Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Ngage Group: Kallelse till årsstämma 28 maj 2020

Kallelse till årsstämma i Ngage Group AB (publ.)

Aktieägarna i Ngage Group AB (publ.), (org.nr 556588-3229), kallas
härmed till årsstämma 28 maj 2020, kl. 09.00 i bolagets lokaler på
Bysistorget 8, 118 21 Stockholm.

Deltagande

Aktieägare i Ngage Group AB (publ.) som önskar delta vid årsstämman
ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
senast den 22 maj 2020 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget.
Anmälan sker per brev till Ngage Group AB, "Årsstämma", Bysistorget
8, 118 21 Stockholm eller via e-post till info@ngagegroup.se senast
25 maj 2020. Vid anmälan uppges namn, adress, telefonnummer, person-
eller organisationsnummer, samt registrerat aktieinnehav. I
förekommande fall ska även uppgifter om ställföreträdare, ombud och
biträde lämnas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade
måste, för att ha rätt att delta och rösta vid bolagsstämma, begära
att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Aktieägare bör underrätta förvaltaren i god tid före avstämningsdagen
22 maj 2020. Ett fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på
bolagets webbplats under minst tre veckor före stämman. Aktieägare
har rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § ABL.

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman samt uppgifter om
ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för
registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman samt, i
förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information, se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
a. fastställande av resultat- och balansräkning
b. om disposition beträffande förlust enligt den fastställda
balansräkningen

c. ge ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande
direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9. Val av styrelse, suppleanter och revisor
10. Beslut om principer för utseende av valberedning
11. Ändring av bolagsordning
12. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 10)

Valberedningen föreslår att bolagets styrelseordförande får i uppdrag
att årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som
skall bestå av en representant vardera för minst två av bolagets
största aktieägare per 30 september och den störste aktieägare som är
oberoende av ovan nämnda aktieägare, allt enligt det i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken registrerade aktieägandet. Om
någon av dessa aktieägare skulle välja att avstå från rätten att utse
en representant skall rätten övergå till den aktieägare som, efter
dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om någon ledamot
skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört, skall den
som utsett ledamoten utse ersättaren.

Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall
inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning
skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast
sex månader före årsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en
ordförande.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 11)

A) Beslut om ändring av bolagets firma

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra bolagets
firma, då tvist uppkommit avseende bolagsnamnet.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Bolagets firmaBolagets § 1 Bolagets firmaBolagets
firma skall vara Ngage Group firma skall vara QP Games
AB AB

B) Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet samt antalet
aktier

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra gränserna
för aktiekapitalet i punkten 4 i bolagsordningen. Styrelsen föreslår
även att gränserna för antalet aktier i punkten 5 i bolagsordningen
ändras för att anpassas till de nya aktiekapitalgränserna.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra
AktiekapitalAktiekapitalet lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000
skall utgöra lägst 940 000 kronor.
kronor och högst 3 760 000
kronor.
§ 5 Antal aktierAntalet § 5 Antal aktierAntalet aktier skall uppgå till
aktier skall uppgå till lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 aktier.
lägst 47 000 000 och högst
till 188 000 000 aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)

Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller
teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport,
genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal aktier som ryms
inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets
finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller
rörelser. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens
marknadsvärde som möjligt. Nyemission ska kunna ske mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
eljest med villkor.

Handlingar med mera

Bolaget har i dagsläget 91 104 820 aktier. Redovisningshandlingar,
revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt
övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer från och med tre
veckor före stämman att hållas tillgängliga hos bolaget, Bysistorget
8, 118 21 Stockholm, samt sändas till de aktieägare som så begär och
uppger sin adress.

Stockholm 28 april 2020

Styrelsen

Kontaktpersoner:

Olav Törnblom
vd Ngage Group AB (publ)
0702-19 04 06
olav@ngagegroup.se
www.ngagegroup.se/

Klas Åström
Styrelseordförande Ngage Group AB (publ)
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Mer information finns på bolagets hemsida: https://ngagegroup.se/.

Ngage Group AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en
IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i
kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på
gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig
faktor för att skapa engagemang online.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ngage-group/r/kallelse-till-arsstamma-28-maj-...
https://mb.cision.com/Main/11571/3100757/1239190.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.