Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-20

NGS: Kallelse till årstämma i NGS Group AB (Publ)

Aktieägarna i NGS Group AB (publ), org. nr. 556535-1128, ("Bolaget") kallas
härmed till årsstämma torsdagen den 24 april 2014, kl. 11:00 i Bolagets
lokaler på Holländargatan 13 i Stockholm.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 16 april 2014, dels anmäla
sitt deltagande till Bolaget senast den 16 april 2014 kl. 16:00 under adress
NGS Group AB (publ), Holländargatan 13, 111 36 Stockholm, fax nr 08-505 808
01 eller via e-mail info@ngsgroup.se. Vid anmälan skall namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat
aktieinnehav anges. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst
två biträden. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och
användas endast för årsstämman. De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja
sin rösträtt vid årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig dagtecknad
fullmakt. Fullmakten bör insändas till ovanstående adress före årsstämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner via www.ngsgroup.se samt
sänds ut till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid
före den 16 april 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt omregistrera
sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att deltaga i årsstämman. Vid
tidpunkten för kallelsens utfärdande finns 2.126.334 aktier och röster i
Bolaget.

Förslag till dagordning

1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Godkännande av dagordningen
5 Val av en eller två justeringsmän
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Anförande av verkställande direktören
8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10 Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören
12 Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorn
13 Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av revisor
14 Beslut avseende valberedningen
15 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16 Beslut om bemyndigande
17 Stämmans avslutande

Förlag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Per Odgren väljs till ordförande vid årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (punkt 10)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning till aktieägarna
om 3 kronor per aktie (motsvarande sammanlagt 6.379.002 kronor). Bolagets
resultat i övrigt (dvs. 15.813.886,72 kronor) skall balanseras i ny räkning.
Avstämningsdag för utdelningen skall vara den 29 april 2014. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning utbetalas den 5 maj
2014.

Fastställande av arvode till styrelseledamöterna och revisorn (punkt 12)
Valberedningen föreslår att styrelsearvode skall utgå med 450.000 kronor att
fördelas inom styrelsen samt att arvode till revisorn skall utgå löpande
enligt av Bolaget godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av revisor (punkt 13)
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa
årstämma skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant samt
att Per Odgren, Orvar Pantzar, Bertil Haglund, Malin Schmidt och Bertil
Johanson omväljs till styrelseledamöter och Charlotte Pantzar Huth omväljs
till styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att ett registrerat
revisionsbolag skall utses till revisor för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Val föreslås av det registrerade revisionsbolaget Ernst&Young AB
med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Beslut avseende valberedningen (punkt 14)
Aktieägare med ett aktieinnehav motsvarande ca 40 procent av rösterna i
Bolaget föreslår att valberedningen för tiden intill nästa årsstämma skall
bestå av Pekka Palomäki (ordförande i valberedningen), Per Odgren samt
Thorbjörn Högberg. Vidare föreslås att för det fall en ledamot lämnar
valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så skall valberedningen
sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden av
valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för
tiden in till nästa årsstämma.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utgångspunkten för löner och
andra ersättningar till ledande befattningshavare skall vara marknadsmässiga
så att Bolaget kan attrahera och behålla en kompetent bolagsledning.
Ersättningsstrukturerna skall så långt som möjligt vara rimligt förutsägbara
såväl för Bolaget som för den anställde.

Ersättningen skall bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig lön,
pensionsförmåner samt övriga förmåner.

Fast lön

Ersättningen skall baseras på arbetsuppgifternas betydelse, krav på kompetens,
erfarenhet och prestation. Den fasta lönen skall ses över årligen för att
säkerställa marknadsmässig och konkurrenskraftig lön.

Rörlig lön

Rörlig lön kan utgå med ett maximalt belopp om 2 månadslöner för ledande
befattningshavare och endast för det fall medarbetaren överskrider en eller
flera förutbestämda prestationsnivåer. Klart definierade prestationsmål
bestäms årligen av styrelsen eller av personer som styrelsen utser.

Pension

Ledande befattningshavare omfattas av pensionsplan motsvarande ITP.

Övriga förmåner

Övriga förmåner kan förekomma i begränsad utsträckning.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden för ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till 12
månader. Uppsägningstid är individuellt och reglerat i anställningsavtal.

Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna

Om särskilda skäl föreligger skall styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I
händelse av en större avvikelse skall aktieägarna inför nästa årsstämma
informeras om skälen för detta.

De huvudsakliga villkoren för ersättning till ledande befattningshavare i de
nuvarande anställningsavtalen framgår av not 3 i årsredovisningen för 2013.

Beslut om bemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att
intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier,
konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av,
konvertering till eller nyteckning av aktier till ett värde om högst 25
miljoner kronor. Priset per aktie kommer att fastställas som ett genomsnitt
av marknadskurs 30 dagar innan teckning. Betalning får ske kontant och/eller
med bestämmelse om apport eller kvittning. Bemyndigandet skall främst
användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren skall vara
marknadsmässiga. För giltigt beslut av årsstämman fordras att beslutet
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar, m.m.
Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2013, revisionsberättelsen,
styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen samt revisorns
yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga
på Bolagets kontor med ovan angiven adress samt på Bolagets hemsida
www.ngsgroup.se senast tre veckor före årsstämman och sändas till aktieägare
som så begär samt uppger sin postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär
det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen
av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets
förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och
dotterbolags förhållanden.

* * * * * *

Stockholm i mars 2014NGS Group AB (publ)
Styrelsen

Denna pressrelease är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för
offentliggörande den 20 mars 2014 kl 08:30.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.