Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-01

NGS Group AB: Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet i sammandrag

? Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 144 MSEK (158), en
minskning med 9,3% (-5,7).

? Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 4,5 MSEK (13,0),
rörelsemarginal 3,1 % (8,2)

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 påverkades positivt med 4,0 MSEK
då en avsättning för tilläggsköpeskilling upplöstes. Rensat för denna
engångspost uppgick rörelseresultatet för andra kvartalet 2018 till 9,0
MSEK med en rörelsemarginal på 5,7 %.

? Resultatet för andra kvartalet uppgick till 2,4 MSEK (10,1).

? Resultatet per aktie före och efter utspädning för andra kvartalet
uppgick till 0,27 SEK (1,13).

? Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under andra
kvartalet till 9,4 MSEK (12,7).

? Nya upphandlingen av sköterskebemanningen i Norge klar med för NGS bättre
placering och priser fr o m oktober 2019.

Januari - juni i sammandrag

? Nettoomsättningen för perioden januari-juni uppgick till 291 MSEK (323),
en minskning med 9,9% (-0,2).

? Rörelseresultatet för perioden januari - juni uppgick till 11,8 MSEK
(20,9), rörelse-marginal 4,1 % (6,5)

Rörelseresultatet för perioden januari ? juni 2018 påverkades positivt med
4,0 MSEK då en avsättning för tilläggsköpeskilling upplöstes. Rensat för
denna engångspost uppgick rörelseresultatet för perioden januari ? juni
2018 till 16,9 MSEK med en rörelsemarginal på 5,2 %

? Resultatet för perioden januari-juni uppgick resultatet till 7,6 MSEK
(15,7).

? Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden januari-juni
upp-gick resultatet per aktie till 0,84 SEK (1,75).

? Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under
perioden januari-juni till 9,0 MSEK (10,2).

? Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,3 MSEK (4,8).
Outnyttjad checkkredit uppgick till 23,7 MSEK (18,4).

VD-kommentar

Årets andra kvartal innebär ett betydande resultattapp jämfört med
föregående år, från 9,0 MSEK till 4,5 MSEK i den operativa rörelsen. Tappet
härrör från vår rekryteringsverksamhet, där ett flertal av SOURCE största
avtalskunder inom offentlig sektor haft inköpsstop och därmed skjutit
rekryteringar till längre fram i år eller beställt avsevärt lägre volymer
än motsvarande kvartal föregående år. Human Capital visade också ett
relativt sämre resultat jämfört med andra kvartalet 2018, men i linje med
de skiftningar som deras verksamhet uppvisar beroende på affärer som
förskjuts kvartalen emellan.

Verksamheten inom läkarbemanningen fortsätter utvecklas väl och uppvisar
betydande tillväxt och ökande marginaler. Sköterskebemanningen har ett
mindre omsättningstapp men är fortsatt stabilt lönsam. Framförallt juni
månad präglades av hög konkurrens avseende lönenivåer från icke ramavtalade
bolag som ges möjlighet av regionerna att leverera i semestertider. Här har
vi svårt att möta de löner som erbjuds i sommartid. Sköterskeaffären
utmärks dock fortfarande av en god underliggande efterfrågan och lönsamhet.

Område socionomer har lägre volymer än förgående år beroende på den
omstrukturering av verksamheten som gjordes under hösten, men växer nu
stadigt månad för månad och visar högre lönsamhet än motsvarande kvartal
2018, trots lägre volymer. Socionomuthyrning har en rad attraktiva ramavtal
att arbeta utifrån och har under kvartalet också växt geografiskt i en
marknad som vi bedömer som mer mogen än tidigare, vilket bidrar till att vi
ser positivt på utvecklingen framåt.

Utmaningarna inom executive search började som en effekt av regeringskrisen
under hösten och har sedan fortsatt. Affären uppvisar större efterfrågan i
slutet av andra kvartalet och vi ser positivt på utvecklingen framåt, även
om det, som det kommenterats tidigare, kommer ta en tid till vi är i nivå
med föregående år. Vi har genomfört åtgärder på kostnadssidan och vår affär
i Finland har tagit fart i slutet av kvartalet, vilket också är bidragande
orsaker till vår tilltro till en positiv utveckling.

Under kvartalet blev den nya upphandlingen av sköterskebemanning till Norge
klar. Vi är utvald leverantör med bättre placering och prisbild än i det
existerande avtalet och ser därför goda möjligheter att växa i Norge när
det nya avtalet börjar gälla i oktober 2019.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappers-marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2019 klockan
11:00. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida
www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

www.ngsgroup.se

Bilaga

* Rapport NGS Group AB Q2 2019

Författare Hugin Nyheter