Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

NGS Group AB: Bokslutskommuniké 2018

* Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 160 MSEK (190), en
minskning med 16,0% (ökning med 14,1). För helåret uppgick
nettoomsättningen till 625 MSEK (683), en minskning med 8,5% (ökning med
10,2).

* Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 9,6 MSEK (21,9),
rörelsemarginal 6,0% (11,5). För helåret uppgick rörelseresultatet till
36,2 MSEK (55,2), rörelsemarginal 5,8% (8,1).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 har påverkats positivt med 2,6 MSEK (5,0) då avsättningar för tilläggsköpeskillingar har upplösts med sammanlagt 2,6 MSEK (5,0) och totalt 6,6 MSEK (5,0) för helåret 2018. Vidare har kostnader för vakanta lokaler i samband med flytt av
koncernens kontor i Stockholm under våren 2019 kostnadsförts med 2,0 MSEK i fjärde kvartalet.

Rensat för dessa engångsposter uppgick rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2018 till 9,0 MSEK (16,8) med en rörelsemarginal på 5,7% (8,8), respektive 31,6 MSEK (50,2) för helåret med en rörelsemarginal på 5,1% (7,4).
* Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 7,9 MSEK (17,7). För helåret
uppgick resultatet till 28,5 MSEK (43,2).
* Resultatet per aktie före och efter utspädning för fjärde kvartalet uppgick
till 0,88 SEK (1,96). För helåret uppgick resultatet per aktie till 3,16
SEK (4,79).
* Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under fjärde
kvartalet till 15,8 MSEK (14,7). För helåret uppgick koncernens kassaflöde
från den löpande verksamheten till 28,2 MSEK (22,4).

* Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 4,8 MSEK (4,8).
Outnyttjad checkkredit uppgick till 35,8 MSEK (45,1).

* Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 kr per aktie (2,00 kr) motsvarande
9,00 MSEK (18,0) vilket motsvarar 32 procent av vinsten per aktie.
VD-kommentar

Slutet på år 2018 fortsatte att präglas av utmaningar inom delar av
bemanningssegmentet, men med ett läge som stabiliserats. Vår verksamhet inom
ledarförsörjning har en lönsam affär med god efterfrågan på våra tjänster,
även om vi i kvartalet hade färre avslutade rekryteringsuppdrag än föregående
år.

Rörelseresultatet från den operativa verksamheten ökade med 3,3 MSEK jämfört
med tredje kvartalet och rörelsemarginalen förbättrades från 4,0 procent till
5,7 procent i kvartal fyra. Marginalförstärkningen härrör från tillväxt inom
sköterskebemanning, där vi ökat resurserna internt för att möta efterfrågan i
marknaden. På motsvarande sätt har vi minskat personalkostnaderna inom läkar-
och socionombemanningen. Vidare har vi fortsatt att avstå från
lågmarginalaffärer och därmed omsättning inom läkarbemanningen, vilket har
inneburit att den mer lönsamma affären inom ledarförsörjning ökat andelen av
den totala omsättningen något. Då vi ser en fortsatt god marknad inom detta
segment har vi förstärkt organisationen för att möjliggöra tillväxt framåt.

Trögheten i regeringsbildningen och omstruktureringen i landets kommuner efter
valet har inneburit att rekryteringar har fördröjts eller skjutits på
framtiden vilket påverkat vår rekryteringsverksamhet negativt i kvartalet.
Detta är dock inte en strukturell förändring utan den underliggande
efterfrågan kvarstår. Sköterskebemanningen visar fortsatt god tillväxt i
Sverige medan läkarbemanningen under kvartalet präglades av ett fortsatt
restriktivt inköpsmönster från landstingens sida. Detta sammantaget
resulterar i ett omsättningstapp om 16 procent jämfört med samma period
föregående år.

Trots att rörelseresultat och omsättning är lägre 2018 än 2017 är det
glädjande att vi har ett starkare operativt kassaflöde både jämfört med
motsvarande kvartal och helår.

Vi fortsätter att effektivisera koncernen genom att fusionera ett antal av
dotterbolagen, dels för att minska administrationen och dels för att minska
antalet varumärken. Under andra kvartalet 2019 lämnar vi tre kontor i
Stockholm för ett gemensamt, vilket innebär en årlig besparing om cirka 2
MSEK. Ett och samma kontor främjar samarbeten och synergier mellan
verksamheterna samt möjliggör effektivare arbetssätt. Vidare har vi för att
med full kraft fokusera på ökad lönsamhet utökat koncernledningen med en
tjänst med ansvar för affärsutveckling. Lisa Mastalir som har gedigen
erfarenhet av rekrytering och försäljning inom både privat och offentlig
sektor, kommer att fokusera på försäljningssynergier verksamheterna emellan,
tjänsteutveckling samt nya marknader för NGS.

NGS verksamhet bygger på goda relationer mellan våra kunder och medarbetare.
Vi effektiviserar kontinuerligt våra processer med digitala verktyg och
tjänster som ett komplement till det personliga anslag som är avgörande för
våra goda utvärderingar i kund- och medarbetarundersökningar.

Utmaningen med minskad efterfrågan inom läkarbemanningen består men har
stabiliserats. Med de åtgärder som genomförts under 2018, ett stabilare
politiskt landskap och en fortsatt god efterfrågan i huvuddelen av våra
verksamheter ser jag sammantaget med tillförsikt på vår utveckling och våra
möjligheter under 2019.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Denna bokslutskommuniké är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 kl 13:15.
Bokslutskommunikén finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida
www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO, telefon 08-505 808 33

Rapport NGS Group AB Q4 2018
http://hugin.info/171442/R/2235080/879747.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NGS Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.