Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-15

Nickel Mountain: Inlett testprogram på licensområde 71-1 - olja påträffad i fö rsta intervallet

INLETT TESTPROGRAM PÅ LICENSOMRÅDE 71-1 - OLJA PÅTRÄFFAD I FÖ RSTA INTERVALLET

Nickel Mountain Resources AB publ. ("NMR" eller "Bolaget") är sedan den 24 maj 2017 ägare till Mezhlisa Resources Cyprus Limited, som är registrerad ägare till 50,18% och innehar en rättighet att förvärva upp till 74% av OOO Bakcharneftegaz ("BNG"). BNG innehar den kombinerade prospekterings- och produktionslicensen 71-1 "Ellej-Igajskoje" i Tomskregionen i Ryssland.

Lovande inledning på testarbeten på licensområde 71-1. Oljeflöden registrerade vid perforering av första testintervallet. Kolvätet vid initial kontroll av god kvalitet motsvarande en lätt olja.

Olja i det först perforerade intervallet på licensområde 71-1

Bolaget har inlett det tidigare kommunicerade testprogrammet på licensområde 71-1, Ellej- Igajskoje i brunn 4. Målsättningen är att testa ett fåtal intervall och att därigenom potentiellt kunna etablera förekomst av olja på dessa nivåer. Den första sektionen, JU-5 i Juralagret på ett djup om 2 764-2 772 meter med åtta meters tjocklek, perforerades den 9 januari och har initialt etablerat flöden av olja. Om dessa flöden är av kommersiell karaktär går inte ännu att fastställa.

Oljan är vid en första visuell kontroll av god kvalitet med låg densitet, motsvarande en Siberian Light Crude. Prover kommer att skickas för detaljerad analys.

Mer om testprogrammet under kvartal 1, 2018

Testprogrammet avser intervall ovanför de Paleozoiska lagren samt ovanför vittringsskorpan och planeras bestå av ytterligare ett test av två sektioner i övre Jura, JU-1 på 2 654-2 666 meter med tolv meters tjocklek samt test av två sektioner i Kritalagret 1 554-1 566 med tolv meters tjocklek. De sektioner som testas i detta program, inklusive det först perforerade intervallet, är potentiellt olje- och gasförande lager som inte testades på Sovjettiden och som enligt borrhålsanalyser innan perforeringar startades bedömdes kunna innehålla kolväten. Det är således av stor vikt att utröna förekomster av kolväten på dessa nivåer. Sektionerna är inte omfattade i den registrering av C3-mineralresurser som bolaget erhöll i januari 2015 och kommer sannolikt att påverka en framtida mineralresursberäkning.

Testprogrammet avseende varje sektion tar uppskattningsvis ett par veckor beroende på komplexiteten i respektive intervall. Testprogrammet som helhet beräknas vara avslutat tidigast i slutet av februari, varefter en utvärderingsfas genomförs.

Dessa tester avslutar utvärderingen av återinträdet av brunn 4. När arbetet är genomfört planeras brunnen att pluggas. Bolaget har då testat intervall från 4 006 meters djup upp till 1 554 meters djup. Kolväteförekomster bestående av olja, kondensat och gas i varierande omfattning har konstaterats på samtliga hittills perforerade nivåer. De största flödena har registrerats i följande intervall. I intervall JU-17 på 2 978-2 975 meters djup noterades i juni 2016 vid korttidstester flöden om 66 000 m3/dygn av en blandning av gas och vätska (kondensat/olja). I övre delen av vittringsskorpan på 2 990-3 010 meters djup noterades i februari 2015 i korttidstester flöden om 114 000 m3/dygn av en blandning av gas och vätska (kondensat/olja).

Borrhålet nr 4 är i dåligt tekniskt skick och borrades enkom för prospekteringsändamål. Efter 30 års tid lider det bl a av bristande kvalitet på cementeringen av foderrören. Därmed begränsas möjligheterna att genomföra flödes- och produktionstester. En annan omständighet är de begränsade finansiella resurserna hos Bolaget. Istället syftar hela det nuvarande utvärderingsprogrammet till att fastställa närvaron av kolväten på de olika djupen.

