Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Ngage Group: Bokslutskommuniké 2019 - korrigering

I tidigare version av bokslutskommunikén var det fel datum på
MAR-etiketten. Det är nu korrigerat i denna version.

Fjärde kvartalet 2019
· NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 798 tkr (2 614 tkr).
· RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till -606 tkr (-2 195 tkr).
· RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till -838 (-4 487) Tkr.
· RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,02 (-0,51) kronor.

Januari - december 2019
· NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 2 054 (5 853) Tkr.
· RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till -6 904 (-7 799) Tkr.
· RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till - 15 054 (-11 178) Tkr.
· RESULTAT PER AKTIE uppgick till -0,53 (-1,45) kronor.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet
· Bolaget genomförde en riktad emission om 4 700 000 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 1,2 Mkr.
· Moderbolaget bytte namn till Ngage Group AB.
· Icke bindande LOI har ingåtts avseende förvärv av Toto IT ApS.
· Icke bindande LOI har ingåtts avseende förvärv av AMGO iGaming AB.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
· Bolaget slutförde förvärvet av Toto IT genom en riktad emission om 33 333 333 aktier.
· Bolagets aktie flyttas till Spotlights observationslista.
· Spotlight Stockmarkets har beslutat att Ngage Group skall genomgå en ny noteringsprövning på grund av förvärvet av Toto IT.
· Bolaget genomförde en riktad emission om 9 819 600 aktier till kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 2,5 Mkr.
VD-kommentar
Mycket spännande händer i koncernen just nu och framför allt välkomnar
vi vårt nya dotterbolag

- danska Toto IT, som vi ser många intressanta synergier med. Bolaget
bedriver utveckling inom

online casino och sportsbook, med ett 20-tal anställda utvecklare. De
är bland annat specialiserade

inom gamification, som vi inom vårt andra dotterbolag MillionMind
arbetat med sedan 2008.

Ett av de områden där vi redan ser goda möjligheter till synergier är
möjligheten att öka lojaliteten

hos befintliga sportsbook-kunder genom att erbjuda roliga tävlingar i
form av sportquizer av olika

slag. MillionMind har sedan tidigare god erfarenhet av just detta från
kampanjer med olika spelbolag.

Under den gångna perioden har vårt dotterbolag MillionMind fokuserat
på att utöka antalet

licenskunder med månadsabonnemang i sin nya quizplattform. Den nya
affärsmodellen med tre olika

nivåer på licens har visat sig fungera mycket bra i kombination med
startpaketet - där man köper en

tremånaders-licens för att hinna testa verktyget ordentligt och
verkligen upptäcka fördelarna - och

sedan kan förlänga licensen per månad utan någon lång bindningstid. I
upplägget ingår även en

onboarding där kunden får hjälp att komma igång på bästa sätt.
Upplägget har resulterat i att bolaget på relativt kort tid gått från
2 till 16 månadslicenskunder -

bland dessa finns många stora välkända varumärken som till exempel
Bonnierförlagen Lära,

Vattenfall, Bokus, Akademibokhandeln och Kronans Apotek. Nya kunder
har också tillkommit från

våra nordiska grannländer, bland annat Norges största energibolag
Norges Energi och det finländska

hudvårdsbolaget Dermoshop.
MillionMinds nya quizplattform, som lanserats fullskaligt under
perioden, har fått ett fantastiskt bra

mottagande av såväl nya som gamla kunder, och känslan inom bolaget är
att de uppgraderingar som

så länge behövts, och efterfrågats av kunderna, nu äntligen finns på
plats. De stora skillnaderna är att

systemet är anpassat och optimerat för mobila enheter och responsivt -
det vill säga automatiskt

anpassar sig till olika skärmar. Den nya plattformen är även ännu mer
intuitiv och användarvänlig,

och det är nu mycket lätt för kunderna att sätta sig in i det och
förstå hur man bygger quizerna. Detta

spar mycket tid för både bolaget självt och dess kunder och möjliggör
en uppskalning av

