Du är här

2018-08-02

NGS Group AB: Delårsrapport januari-juni 2018

* Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 158 MSEK (168), en
minskning med 5,7% (ökning med 7,9). För perioden januari-juni uppgick
nettoomsättningen till 323 MSEK (324), en minskning med 0,2% (ökning med
7,1).

* Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 13,0 MSEK (11,3),
rörelsemarginal 8,2% (6,7). För perioden januari-juni uppgick
rörelseresultatet till 20,9 MSEK (21,6), rörelsemarginal 6,5% (6,7).
Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 och perioden januari-juni 2018
har påverkats positivt med 4,0 MSEK då en avsättning för
tilläggsköpeskilling har upplösts. Rensat för denna engångspost uppgick
rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 till 9,0 MSEK med en
rörelsemarginal på 5,7%, respektive 16,9 MSEK för perioden januari-juni med
en rörelsemarginal på 5,2%.

* Resultatet för andra kvartalet uppgick till 10,1 MSEK (8,6). För perioden
januari-juni uppgick resultatet till 15,7 MSEK (16,6).
* Resultatet per aktie före och efter utspädning för andra kvartalet uppgick
till 1,13 SEK (0,95). För perioden januari-juni uppgick resultatet per
aktie till 1,75 SEK (1,84).
* Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra
kvartalet till 12,7 MSEK (15,3). För perioden januari-juni uppgick
koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 10,2 MSEK (18,6).
* Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,8 MSEK (20,8).
Outnyttjad checkkredit uppgick till 18,4 MSEK (30,3).

VD-kommentar

Årets andra kvartal har fortsatt i linje med utvecklingen från början av året.
Vi har stark tillväxt inom vår sköterskebemanning och vår verksamhet inom
ledarförsörjning, men situationen med låga marginaler inom läkarbemanningen
är oförändrad. Vi har därför fortsatt välja bort affärer för att långsiktigt
öka våra marginaler, vilket resulterat i ett omsättningstapp om 5,7 procent
jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Rörelsemarginalen från den operativa verksamheten har ökat från 4,8 procent i
första kvartalet till 5,7 procent i andra kvartalet.

Inom segment Ledarförsörjning fortsätter den positiva utvecklingen för både
SOURCE och Human Capital, med god efterfrågan på både interims- och
rekryteringstjänster bland alla kategorier av ekonomer samt på
chefsrekryteringar inom offentlig sektor. Tillsammans växte vår specialist-
och chefsrekrytering med 27 procent under kvartalet och rörelsemarginalen
stärktes både jämfört med första kvartalet och motsvarande kvartal 2017.
Viktiga ramavtal har under kvartalets tecknats med strategiskt viktiga kunder
inom landsting och akademin.

Inom segment Bemanning fortsätter vår tillväxt inom den svenska delen av
sköterskebemanningen, som sträcker sig över hela landet. Vissa landsting har
minskat sina beställningar, medan behovet ökat hos andra. Vår uppfattning är
att med ett stort antal ramavtal som är vår grund är marknaden för
sköterskebemanning fortsatt god. Inom läkarbemanningen finns det fortsatt
gott om uppdrag, men med hård konkurrens om personalen och med låga
marginaler som konsekvens har vi fortsatt på vår inslagna väg att avstå från
affärer med för låg lönsamhet. Detta innebär ett omsättningstapp, men kommer
bidra till ökande marginaler på sikt och ett effektivare arbetssätt. Att
landstingen har blivit mer restriktiva med inhyrning bidrar också till ökande
konkurrens och marginalpress i vissa regioner.

De organisationsförändringar som påbörjades i socionombemanningen under första
kvartalet genomfördes fullt ut under kvartal två och vi har nu en
organisation anpassad efter de förändrade marknadsvillkor som
socionombemanningen behövt anpassa sig till under det senaste året. Som
leverantör med en stor mängd ramavtal har vi nu en stabil, om än
marginalpressad affär, inom detta område.

Vi ser en fortsatt god underliggande efterfrågan för majoriteten av våra
tjänsteområden. Vår mix av bemanning och ledarförsörjning med rekrytering och
interimslösningar gör att vi känner tillförsikt i våra finansiella mål och
att leverera på dessa över tid. Vår förvärvsstrategi ligger fast och som
tidigare kommenterats är vårt fokus under 2018 på kompletterade
lönsamhetsförvärv snarare än omsättningsdrivande dito.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 augusti 2018 klockan
13:00. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS
hemsidawww.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128
Holländargatan 13, 111 36 Stockholm
Telefon 08-505 808 30
www.ngsgroup.se

Rapport NGS Group AB Q2 2018
http://hugin.info/171442/R/2208661/859380.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NGS Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.