Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

NGS Group AB: Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet i sammandrag

? Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 125 MSEK (142), en
minskning med 12,2% (-15,7).

? Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (5,7),
rörelsemarginal 2,8 % (4,0)

? Resultatet för tredje kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (4,8).

? Resultatet per aktie före och efter utspädning för tredje kvartalet
uppgick till 0,38 SEK (0,54).

? Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje
kvartalet till 13,2 MSEK (2,2).

Januari - september i sammandrag

? Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 416 MSEK
(465), en minskning med 10,6% (-5,5).

? Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 15,3 MSEK
(26,5), rörelsemarginal 3,7 % (5,7)

Rörelseresultatet för perioden januari-september 2018 påverkades positivt
med 4,0 MSEK då en avsättning för tilläggsköpeskilling upplöstes. Rensat
för denna engångspost uppgick rörelseresultatet för perioden
januari-september 2018 till 22,5 MSEK med en rörelsemarginal på 4,8 %

? Resultatet för perioden januari-september uppgick resultatet till 11,0
MSEK (20,6).

? Resultatet per aktie före och efter utspädning för perioden
januari-september uppgick till 1,22 SEK (2,28).

? Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under
perioden januari-september till 22,3 MSEK (12,5).

? Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,7 MSEK (4,6).
Outnyttjad checkkredit uppgick till 35,4 MSEK (20,4).

VD-kommentar

Årets tredje kvartal innebär ett resultattapp jämfört med föregående år,
från 5,7 MSEK till 3,5 MSEK i den operativa rörelsen. Tappet härrör från
vår rekryteringsverksamhet, där SOURCE och Human Capital haft en mer
utdragen start på rekryteringsprocesserna efter semestern än motsvarande
kvartal föregående år.

Verksamheten inom läkarbemanningen utvecklas väl och uppvisar fortsatt
tillväxt med stabila marginaler. Sköterskebemanningen har även under
kvartal tre haft ett mindre omsättningstapp, men med sunda marginaler.
Sommaren präglades av hög konkurrens avseende lönenivåer från icke
ramavtalade bolag som ges möjlighet att leverera i semestertider och NGS
valde då att inte delta i den lönespiral som resulterar i för oss olönsamma
affärer. Under kvartalet har vi därmed en lägre omsättning men med
oförändrade marginaler.

Område socionomer fortsätter att leverera i de upphandlade avtalen på en
mycket konkurrensutsatt marknad. Trots en mer pressad prisbild ser vi
positivt på utvecklingen framåt, då marknaden blir mer och mer reglerad och
vi ser en fördel i att ha den stora mängd attraktiva ramavtal som vi har.

Under slutet av andra kvartalet förbättrades förutsättningarna i marknaden
inom executive search och under tredje kvartalet har läget succesivt
förbättrats och vi är nu på väg mot mer normala nivåer. Då SOURCE
rekryteringsprocesser är långa kommer effekten över tid. Affären uppvisar
större efterfrågan och de inköpsstopp vi haft bland vissa nyckelkunder
börjar lätta. Verksamheten i Finland fortsätter utvecklas väl och är ett
viktigt bidrag. Human Capital har motsvande utveckling under kvartalet, med
svag efterfrågan efter sommaren som tog fart under slutet av kvartalet.
Omfattande försäljningsinsatser är genomförda under kvartalet och med den
respons vi får drar vi slutsatsen att vi hittills inte ser några tydliga
effekter av en försämrad konjunktur för de kategorier av tjänster Human
Capital erbjuder, men vi följer utvecklingen noga.

Läget per idag summeras av en mer restriktiv, men fortsatt god
underliggande efterfrågan inom våra bemanningstjänster inom offentlig
sektor, en stabilare efterfrågan på våra tjänster inom executive search
samt fortsatt goda möjligheter till en sund affär inom interims- och
rekryteringsverksamheten inom område ekonomi.

Ingrid Nordlund, verkställande direktör

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 klockan
13:20. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hemsida
www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28

Klas Wilborg, CFO telefon 08-505 808 33

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30

www.ngsgroup.se

Bilaga

* Rapport NGS Group AB Q3 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.