verksamheten på ett helt nytt sätt. Skillnaden i produkt märks också
tydligt på säljsidan - det är nu

ett enklare val för kunderna att välja MillionMind eftersom bolaget
ligger i framkant både tekniskt

och kunskapsmässigt.
MillionMind planerar nu att fortsätta detta arbete i en mer intensiv
takt genom att utöka säljstyrkan

samt fortsätta expansionen till våra grannländer.
Arbetet med samgående med AMGO iGaming, som vi tidigare kommunicerat
att vi tecknat ett icke bindande LOI med, fortsätter i samma riktning
och med samma ambition. Det är en relativt stor och komplicerad affär
som tar tid, men intresset från båda parter kvarstår och vi räknar
med att återkomma med mer information så snart vi kommit vidare.

Finansiell information

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen för perioden oktober till december uppgick till 798
(2 614) Tkr, minskningen beror helt på avvecklingen av Red Reserve
AB. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -606 (-2
195) Tkr, förbättringen helt hänförd till avvecklingen av Red Reserve
AB. Resultat efter skatt uppgick till -838 (-4 487) Tkr.

Nettoomsättning och resultat januari-december 2019
Nettoomsättningen för perioden januari till december uppgick till 2
054 (5 853) Tkr. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick
till -6 904 (-7 799) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till -15 054
(-11 178) Tkr.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick vid per 31 december till 226 (123) Tkr, Eget
kapital uppgick, i koncernen, till -694 (5 787) Tkr och soliditeten
per den sista december 2019 var negativ (46) procent. I januari och
februari genomfördes 2 riktade emissioner om totalt 12,5 Mkr, och som
återställde koncernens egna kapital.

Moderbolag
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 504 (291) Tkr och resultat
efter skatt uppgick till -8 803 (-800) Tkr, den ökade förlusten är
helt hänförlig till avvecklingen av Red Reserve AB. Investeringar i
anläggningstillgångar uppgick till 0 (6 000) Tkr. Moderbolagets
disponibla likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 2
(24) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september
2019 till 6 135 (12 423) Tkr och soliditeten uppgick till 66 (79)
procent.

Antalet aktier
Antalet aktier uppgår den 30 december 2019 till 47 951 887stycken.

Medarbetare
Antalet medarbetare för koncernen vid periodens utgång uppgick till
fem (5) stycken.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Årsstämma
Årsstämma kommer att hållas fredagen den 24 april 2020 kl. 10.00 i
bolagets lokaler på Bysistorget 8 i Stockholm.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· Bolaget slutförde förvärvet av Toto IT genom en riktad emission om
33 333 333 aktier.

· Bolagets aktie flyttas till Spotlights observationslista på grund
av förvärvet av Toto IT.

· Spotlight Stockmarkets har beslutat att Ngage Group skall genomgå
en ny noteringsprövning på grund av förvärvet av Toto IT.

· Bolagets genomförde en riktad emission om 9 819 600 aktier till
kurs 0,25 öre vilket tillförde bolaget knappt 2,5 Mkr.

Kommande rapporteringstillfällen
Årsredovisningen 2019 finns tillgänglig på bolagets hemsida - vecka 14
2020

Årsstämma 2020 - 24 april 2020
Delårsrapport januari-mars 2020 - 22 maj 2020
Delårsrapport april-juni 2020 - 28 augusti 2020
Delårsrapport juli-september 2020 - 20 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 - 19 februari 2021
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning, K3.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor
Stockholm 28 februari 2020
Olav Törnblom, vd

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Ngage Group AB
0702-19 04 06
olav@ngagegroup.se
www.ngagegroup.se/

Denna information är sådan information som Ngage Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 februari 2020.

Ngage Group AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en
IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i
kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på
gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig
faktor för att skapa engagemang online.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ngage-group/r/bokslutskommunike-2019---korrig...
https://mb.cision.com/Main/11571/3049005/1202928.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.