Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-29

NGS: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 29 april 2015 kl. 11:00 årsstämma
varvid i huvudsak följande beslut fattades.

* Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014 fastställdes.

* Beslutades att den ansamlade vinsten om 42.150.316,08 kr fördelas så att
11.907.470,40 kr (dvs. 5,60 kr per aktie) delas till ut bolagets aktieägare
samt att 30.242.845,68 kr balanseras i ny räkning. Avstämningsdagen för
utdelning skall vara den 4 maj 2015.

* Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för deras förvaltning under räkenskapsåret 2014.

* Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 700.000 kronor att fördelas
med 100.000 kr till ordinarie styrelseledamot och 200.000 kr till
styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i
revisionsutskottet ska utgå med totalt 50.000 kronor, varav 25.000 kronor
per ledamot. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

* Per Odgren, Orvar Pantzar, Malin Schmidt samt Bertil Johanson omvaldes till
styrelseledamöter och Charlotte Pantzar Huth och Gunilla Carlsson valdes
till nya styrelseledamöter. Per Odgren valdes till styrelseordförande.
Vidare beslutades att välja revisionsbolaget Ernst&Young AB, med Beata
Lihammar som huvudansvarig revisor, som revisor till slutet av nästa
årsstämma.

* Det beslutades att valberedningen ska bestå av Per Odgren, Pekka Palomäki
samt Thorbjörn Högberg. Pekka Palomäki valdes till ordförande för
valberedningen.

* Det beslutades att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till
ledande befattningshavare.

* Beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller
nyteckning av aktier till ett värde om högst 25 miljoner kronor. Priset per
aktie ska fastställas som ett genomsnitt av marknadskurs 30 dagar innan
teckning. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport
eller kvittning. Bemyndigandet skall främst användas för genomförande av
förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta Ingrid Nordlund, VD för NGS Group på
telefon 0704-14 81 28 eller mailadress ingrid.nordlund@ngsgroup.se.

Denna pressrelease är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för
offentliggörande den 29 april 2015 kl 12:15

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.