är således fullt garanterad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolagsstämma beslutar i början av juni att genomföra den föreslagna företrädesemissionen, ett prospekt offentliggörs och teckningsperiod inleds.

 • NextCell meddelar att samtliga patienter nu lämnat ProTrans-2 och därmed är Bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten ProTrans avslutad enligt plan. Data kommer att sammanställas och analyseras av oberoende statistiker för att presenteras under tredje kvartalet 2020.

 • Utfallet av företrädesemissionen offentliggörs. Emissionen tecknades till 373% och NextCell tillförs därmed det fulla emissionsbeloppet om 25,1 MSEK före emissionskostnader. Överteckningen innebär att emissionsgarantier inte har tagits i anspråk.

 • Bolaget meddelar avsikt att byta handelsplats från Spotlight Stock Market till Nastaq First North. Första dag för handel på First North sker den 22 juli 2020.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.