Det nu inledda testprogrammet försöker således specifikt bevisa att olja och gas närvarar även i de relativt yngre formationerna. I Sibirien och i Tomsk specifikt är Jura-tidens berglager de huvudsakliga producerande objekten. Däremot är förekomsten av kolväten i Krita- formationerna relativt ovanlig. I närområdet är kolväten i Krita bevisade på Sobolinoye-fältet norr om 71-1, ägt av Russneft. Tidigare borrhålsanalyser har visat att det möjligen kan finnas kolväten i Krita och därför vill Bolaget undersöka om så är fallet.

Programmet syftar även till att påvisa att olja utan större gasinnehåll isolerat närvarar i formationerna. Detta då ett framtida utbyggnadsprogram för olja respektive för gas har olika utformning, bl a avseende pipelines. Således är det av stor vikt att försöka fastställa fördelningen av de olika kolvätedelarna på licensblocket.

Finansieringen för programmet kommer från de kortfristiga lån som upptogs i juni 2017 samt december 2017 och som planeras återbetalas genom kommande nyemission med inledning av teckningstiden den 22 januari 2018.

Bakgrund prospektering 71-1

På 1980- och tidigt 1990-tal genomförde de sovjetiska geologiska myndigheterna prospekteringsborrning i detta område av Tomskregionen. Två djupa borrhål hamnade på licensblocket 71-1, som definierades långt senare i modern rysk tid.

Syftet med dessa två borrhål var ursprungligen att testa närvaron av kolväten i de djupare paleozoiska formationerna från 3 000 m ner till över 4 000 m. Bägge borrhålen borrades till drygt 4 000 m djup. Bägge borrhålen påvisade vid genomförda tester på djupet närvaro av kolväten men p g a mycket höga tryck uppstod stora risker vid dessa tillfällen, varför inga fullständiga tester av flöden eller fördelning mellan flytande och gasformiga kolväten kunde genomföras. Därav åsattes aldrig några reserver på sovjettiden, men det är obestridligt att kolvätenärvaro påvisades.

Endast borrhålet nr 4 har varit tekniskt möjligt att återinträda.

I stort kunde på grundval av de historiska sovjetiska data samt information från en 2014 genomförd omtolkning av 2D-seismik som anskaffats omkring 2005 en officiell beräkning av mineraltillgångar genomföras enligt officiella ryska standarder. Beräkningen påvisade närvaro av mineraltillgångar i kategori C3 motsvarande omkring 132 miljoner fat oljeekvivalenter. Fördelning på gas och vätskedel har hittills ej tillförlitligt kunnat beräknas. En beräkning av officiella reserver är fullt möjlig att genomföra baserat på historisk information samt de prospekteringsarbeten som genomförts i brunn 4 under 2014 till idag, dvs inklusive föreliggande testprogram, men innan fler brunnar är borrade kommer endast en begränsad del av mineraltillgångarna att kunna överföras till reservkategorierna C1 och C2. Om man har en enda brunn beräknas reserver enligt ryska standarder utifrån ett område om 4 km2 runt den brunnen.

15 januari 2018

Styrelsen

För mer information kontakta Anders Thorsell eller Johan Sjöberg, VD, via telefon eller epost.

Anders Thorsell:

Telefon 0707732045

Anders@nickelmountain.se mailto:Anders@nickelmountain.se

Johan Sjöberg:

Telefon 0708 341432

Johan.sjoberg@nickelmountain.se mailto:Johan.sjoberg@nickelmountain.se

Denna information är insiderinformation som Nickel Mountain Resources AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Nickel Mountain Pressrelease 2018-01-15.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22014

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Nickel Mountain Resources ABs ("NMR") nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k "forward looking statements" om NMRs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som "kan komma", "avser", "planerar", "förväntar", "uppskattar", "tror", "bedömer", "prognostiserar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för NMR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari NMR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) NMRs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en "going concern", iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) förändringar i råvarupriser, i synnerhet vad gäller nickel, olja eller gas. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje mineralprojekt på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för NMR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. NMR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.